Arbeidstid

En av fagbevegelsens viktigste kampsaker har til all tid vært arbeidstid.

Først i 1919 ble åttetimersdagen innført. Da hadde parolen 8 timer arbeid – 8 timer fritid – 8 timer hvile vært et krav i mer enn 30 år. Vi skal ha tid og overskudd til å gjøre flere ting med livet enn å arbeide!

Arbeidsmiljøloven er en vernelov som setter grenser for arbeidstida. Denne gjelder for alle.

Tariffavtalene kan sette andre grenser, og gjelder på de arbeidsplassene der de ansatte har fagorganisert seg og krevd at den skal gjelde.

Normal arbeidstid

Uten tariffavtale (Arbeidsmiljølovens bestemmelser)

I arbeidsmiljøloven kan en normal arbeidsdag være opptil 9 timer (+0,5 t pause), men i løpet av ei arbeidsuke (7 dager) skal du normalt ikke jobbe mer enn 40 timer.
Loven sier ikke når på dagen du skal jobbe, men begrenser bruken av nattarbeid (etter kl. 21:00).

Eksempel: Uten tariffavtale kan en normal arbeidsdag være fra 11:30-21:00. 

Med tariffavtale (Landsoverenskomsten for elektrofagene – LOK)

Med tariffavtale er en normal arbeidsdag 7,5 time (+0,5 t pause).
Ei normal arbeidsuke i en bedrift med tariffavtale er 37,5 timer.

Tariffavtalen definerer begrepet «normalarbeidsdag»: Den sier at arbeidsdagen skal plasseres innenfor tidsrammen 07:00-17:00. Slik sikrer vi oss at det blir mulig å ha et liv utenfor jobben også. For de fleste er det viktig å ha felles fritid med andre. Hvis man ikke blir enige om tidspunkt for normalarbeidsdagen, er tilbakefallsregelen fra kl 07.30 – 15.30.

Overtid

Hvis du jobber mer enn den normale arbeidstida, har du rett på ekstra betaling (overtidsbetaling).
Hvor mye du får betalt, kommer an på om du har tariffavtale eller ikke.

Uten tariffavtale (Arbeidsmiljølovens bestemmelser)

Uten tariffavtale har du rett på minst 40 % i tillegg til timelønna di når du jobber overtid, (altså mer enn 9 t på en dag eller 40 t i løpet av 7 dager).

Eksempel: Du jobber 07:00-19:30. I tillegg til den vanlige arbeidstida på 9 timer og en halvtime ubetalt pause, jobber du 2,5 timer overtid. Når du jobber mer enn 2 timer overtid skal du ha en halvtime betalt pause først. Lønna di er 220 kr/t. Du har ikke tariffavtale. 

Timer Sats Sum
Lønn (vanlig arbeidsdag) 9 t 220 kr 1980 kr
Matpause før overtidsarbeid 0,5 t 220 kr 110 kr
Lønn (overtidsarbeid) 2,5 t 220 kr 550 kr
Overtidstillegg 3 t 40% av 220 kr 264 kr
Totalt   2904 kr 
Med tariffavtale (Landsoverenskomsten for elektrofagene – LOK)

Med tariffavtale er overtidstillegget høyere, og det er kortere tid før du har rett på det.

LOK har to overtidstillegg. Disse kalles 50% og 100%, men er faste satser uavhengig av den virkelige lønna di. 50%-tillegget er 162,65 kr og 100%-tillegget er 325,30 kr (pr. 1.5.18, satsene reguleres 1. mai hvert år)

Du skal ha overtidstillegg i to tilfeller:

 1. dersom du jobber flere timer enn på en normal arbeidsdag (7,5 t)
 2. dersom du jobber utenfor den avtalte normalarbeidsdagen.
  Dette gjelder også dersom du blir nødt til å «forskyve»/flytte arbeidstida en dag. 

