Ofte stilte spørsmål om rotasjon- og innarbeidingsordninger

På denne siden finner du svar på spørsmål som ofte stilles rundt rotasjon- og innarbeidingsordninger i henhold til LOK §9. Dersom du ikke finner svar på ditt spørsmål, ta kontakt med fagforeninga.

Spørsmål:

 

Må man søke om rotasjon-/ innarbeidingsordning?

Hvis man skal lovlig jobbe lengre arbeidsdager, må det avtales en rotasjon-/ innarbeidingsordning. Hvis man ikke har dette, skal alt arbeid ut over normal arbeidstid betales med overtidstillegg.

Hvis den daglige arbeidstiden er over 10 timer, man søke og få godkjent ordningen hos EL og IT Forbundet før man igangsetter arbeidet. Ref. LOK §9 F. Fagforeninga anbefaler likevel å søke om alle ordninger som fraviker normalarbeidsdagen. 

Merk at det er kun når man har nattkvarter utenfor eget hjem (de ansatte ikke bor hjemme), at man kan ha en rotasjon-/innarbeidingsordning. 

 

Kan man søke/jobbe rotasjon-/ innarbeidingsordning når man pendler mellom hjemsted og anlegg hver dag?

Nei. Bestemmelsene om rotasjon-/innarbeidingsordninger finner man i LOK §9. Denne bestemmelsen gjelder kun for arbeidstakere som ikke kan ha nattkvarter i eget hjem (som ikke bor hjemme). 

Så lenge man bor hjemme gjelder §7 om normalarbeidsdagen og eventuelt §8 om overtid.

 

Hvor land tid i forveien må bedriften varsle om reiseoppdrag til den enkelte?

I LOK §9 B står det at varsel om reiseoppdrag skal gjøres så snart som mulig og i god tid før avreise. Det betyr at straks bedriften er klar over at ansatte skal reise, skal dette varsles og tillitsvalgte skal orienteres.

Man kan også se til Arbeidsmiljølovens § 10-3 som sier at arbeidsplanen skal være klar så tidlig som mulig og senest 2 uker før iverksettelsen. 

 

Hvordan blir arbeidstiden og lønn hvis man ikke blir enige om eller ikke har en rotasjons-/ innarbeidingsordning?

Hvis man ikke har en avtale om rotasjon-/ innarbeidingsordning etter LOK §9 F, gjelder normalarbeidsdagen i §7 som arbeidstid og §8 om overtidstillegg.

Les mer om vilkårene for arbeid utenbys i fagforeningas infoskriv.

 

Når har man krav på betaling for private reiseforberedelser?

Reglene om private reiseforberedelser finner man i LOK §9 C. I praksis er det kun i en 4-3-innarbeidingsordning man har krav på 2 timer betalt reiseforberedelse, eller når det ikke er avtalt rotasjonsordning og man jobber normalarbeidsdag.

Betalte reiseforberedelser gjelder bare for første tur til prosjektet. Man har ikke krav på betalte reiseforberedelser for hver tur. (Ref. Tvisteprotokoll 18.10.1996)

Hvis man blir demobilisert fra anlegget, og man senere får beskjed om å komme tilbake til samme anlegg, regnes dette som en ny mobilisering. Da har man krav på nye 2 timer reiseforberedelser (og betalt reisetid). (Ref. Tvisteprotokoll 21.10.1994)

Bestemmelsene gjelder ikke når rotasjonsplanen gir sammenhengende fri i 5 kalenderdager (LOK §9 C punkt 4), derfor kommer den ikke til anvendelse i f.eks. en 12-16-rotasjon.

 

Hvordan skal man beregne diett og håndpenger i rotasjon-/ innarbeidingsordning?

Se egen infoside om reglene for beregning av diett.

 

Reisetid; Er reisetid betalt? Hva skal det betales med? Får man utenbystillegg på reisetid?

