Hovedavtalen LO – NHO

Hovedavtalen tar for seg de grunnleggende spillereglene i arbeidslivet, og er første del av alle tariffavtaler som opprettes mellom organisasjoner som hovedavtalen omfatter. For bedrifter som tilslutter seg Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK), gjelder følgende avtaler:

Hovedavtalen på 1-2-3; videre kan du lese om noen av hovedtrekkene i Hovedavtalens (HA) bestemmelser.

Rett til å organisere seg

HA §2-1 slår fast at både arbeidstakere og arbeidsgivere har rett til å organisere seg og gjennom kollektive avtaler ivareta sine interesser. LO og NHO er enige om at det er viktig, og en fordel i arbeidslivet, om flest mulig er organisert. Partene på bedriften skal opptre med respekt for hverandre og ikke opptre på en måte som svekker den andres posisjon.

Tillitsvalgte – antall og valg

De organiserte ansatte har rett og plikt til å velge tillitsvalgte på bedriften. Antallet tillitsvalgte som kan velges etter Hovedavtalen bestemmes ut i fra antall medlemmer på bedriften, ref. HA §5-3 punkt 3.

Valg av tillitsvalgte foregår normalt på årsmøte til «klubben» for de ansatte. Det er kun medlemmer som har stemmerett og er valgbare. Valgperioden er for 2 år av gangen (HA §5-3 punkt 4).

Bedriften skal innen 8 dager ha skriftlig melding med navn på hvem som er valgt som leder, nestleder og sekretær (HA §5-3 punkt 5).

Tillitsvalgtes myndighet

Tillitsvalgte godkjennes som representanter og talspersoner for de organiserte arbeidstakere. Tillitsvalgte har rett til å forplikte arbeidstakere i spørsmål som angår hele arbeidsstokken eller grupper av arbeidstakere. Det forutsettes at de tillitsvalgte, hvis de anser det nødvendig, legger frem saken for sine medlemmer før de tar standpunkt til spørsmålet.

Tillitsvalgte har rett til å ta seg av alle saker som omhandler lov- og avtaleverk. Tillitsvalgt har også rett til å ta seg av andre saker som den enkelte arbeidstaker har ovenfor bedriften, eller som bedriften har ovenfor den enkelte arbeidstaker (Ref. HA § 5-2 punkt 2).

Tillitsvalgtes arbeidsforhold

Tillitsvalgte har rett til å bruke nødvendig tid til å utføre vervet. Tiden skal i hovedsak være i ordinær arbeidstid uten trekk i lønn (ref. HA §5-6 punkt 1).

Tillitsvalgte skal ha nødvendig utstyr (telefon, pc osv.) for å utføre sitt verv. Tillitsvalgte skal ha låsbart skap. Ved behov skal partene drøfte om tillitsvalgte skal ha eget kontor eller kontorplass (Ref. HA §5-6 punkt 2).

Tillitsvalgte skal ha adgang til bedriftens avdelinger/arbeidsplasser i den utstrekning det er nødvendig for å utføre vervet (HA §5-6 punkt 3).

Tjenestefri for tillitsvalgte

Tillitsvalgte har rett til tjenestefri for å delta på kurs, konferanser og møter m.m. i egen organisasjon. Spørsmålet om tjenestefri skal varsles bedriften så tidlig som mulig.

Arbeidsgivers representant

Arbeidsgiver skal daglig ha en ansvarlig representant til stede som de tillitsvalgte kan henvende seg til. Arbeidsgiver skal gi skriftlig melding til tillitsvalgte om hvem som er representanten og dennes stedfortreder (HA §5-2 punkt 3).

Forhandlinger

Bedriftens og arbeidstakernes representanter skal ha fullmakt til å føre reelle forhandlinger.

Ved forhandlinger kan arbeidsgiver møte selv eller ved stedfortreder for bedriftsledelsen. Arbeidsgivers representant kan tilkalle andre fra bedriftsledelsen.

Tillitsvalgte kan tilkalle representanter fra de berørte arbeidstakere arbeidstakerne (Ref. HA §5-2 punkt4).

I forhandlinger møter man normalt med 3 representanter fra hver av partene.

Begge parter har rett til å kalle inn til forhandlinger. Forhandlingsmøte skal avholdes innen 8 dager etter at det er sendt skriftlig krav om det. Det skal skrives protokoll fra forhandlingsmøte som skal skrives under av begge parter så snart som mulig (Ref. HA §2-3).

Informasjon om ansettelser

Bedriften skal snarest mulig, og senest ved tiltredelse, orientere de tillitsvalgte om nyansettelser herunder ledere som har betydning for avdelingens virksomhet.

Nyansatte skal ha beskjed om hvem som er tillitsvalgt, og skal snarest mulig presenteres for den tillitsvalgte (Ref. HA §8-1).

På anmodning skal tillitsvalgte få utlevert liste over ansatte innen overenskomstområdet på bedriften.

Informasjon, samarbeid og medbestemmelse

Kapittel 9 i Hovedavtalen omhandler en rekke bestemmelser om hvordan partene på bedriften kan, bør og skal samarbeide. Hovedpoenget er at de ansatte og deres tillitsvalgte skal ha reell medinnflytelse på arbeidsplassen gjennom samarbeid, informasjon og drøftelser.

Partene på bedriften skal så tidlig som mulig og minst en gang i måneden drøfte (Ref. HA §9-3);

  • Spørsmål som vedrører den økonomiske og produksjonsmessige stilling og utvikling,
  • Forhold som har umiddelbar sammenheng med arbeidsplassen og den daglige drift,
  • De alminnelige lønns- og arbeidsforhold ved bedriften.

I hovedsak plikter bedriften å gi tillitsvalgte informasjon om det som skjer i bedriften. Tillitsvalgte skal få tid på seg til å fremme sine synspunkter før bedriften tar en beslutning.

Tillitsvalgte skal på forhånd og så tidlig som mulig orienteres om forhold som ledelsen ønsker å informere arbeidsstokken om (HA §9-9).

Det anbefales at man på den enkelte bedrift blir enige om en møteform som er mest hensiktsmessig for å oppnå formålet med kapittel 9 i Hovedavtalen.