Enighetsprotokoll om overtid ved arbeid utenfor normal arbeidstid

 • du skal ha 50% tillegg fra arbeidsdagens slutt og fram til kl. 21:00
 • du skal alltid ha 50% tillegg på timer etter kl. 17:00, uavhengig av hvor lenge du har jobbet
 • du skal ha 100% tillegg etter kl. 21:00
 • dersom du starter før kl. 07:00 en dag, skal du ha 50% tillegg fra kl. 06.00 fram til arbeidsdagens start (100% før kl. 06.00)
 • dersom du jobber på natta skal du ha 100% tillegg, selv om du ikke jobbet på dagen («forskjøvet arbeidstid»)

Eksempel: Du har tariffavtale, og jobber samme tidspunkt (07:00-19:30) og med samme lønn som i eksempelet over. Etter 7,5 timer (og en halvtime ubetalt pause) får du overtidstillegg, for da har du passert grensa for normalarbeidsdagen.   

OBS! 220 kr/t er bare et eksempel. Den reelle snittlønna i elektrobransjen i Trøndelag er ca. 260 kr/t (april 2018)

Timer Sats Sum
Lønn (vanlig arbeidsdag) 7,5 t 220 kr 1650 kr
Matpause før overtidsarbeid 0,5 t 220 kr 110 kr
Lønn (overtidsarbeid) 4 220 kr 880 kr
Overtidstillegg 4,5 t 162,65 kr 732 kr
Totalt   3372 kr 

I løpet av en 12,5 timers arbeidsdag tjener man minst 468 kr mer med tariffavtale. 

Det er et viktig prinsipp at ekstra arbeid skal godtgjøres på en skikkelig måte.
Det skal koste når de ansatte går med på å bytte dyrebar fritid med jobb.

Oversikt over arbeidstid

§ 10-7. Oversikt over arbeidstiden

Det skal foreligge en oversikt som viser hvor mye den enkelte arbeidstaker har arbeidet. Oversikten skal være tilgjengelig for Arbeidstilsynet og arbeidstakernes tillitsvalgte.

Arbeidsgiver skal ha skriftlig dokumentasjon på hvor mye den enkelte arbeidstaker arbeider, det vil si hvor mange timer arbeidstakeren står til arbeidsgivers disposisjon.

Oversikten skal

 • hjelpe arbeidsgiver til å fordele arbeidstiden
 • hjelpe arbeidsgiver til å overvåke/ kontrollere at arbeidstiden til arbeidstakerne er innenfor de rammene som arbeidsmiljøloven fastsetter
 • gjøre det mulig for tillitsvalgte og Arbeidstilsynet å kontrollere om arbeidstidsbestemmelsene overholdes

Det er derfor viktig at registreringen av arbeidstiden er oversiktlig og lett forståelig.

Rutinen for registrering av arbeidstid skal utarbeides i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte.

Drøftelser om overtid

Før overtidsarbeid iverksettes skal ledelsen, så langt det er mulig, drøfte nødvendigheten med de tillitsvalgte, ref. AML 10-6. Det er bare i helt spesielle tilfeller hvor det ikke er praktisk mulig med slike drøftinger.

Ved overtid ut over lovens minstebestemmelser, søndagsarbeid eller nattarbeid, skal det skriftlig avtales med tillitsvalgte.

Fagforeninga anbefaler at man alltid drøfter overtid i hvert enkelt tilfelle, og dokumenterer dette i en protokoll. Partene på bedriften må bli enige om praktiske rutiner for slike drøftinger.

Les mer om drøftelser og finn eksempel på protokoll fra drøftelsesmøte her.

Fritak fra overtidsarbeid

Fritak reguleres i Arbeidsmiljølovens § 10-6 punkt 10. Bedriften kan ikke pålegge arbeidstaker overtid hvis det begrunnes i «helsemessige eller vektige sosiale grunner».