I henhold til LOK §9 F skal reisetiden betales for reiser ved anleggets oppstart og avslutning, samt ved jul, vinterferie, påske, pinse, sommerferie og høstferie. 

Det skal betales reisetid tur/retur i forbindelse med jul, vinterferie, påske, pinse, sommerferie og høstferie, uavhengig av hvordan rotasjonen er lagt opp. (Se Nelfos egne kommentarer til LOK s. 29)

Denne reisetiden skal minimum betales med LOK §3A+§3C. Partene på bedriften kan avtale at øvrig reisetid også betales for å få arbeidsplanen til å gå opp. NB: Reiseutgiftene fra hjemsted (der den ansatte bor) til anlegget skal dekkes på alle reiser. 

Hvis reisetiden (som man skal ha betalt for) legges utenfor ordinær arbeidstid (normal arbeidstid i bedriften), skal det betales overtidstillegg etter § 8. 

Hvis det settes opp fellestransport hvor en ansatt er sjåfør, skal sjåføren ha betalt for all reisetiden. Se punkt 5 i fagforeningas infoskriv om reisetid.

Man får ikke utenbystillegget på reisetiden til og fra anlegget. Men reisetid mellom anleggsteder på samme tur, skal betales med utenbystillegg. Se for øvrig fagforeningas infoskriv om diett og utenbystillegg.

 

Når har man krav på betalte spisepauser?

Hvis den daglige arbeidstid er over 10 timer, har man krav på 2 spisepauser. Den ene spisepausen skal ansees som en del av arbeidstiden, og skal være betalt. Ref. AML § 10-9.

Man har krav på 1 spisepause dersom den daglige arbeidstiden er over 5,5 timer.

 

Hvilke krav stilles til boplass for de ansatte?

Retningslinjene for dette finner man i LOK §9 I.

Se også fagforeningas infoskriv om spise- og skifteforhold på arbeidsplassen.

Arbeidstilsynet har også laget en infoskriv om innkvartering av arbeidstakere. Her står det bl.a. at det skal være minst ett låsbart toalett og dusj per 4-5 arbeidstakere.

 

Hvordan skal man avvikle ferie i en rotasjon-/ innarbeidingsordning?

Lovfestet og tariffestet ferie skal avvikles i henhold til ferieloven og LOK. Arbeidsgiver kan ikke legge avspaseringsperioden til ferietiden. 

Ferie skal tas ut i tillegg til avspaseringsperiodene.

Man bør ha drøftelser på bedriften for å sikre at man tilpasser rotasjonsplanen med ferien til den enkelte.

I enkelte rotasjonsordninger (f.eks. 14-21), kan man avtale å bruke noe av ferien for å få ordningen til å gå opp.

 

Hvordan skal helligdager, jul og nyttårsaften betales i en rotasjon- innarbeidingsordning?

Hvis det arbeides på en helligdag i en rotasjon-/ innarbeidingsordning, skal det betales timelønn + 100% overtidstillegg + helligdagsgodtgjørelse for de antall timer det arbeides. Dette gjelder også på 1. påskedag og 1. pinsedag som faller på søndager. Ref. protokoll mellom EL og IT/Nelfo 28.8.2007. Merk at arbeid på helligdager er frivillig, og skal kun skje dersom den enkelte har sagt seg villig til det. Hvis man velger å ikke arbeide på helligdag, skal man likevel ha helligdagsgodtgjørelse for det antall timer som arbeidsplanen viser (minimum 7,5 t). Er anlegget stengt og man ikke gis anledning til å arbeide, skal man ha ordinær lønn, samt helligdagsgodtgjørelse for det angitte antall timer i henhold til arbeidsplan (minimum 7,5 timer).

Hvis helligdagen faller på en oppstart eller avslutningsdag og arbeidsplanen viser mindre enn 7,5 timer, skal man likevel ha minst 7,5 timer helligdagsgodgjørelse. 