Når det gjelder helsemessige begrunnelser, er det ikke noe krav om at arbeidstakeren må fremlegge sykemelding. Arbeidsgiver har i utgangspunktet ikke rett til å få innsyn i medisinske opplysninger, men arbeidstaker kan være tjent med å gi helseopplysninger som underbygger at fritaksvilkåret er oppfylt.

Kravet til sosiale vektige grunner er omtalt i forarbeidene til loven som; «hensynet til for eksempel pass av mindre barn, deltagelse i større familiebegivenheter o.l.»

Selv om verken den helsemessige situasjonen eller vektige sosiale grunner tilsier det, skal arbeidstakeren fritas fra arbeid ut over avtalt arbeidstid dersom arbeidet uten skade kan utsettes eller utføres av andre. Arbeidsgiver må konferere med tillitsvalgte dersom det er tvil om arbeidet kan utsettes, se AML § 10-6 (3), som sier at nødvendigheten med overtidsarbeidet skal drøftes.

En tvist om retten til fritak for overtid kan bringes inn for tvisteløsningsnemda, jf. AML §10-13.

Tariffavtalen går noe lengre en Arbeidsmiljøloven i LOK §8 (3), hvor det står at arbeidstakeren skal være berettiget for fritagelse for overtidsarbeid ved særlige anledninger som møter m.v. samt også av andre private grunner.

Gjennomsnittsberegning av arbeidstiden

Arbeidsmiljølovens § 10-5 har regler om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden. Det er viktig å merke seg at man likevel skal ha overtidstillegg hvis man jobber ut over normalarbeidsdagen, både per dag og per uke.

Hentet fra Compendia:

Har arbeidstaker gjennomsnittsberegnet arbeidstid, legges arbeidstakers arbeidstid per døgn og per uke til grunn, slik at arbeidet ut over disse grensene blir å anse som overtidsarbeid etter arbeidsmiljøloven.

Det er en forutsetning at den gjennomsnittlige arbeidstiden faller sammen med arbeidsmiljølovens maksimumsgrense. 

Er det i tariffavtale avtalt arbeidstidsordninger med kortere gjennomsnittlig arbeidstid enn lovens bestemmelser, regner ikke arbeidstiden for overtid etter arbeidsmiljøloven før arbeidsmiljølovens grenser for normalarbeidstid er nådd. Det følger av uttalelser fra arbeidstilsynet.

Hviletid

Arbeidsmiljøloven sier at du skal ha en viss hviletid fra du slutter å arbeide en dag til du starter neste dag, samt en lengre hviletid i løpet av sju dager (vanligvis i helga). Hvis du har tariffavtale skal du ha betalt for de timene av hviletida som eventuelt går inn i neste arbeidsdag.

§ 10-8 Daglig og ukentlig arbeidsfri
1) Arbeidstaker skal ha minst 11 timer sammenhengende arbeidsfri i løpet av 24 timer. Den arbeidsfrie perioden skal plasseres mellom to hovedarbeidsperioder.
(2) Arbeidstaker skal ha en sammenhengende arbeidsfri periode på 35 timer i løpet av sju dager

§ 8 Overtid og skiftarbeid

A 6) Hviletiden mellom 2 arbeidsøkter iht. AML § 10-8 som går inn i den daglige arbeidsdagen skal betales med ordinær lønn.

Eksempel: Du jobber fram til kl. 22.30 en kveld. Du skal ha 11 t hvile, altså fram til kl. 09:30 neste dag. Du starter vanligvis arbeidsdagen kl. 07:00. I dette tilfellet skal du starte 09:30, men allikevel ha ordinær lønn fra kl. 07:00.

Nattarbeid

Nattarbeid er regulert i Arbeidsmiljølovens §10-11. Alt arbeid mellom kl 21.00-06.00 er nattarbeid. Slikt arbeid er ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig.

Viktige momenter ved nattarbeid:

 • Arbeidsgiver skal drøfte nødvendigheten av nattarbeid med tillitsvalgte før det iverksettes.
 • Det må foreligge et særlig og tidsavgrenset behov for nattarbeid
 • Før arbeidet påbegynnes skal det foreligge en skriftlig avtale med tillitsvalgte
 • Alt arbeid mellom kl 21.00-06.00 skal betales med 100 % overtidstillegg iht LOK §8.

Les Arbeidstilsynets debattinnlegg i Dagbladet: «Nattarbeid for enhver pris?»

Utgangspunktet er at nattarbeid ikke godtas der arbeidet like gjerne kan utføres på dagtid. Arbeidstakernes helse og sikkerhet må alltid komme først!

Avspasering

Både Arbeidsmiljøloven og tariffavtalen åpner for å avtale avspasering. I slike tilfeller kan man avspasere timene man har jobbet ekstra, men man skal uansett ha utbetalt overtidstillegget.

§ 10-6.Overtid

(12) Arbeidsgiver og arbeidstaker kan skriftlig avtale at overtidstimer helt eller delvis skal tas ut i form av arbeidsfri på et avtalt tidspunkt.

§ 8 Overtid og skiftarbeid

4. Partene på bedriften kan bli enige om at overtid avspaseres.
5. Tid for avspasering skal avtales. Det skal tas hensyn til bedriftens sysselsettingssituasjon. Partene på bedriften kan bli enige om at det etableres et administrativt system slik at timelønnen tilbakeholdes og utbetales når avspasering finner sted. Overtidstillegget betales ut fortløpende iht. de ordinære lønnsperiodene.

I bedrifter der avspasering kan være aktuelt, anbefaler vi at klubben og ledelsen lager en avtale som beskriver hvordan ordningen skal praktiseres.

Skiftarbeid

Bestemmelsene om skiftarbeid finner man i LOK § 8D. Bestemmelsen er å forstå slik at det er avtaleplikt på om skift skal benyttes, ved uenighet er tilbakefallsregelen normalarbeidsdagen i LOK §7.

I bestemmelsens pkt. 3 så er det inntatt at partene skal konferer i hht. Hovedavtalens §9 før skiftarbeidet settes i gang.

LOK ble endret i 1994 da kom avtale-kravet inn i teksten. Teksten var før 1994-oppgjøret som følger: «Ved skiftarbeid kan 2- eller 3-skiftsordninger anvendes». Teksten styrket seg i 1994 da den ble endret til “kan avtales”.

Dette betyr at det må foreligge en avtale mellom klubb og bedrift for å benytte skiftarbeid. Fagforeninga mener skiftarbeid kun skal benyttes i spesielle tilfeller, slik som utleie til en fabrikk som allerede benytter skift.

Normalt skal man benytte forskjøvet arbeidstid. Det betyr at man betaler overtidstillegg for alt arbeid utenfor normalarbeidsdagen i bedriften.

Arbeid utenbys

En gang iblant hender det at bedriftene velger å ta på seg oppdrag som ligger utenfor det området de vanligvis opererer i.

Paragraf 9 i tariffavtalen vår beskriver reglene som gjelder når man må reise «utenbys» (altså at man overnatter et annet sted enn der man vanligvis overnatter).

NB: Ved arbeid i utlandet avtales betingelsene i den enkelte bedrift, ref. LOK §9 A.2.

Dette er et sammendrag (ikke utfyllende!) av vilkårene som gjelder ved reisearbeid:

Anleggsavtale Lag en skriftlig anleggsavtale så tidlig som mulig!
Stikkord: lønn, arbeidstid, reise, innkvartering, verneombud osv.
Anleggsavtalen må være signert før de ansatte reiser. Hver enkelt på prosjektet skal få anleggsavtalen tilsendt før avreise. 
Varsel om reisearbeid Så snart som mulig og i god tid før avreise skal bedriften orientere den enkelte om reiseoppdraget.
Reiseforberedelse Private reiseforberedelser betales med 2 timer §3A-lønn (+3C). (Gjelder ikke ved avtalt rotasjonsarbeid [se under] som gir sammenhengende fri i 5 kalenderdager)
Reisetid Reisetid betales med §3A og 3C for reiser ved anleggets oppstart og avslutning, samt ved jul, påske, pinse og sommerferie. Reisen skal skje på en hensiktsmessig måte.