Hvis en helligdag kommer i friperioden, skal denne kompenseres med 7,5 timer helligdagsgodtgjørelse. Dette gjelder ikke hvis helligdagen kommer på helg, og ansatte normalt ikke får betalt for denne.

Julaften og nyttårsaften skal betales for de antall timer som fremgår av arbeidsplanen. Dette selv om anlegget er stengt disse dagene. Ref. protokoll mellom EL og IT/Nelfo 1.12.2010.

Tabellen under viser hvordan betalingen skal være hvis man arbeider 12 timer disse dagene hvor arbeidsplanen viser arbeid fra kl. 07.00 – 19.30 (1/2 ubetalt matpause), samt offshorerotasjon:

*Gjelder kun når helligdag faller på ukedag (mandag til fredag).

For oversikt helligdager 2022 til 2025, last ned dette excel-arket. Én fane for hvert år.

Hvordan blir det med sykelønn når man jobber i en rotasjons- /innarbeidingsordning?

Når man har fått godkjent en arbeidstidsordning er dette den «ordinære arbeidstiden» for de som er omfattet av ordningen.

Det betyr at hvis man blir syk på en dag hvor arbeidsplanen viser at man skulle ha arbeidet 12 timer, skal man ha betalt 12 timer sykelønn. Hvis man blir syk på en dag hvor man har friperiode, og ikke skulle ha arbeidet, skal man ikke ha sykelønn.

 
Kan man ha 2 forskjellige rotasjon-/ innarbeidingsordninger på samme anlegg?

Ja, det er mulig. Man kan for eksempel ha en 4-3-ordning og en 12-16-ordning på samme anlegg. Men de ansatte kan ikke «hoppe mellom» disse ordningene. Bedriften må ha et administrativt system som følger med hvilke ansatte som går på hvilken ordning. Dette må fremkomme i protokollen i søknaden. 

NB: Det må leveres én søknad for hver arbeidstidsordning, selv om disse er på samme prosjekt.

 

Kan man søke om en arbeidstidsordning for oppdrag som er på forskjellige plasser i landet?

Det er mulig å søke om en arbeidstidsordning som ikke har fast anleggsplass, men hvor man reiser på forskjellige plasser i landet for å arbeide. F.eks. at man har mindre reiseoppdrag på forskjellige plasser for en fast kunde.

For å få godkjent en slik ordning (uten fast anleggplass), må dette spesifiseres i søknaden og man må legge ved en prosjektliste

Prosjektlisten må inneholde alle prosjektplassene man vet man skal arbeide på i perioden. Det er ikke nødvendig med eksakt dato for når man skal jobbe på de ulike plassene.

Søknader uten fast anleggsplass godkjennes for maksimalt 3 måneder i gangen.

 

Hva skjer hvis reisen til/fra anlegget blir forsinket?

Hvis man kommer for sent til anlegget, eller må dra tidligere etter å ha fulgt bedriftens reiseopplegg, skal denne tiden ikke jobbes inn, men betales med avtalt lønn for anlegget.

Hvis hjemreisen blir forsinket på grunn av f.eks. forsinkelser på fly, har ansatte ikke krav på ekstra kompensasjon. Bortsett fra på de reisene som er betalt iht tariff. Her skal man ha betalt for reell reisetid.

 

Kan man jobbe overtid i en rotasjonsordning?

Nei, ikke uten at det søkes særskilt om dette til EL og IT Forbundet. Det er kun i spesielle tilfeller at overtidsarbeid blir godkjent i en rotasjonsordning. Merk at man allerede i en rotasjonsordning arbeider ut over arbeidstidsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven.

Eksempel på hva som kan bli godkjent: Utkobling som må gjøres på et spesielt tidspunkt.

Eksempel på hva som ikke vil bli godkjent: Mye arbeid før ferdigstillelse av anlegg.

Har man tillegg hvis arbeidsplanen inneholder arbeid på natt?