Ved reise mellom brakke/hotell til anlegget gjelder reisetidsbestemmelsene i LOK §3H.

Reiseutgifter Reiseutgifter betales etter regning mellom anleggsstedet og hjemstedet.
Reisetidspunkt Reiser skal foregå på virkedager. Reise utover ordinær arbeidstid og på fridager betales med overtidstillegg.
Arbeidstid Tariffavtalens ordinære regler for arbeidstid gjelder, selv om man er utenbys.
Overtid Tariffavtalens ordinære regler for overtid gjelder, selv om man er utenbys.
Pauser Iht Arbeidsmiljøloven
Hjemreise Etter 2 ukers tilstedeværelse på anlegget.
Utenbystillegg Utenbystillegg (14% av 3A-sats) skal betales for alle timer man har arbeidet.
Kost og losji Bedriften skal sørge for tilfredsstillende kost og losji.
Utgifter til kost kan betales etter regning eller etter diettsatser iflg. LOK §9 K.
Fratrekk i diett Frokost: -20%, Lunsj: -30%, Middag: -50% av diett
Håndpenger Betales dersom man får servert alle måltidene (frokost, lunsj og middag).
Innkvartering Se LOK §9 I
Forsinkelser Dersom man kommer for sent til anlegget eller må reise tidligere fra anlegget etter å ha fulgt bedriftens reiseopplegg, skal denne tiden ikke jobbes inn, men betales med avtalt lønn for anlegget.
Helligdager På helligdager samt 1. og 17. mai skal man ha «helligdagsgodtgjørelse» (LOK §12) i stedet for lønn. Dersom man skal arbeide på disse dagene må det på forhånd gjøres en skriftlig avtale om dette. Vi vil i slike tilfeller anbefale å kreve at man får ordinær lønn i tillegg til «helligdagsgodtgjørelse» og 100 % overtidsbetaling.

Rotasjonsarbeid/avtale om innarbeiding av timer

Ofte ønsker man å jobbe mer intensivt når man er på reisearbeid, slik at man kan få lengre friperioder i hjemmet. Dette kalles rotasjonsarbeid.

OBS! Begrepene rotasjon/innarbeidingsordning/arbeidstidsordning brukes ofte om en annen.

Arbeidsmiljøloven åpner for at Fagforeninger med innstillingsrett (fagforening som har minst 10 000 medlemmer, altså EL og IT Forbundet) kan godkjenne arbeidstidsordninger med en arbeidstid utover lovens ordinære rammer. Bedrifter uten tariffavtale må søke til Arbeidstilsynet om slike ordninger, mens bedrifter med tariffavtale må følge oppsettet under.

I tariffavtales §9 F finner vi retningslinjene for slike innarbeidings-/rotasjonsordninger.

Allerede første setning slår fast hva som er målet når man avtaler rotasjonsordninger:

Partene skal medvirke til å legge opp arbeidet slik at arbeidstakerne sikres mest mulig fritid i hjemmet.

Før arbeidet settes igang må klubben og bedriftens ledelse lage en arbeidsplan som viser hvordan man planlegger arbeidstida på prosjektet. For å komme fram til et godt resultat må ofte begge partene «gi og ta» noe: arbeidstakerne gir fra seg normalarbeidsdagen og overtidstillegget, mens bedriften må kanskje kompensere manglende timer for å få rotasjonen til å «gå opp».

Bare husk at målet er å komme fram til en rotasjonsordning som gir mer tid i hjemmet enn på jobb. Dette gir fornøyde arbeidstakere og vil dermed gjøre bedriften attraktiv å jobbe i.

Arbeidsplanen skal utarbeides minst 2 uker før arbeidet settes igang, og skal sendes ut til alle involverte.

6 LO-forbund (Fellesforbundet, Industri Energi, Forbundet for Ledelse og Teknikk, EL og IT Forbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Norsk Transportarbeiderforbund) har laget en avtale om godkjenning av innarbeidingsordninger: «Forbundsavtalen».

Noen viktige punkter fra «Forbundsavtalen» (ikke utfyllende):

 • Det gis godkjenning kun til personell som har nattkvarter utenfor hjemmet
 • Lengste tillatte daglig arbeidstid er 12 timer + 0.5 t ubetalt pause (altså 12.5 t)
 • Pausene i Arbeidsmiljøloves §10-9 skal inngå i arbeidsplanen (en halvtime pause når man jobber mer enn to timer etter alm. arbeidstid, samt kortere pauser på arbeidsplassen)
 • Man kan ha inntil 15 dager i en rotasjon, hvorav 14 av disse kan ha en arbeidstid på inntil 12 timer.
 • Arbeidstiden skal legges i tidsrommet 06:00-20:00 (vanligvis 07:00-19:30)
 • All innarbeidet tid skal avspaseres, og de ansatte skal være sikret sin lønn under avspaseringen
 • Det skal ikke arbeides overtid i tilknytning til den godkjente innarbeidingsordningen
 • LO og Forbundet har full adgang til prosjektet for å møte medlemmer og prosjektets ledelse
 • Ved brudd på kriteriene kan godkjenningen trekkes tilbake med 14 dagers varsel

Fremgangsmåte

 1. Ta kontakt med fagforeninga så snart du hører snakk om reisearbeid i bedriften!
 2. Klubb og ledelse lager en felles søknad
  1. Søknaden skal inneholde protokoll fra møtet mellom klubb-ledelse. Her kan du se et eksempel på hvordan en protokoll kan se ut.
  2. Søknaden skal inneholde utfylt opplysningsskjema og arbeidsplanLengre ned på denne siden får du hjelp til å sette opp arbeidsplanen.
  3. Søknaden sendes til kontakt@fagforeninga.no (gjelder kun trønderske bedrifter)
 3. Hvis daglig arbeidstid er mer enn 10 timer videresender fagforeninga søknaden til EL og IT Forbundet, som behandler den i henhold til tariffavtalens bestemmelser og felleskriteriene i «Forbundsavtalen». Hvis daglig arbeidstid er mer enn 10.5 timer videresender EL og IT Forbundet søknaden til LO for endelig godkjenning.

KLIKK HER FOR MER INFO OM UTFYLLING AV PROTOKOLL, ARBEIDSPLAN OG OPPLYSNINGSSKJEMA

KLIKK HER FOR SIDEN «OFTE STILTE SPØRSMÅL OM ROTASJON»

Det må beregnes 14 dagers behandlingstid.

En godkjent rotasjonsavtale åpner for en arbeidstid som går utover de vanlige rammene i Arbeidsmiljøloven. Derfor er det mye forarbeid som må gjøres, og kriteriene for å godkjenne søknaden er strenge.

Husk! Dersom man ikke er enig om en rotasjonsordning er det 7,5 t arbeidsdag (+ evt. overtid) som gjelder.

Hvilke vilkår gjelder ved en avtalt rotasjonsordning?

Anleggsavtale Lag en skriftlig anleggsavtale så tidlig som mulig!
Stikkord: lønn, arbeidstid, reise, innkvartering, verneombud osv.
Anleggsavtalen må være signert før de ansatte reiser. Hver enkelt på prosjektet skal få anleggsavtalen tilsendt før avreise.
Varsel om reisearbeid Så snart som mulig og i god tid før avreise skal bedriften orientere den enkelte om reiseoppdraget.
Reiseforberedelse Private reiseforberedelser betales ikke i rotasjonsordninger som gir fri i 5 kalenderdager eller mer.
Reisetid Reisetid betales med §3A og 3C for reiser ved anleggets oppstart og avslutning, samt ved jul, påske, pinse og sommerferie. Det kan avtales at man istedet for betaling legger reisetida som «plusstid» i rotasjonen for å få den til å gå opp lettere. Reisen skal skje på en hensiktsmessig måte.