Det er kun lov med nattarbeid i rotasjon hvis man har annenhver tur med dag og natt. En rotasjonsplan med kun nattarbeid vil ikke bli godkjent.

Hvis man arbeider på natt, skal man ha et tillegg på alle timene på nattskiftet. Tillegget skal være 27,3% av grunnlønna i §3A. På lørdager eller dager før helligdager etter kl. 13.00 er tillegget 68,1%. På søndager og helligdager er tillegget 68,1% frem til kl. 22.00. Man finner denne kompensasjonen, kalt ulempetillegg, i LOK §8E punkt 6.

Kan man jobbe lengre dager enn arbeidsplanen viser og dra hjem tidligere?

Nei. Søknaden som er sendt inn til LO/EL og IT er oppført med antall timer hver dag, samt tidspunktet disse skal arbeides. Det er denne arbeidsplanen som er godkjent. Forholder man seg ikke til dette, arbeider man ulovlig.

Konsekvensene ved ulovlig arbeid er blant annet at bedriften kan få bot. Det er større sjanser for ulykker ved lange arbeidsdager. Hvis det skulle skje en ulykke og den ansatte blir skadet, kan det resultere i avkortning i utbetaling av forsikringspenger til den enkelte.

 

Kan bedriften tvinge deg til å jobbe utenbys?

Bedriften kan pålegge ansatte å jobbe utenbys på samme måte som bedriften kan pålegge ansatte å jobbe overtid. (Bedriften kan ikke pålegge arbeid utenfor normal arbeidstid hvis ansatte av helsemessige eller sosiale vektige grunner ikke har anledning.)

Les mer om fritak for overtid i fagforeningas infoskriv.

 

Hvordan blir arbeidstiden for innleide fra lokalt firma ved reisearbeid?

Den godkjente rotasjons-/ innarbeidingsordningen gjelder kun for medlemmene i søkebedriften, og kun for de som ikke kan ha nattkvarter i eget hjem (ikke kan bo hjemme). 

Hvis bedriften leier inn arbeidskraft fra en lokal bedrift hvor ansatte bor hjemme, skal disse følge normal arbeidsdag i henhold til LOK § 7. De kan ikke følge rotasjons-/ innarbeidingsordningen. Hvis disse arbeider ut over normalarbeidsdagen, skal de ha overtidstillegg etter LOK §8.

Hvis bedriften leier inn fra en annen bedrift hvor ansatte også må jobbe utenbys, må utleiebedriften selv søke om rotasjons-/ innarbeidingsordning for sine medlemmer.

 

Kan uorganiserte jobbe på rotasjonsavtalen?

Nei. Godkjenningen på rotasjonssøknaden gjelder kun for EL og IT Forbundets medlemmer i bedriften som søkte. 

 

Hva skal til for å få godkjent en rotasjonsavtale med søndagsarbeid?

For det første må oppdragsgiver tillate arbeid på søndager.

For å få godkjent en rotasjonsavtale med søndagsarbeid, må bedriften kompensere for belastende arbeidstidsordninger iht AML § 10-4 (5).

I LOK § 8 D står det at den ukentlige arbeidstiden skal reduseres fra 37,5 t til 35,5 t (5,63%) ved arbeid som pågår gjennom hele uka («treskiftsordning»). Bedriften må kompensere for de reduserte timene.

Det å jobbe på søndager er nøkkelen for å få til en god rotasjonsordning som gir mer fritid i hjemmet enn på anlegget. Les mer på infosiden om rotasjonordninger.

 

Hvilke timer skal/kan kompenseres?

For dager med effektiv arbeidstid utover 10,5 timer skal det være minst 1 times pause, hvorav 30 minutter inngår i arbeidstiden og skal være betalt. Ref. LOK §9F prikkpunkt 3.