Ved reisen fra brakke/hotell til anleggsstedet gjelder reisetidsbestemmelsene i LOK §3H.

Reiseutgifter Reiseutgifter betales etter regning mellom anleggsstedet og hjemstedet.
Reisetidspunkt Reiser til/fra anlegg skal foregå på dagene mandag-fredag. Hjemreise skal skje utenfor den normale arbeidstida.
Arbeidstid Maks 12 t arbeid (+0,5 t pause), i tidsrommet 06:00-20:00
Overtid Det betales ikke overtid for innarbeidet tid i en avtalt rotasjonsordning.
Det er ikke anledning til å jobbe mer enn det som er avtalt.
Pauser En halvtime ubetalt lunsj. Andre pauser (AML §10-9) skal inngå i arbeidstiden.
Hjemreise Hjemreisefrekvensen bestemmes av hvilken rotasjonsordning man avtaler.
Utenbystillegg Utenbystillegg (14% av 3A-sats) skal betales for alle timer man har arbeidet.
Kost og losji Bedriften skal sørge for tilfredsstillende kost og losji.
Utgifter til kost kan betales etter regning eller etter diettsatser iflg. LOK §9 K.
Fratrekk i diett Frokost: -20%, Lunsj: -30%, Middag: -50% av diett
Håndpenger Betales dersom man får servert alle måltidene (frokost, lunsj og middag).
Innkvartering Se LOK §9 I
Forsinkelser Dersom man kommer for sent til anlegget eller må reise tidligere fra anlegget etter å ha fulgt bedriftens reiseopplegg, skal denne tiden ikke jobbes inn, men betales med avtalt lønn for anlegget.
Helligdager i arbeidsperioden Dersom du jobber på en hellig- og/eller høytidsdag, skal du ha timelønn og 100% overtidstillegg samt ordinær helligdagsgodtgjørelse (for det angitte antall timer i arbeidsplanen). Dersom du ikke jobber på helligdag i arbeidsperioden, så skal du ha helligdagsgodtgjørelse for det antall timer du ville jobbet den dagen iht Arbeidsplanen.
Helligdager i friperioden Helligdager i friperioden betales med 7.5 t helligdagsgodtgjørelse.

Arbeidsplan

Vi anbefaler å bruke en 12-16 rotasjon.
«12» betyr at man er bortreist 12 dager og «16» betyr at man avspaserer/har fri i 16 dager etterpå. Denne rotasjonen går altså over 28 dager/4 uker. Med 12-16 rotasjon er det kun 1 helg man er borte fra familien, mens man er hjemme 3 helger! Lytt til erfarne reisemontører og velg denne!

Når rotasjonen går over 4 uker, skal man opparbeide seg 150 timer i løpet av de 12 dagene man er bortreist på jobb.

Vanlig arbeid
uke 1 37,5 t
uke 2 37,5 t
uke 3 37,5 t
uke 4 37,5 t
150 t

For å få til dette er det vesentlig at man kan arbeide på søndagen.
Dette er ikke mulig på alle anlegg, og da må man kanskje finne en annen rotasjonsordning.

I arbeidsmiljøloven §10-4 (5) er det fastsatt kortere ukentlig arbeidstid for grupper med belastende arbeidstidsordninger, for eksempel skift-, turnus-, natt- og søndagsarbeid: 36 timer i løpet av 7 dager

I tariffavtalen (§8 D) er den ukentlige arbeidstiden redusert fra 37.5 t til 35.5 t (5,63 %) ved arbeid som pågår gjennom hele uka («treskiftsordninger»).

4 ukers vanlig arbeid 150 t
– 5,63% reduksjon 8 t
142 t

I en 12-16 rotasjon skal man derfor opparbeide 142 timer.

Hvis det jobbes både dag og natt (på skift), skal den ukentlige arbeidstida i snitt være 33,6 timer (kompensasjonen på 11,61 %).

Uansett hvilken rotasjonsordning man velger, skal arbeidstida (inkl. kompensasjoner) gå opp i 37,5 timer pr uke i gjennomsnitt.

Husk at det kan avtales at man istedet for betaling legger reisetida som «plusstid» i rotasjonen for å få den til å gå opp.

Hva er konsekvensene av en 12-16 rotasjon?

Arbeiderne Bedriften
Positivt Negativt Positivt Negativt
 • Mer fritid i hjemmet
 • Kun 1 av 4 helger borte
 • Får jobbe når man først er borte
 • Lange arbeidsdager
 • Ingen fridager underveis
 • Gir avkall på normalarbeidsdagen
 • Gir avkall på overtidstillegg
 • Gir avkall på en sammenhengende arbeidsfri periode på 35 timer i løpet av sju dager
 • Gir avkall på private reiseforberedelser
 • Attraktiv bedrift
 • Høy produktivitet
 • Mange timer på kort tid
 • Lavere reisekostnader pr time
 • Må kompensere 5,63% for redusert arbeidstid

Når det arbeides flere timer på færre dager, blir bedriftens kostnader til reise, diett og opphold lavere pr. time.

Eksempel: Et firma i Trondheim tar på seg et oppdrag i Tromsø. De beregner kostnadene til reise, diett og opphold til 17 750 for en 2-ukers tur (mandag i uke 1 til og med fredag i uke 2).

Flyreise 2 500,-
Andre reisekostnader 500,-
Overnatting (11 stk) 10 000,-
Diett (fratrukket frokost) 4 750,-
Total kostnad for 2 arbeidsuker 17 750,-

Hvis arbeidslaget arbeider vanlige dager (7,5 t/dag), kan disse kostnadene fordeles på 75 timer. Det gir en reisekostnad på 236 kr per arbeidet time.

Hvis arbeidslaget arbeider en 12-16 rotasjon, kan de samme kostnadene fordeles på 136 timer. Det gir en reisekostnad på 130 kr per arbeidet time.

Det samme prinsippet gjelder for andre kostnader knyttet til produksjonen

For å få utført jobben trenger arbeidslaget en lift som koster 1000 kr pr dag. Kostnaden pr time blir 160 kr ved ordinært arbeid, og 88 kr ved 12-16 rotasjon.

Hvordan setter vi opp en arbeidsplan i praksis?

Klikk på bildet under for å laste ned fagforeningas regneark for rotasjon- og innarbeidingsordninger.

Her finner du også eksempler på forskjellige rotasjoner (velg fane nederst i regnearket).

Noen bedrifter kan være negative til å kompensere for redusert arbeidstid. 

Vi vil påstå at bedriftenes innsats for å få på plass en god rotasjonsordning er beskjeden sammenliknet med den enkelte arbeiders innsats:

I løpet av en 12-dagers periode gir den den enkelte ifra seg all overtidsbetaling. Dette utgjør 42,5 t med 50% tillegg og 24 t med 100% tillegg.

42,5 t 50 % tillegg (etter vanlig arbeidstid) 162,65 kr/t 6 912,-
24 t 100 % tillegg (lørdag-søndag) 325,30 kr/t 7 807,-
14 719,-

Noen hovedprinsipper

 • En rotasjon som strekker seg utover 1 uke, skal være over minimum 3 uker
 • Rotasjoner over 3 uker skal minimum inneholde 9 dager fri/avspasering
 • Ved rotasjoner med mer enn 12 arbeidsdager skal rotasjonen strekke seg over 5 uker

Hvilke rotasjoner er mest brukt?