Hvis en arbeidstidsordning inneholder arbeidsdager med effektiv arbeidstid utover 10,5 timer, skal det gis en særskilt kompensasjon på 15 minutter pr. arbeidsdag i ordningen. Ref. LOK §9F prikkpunkt 3. Dette for å få ordningen til å gå opp med antall timer.

  • Eksempel: Hvis en 12-16 ordning inneholder én eller flere dager med over 10,5 timer effektiv arbeidstid, skal det gis en kompensasjon på 15min x 12 = 3 timer.
LOK §9F

Hvis en arbeidstidsordning inneholder arbeid på søndager, skal ukentlig arbeidstid i snitt reduseres til 35,5 timer. Det betyr at det skal kompenseres 2 timer per uke i ordningen.

  • Eksempel: En 12-16 arbeidstidsordning strekker seg over 4 uker. Antall timer som skal kompenseres per rotasjon er 2t x 4 uker = 8 timer. Jfr. LOK §8D punkt 1.

En arbeidstidsordning vil ikke bli godkjent uten at disse forholdene er ivaretatt.

Partene på bedriften kan avtale å kompensere flere timer for å få ordningen til å gå opp. Ordninger som ikke utbetaler i snitt minst 37,5 timer per uke, vil ikke bli godkjent.

 

Hvordan skal timer bedriften kompenserer betales?

Når man søker om rotasjonsordning med søndagsarbeid, må bedriften kompensere noen timer for å få ordningen til å gå opp. Dette kan også avtales i rotasjoner uten søndagsarbeid.

Disse timene skal betales ut som vanlig fastlønn, 3A+3C+3E. Ref. LOK § 8D punkt 1, hvor det står «Kompensasjon for forkortet arbeidstid i forbindelse med skiftarbeid regnes av reell timelønn«. Det betales ikke utenbystillegg på disse timene. Se også enighetsprotokoll mellom EL og IT og Nelfo 12.1.2009.

Hvis det arbeides akkord på prosjektet, må man skrive avtale om hvordan de kompenserende timene skal betales. Bestemmelsen i LOK §8D punkt 1 henviser til reell timelønn og da vil det være naturlig å betale det samme som akkorden går i eller annen løsning.

 

Hvor langt tidsrom kan man lage rotasjonsavtale for?

Man kan maksimalt søke om 1 år på en rotasjonssøknad. Hvis arbeidet varer lengre, må man søke om forlengelse når året nærmer seg slutten. Man må levere inn samme søknader og dokumenter ved en forlengelse som når man søker første gang.

 

Hvem bestemmer når et oppdrag er definert som «utenbys»?

Bedriften har en viss styringsrett til å bestemme om et oppdrag skal defineres som utenbys eller ikke, innenfor rimelighetens grenser. Merk at det er når arbeidstakere må bo borte, altså ikke kan bo hjemme, at det er definert som en utenbysjobb. Det er først da bestemmelsene i §9 er gjeldende. Det holder ikke at selve jobben er i en annen by/tettsted, hvis de ansatte bor hjemme.

Husk at hvis man bor hjemme, er det reisebestemmelsene i LOK §3 H som gjelder. Da er det maks 15 minutter hver vei på egen tid. Resten skal gå inn i normalarbeidsdagen. Les mer om reisetidsbestemmelsene i fagforeningas infoskriv.

 

Kan bedriften legge pålagte kurs i friperioden?

Nei, bedriften kan ikke pålegge overtid for nødvendige kurs. I LOK § 5 punkt 3 står det at «all opplæring den ansatte pålegges å gjennomføre…..skal i sin helhet gjennomføres i ordinær arbeidstid». Når man har skrevet er rotasjonsavtale, er det arbeidstiden i denne som er ordinær arbeidstid. Hvis bedriften legger kurs i friperioden, og ansatte deltar, skal det betales med overtidstillegg etter § 8. Det er mulig å avtale at overtidstillegget utbetales og at timene avspaseres senere. Se forøvrig enighetsprotokoll mellom partene om saken.