Søknad om rotasjon og innarbeidingsordninger

Når bedriften tar på seg oppdrag som medfører at ansatte må bo borte fra hjemmet, kan bedriften og tillitsvalgte bli enige om å søke om en rotasjon eller innarbeidningsordning. Bedrift og tillitsvalgte må da ha et forhandlingsmøte og bli enige om hvilken type ordning man skal ha og vilkår knyttet til denne.

I søknaden skal protokollen vedlegges samt fullstendig utfylt standard opplysningsskjema og arbeidsplan som viser arbeidstid og fritid. Videre på denne siden viser vi hva LO forventer av opplysninger i disse skjemaene. Det vises også til «Forbundsavtalen om godkjenning av innarbeidingsordninger» hvor de fullstendige kriteriene for slike søknader fremkommer. Ved tvilstilfeller er det alltid Forbundsavtalen som gjelder.

Dokumenter som skal fylles ut:

Protokollen

Alle forhold angående behovet for og innretningen av arbeidstidsordningen skal avtales mellom partene. Forhold man har avtalt og blitt enige om skal fremkomme av protokollen som skal legges ved søknaden. Se også forslag til protokoll som kan brukes som et utgangspunkt for drøftingene.

I tillegg til de generelle forholdene rundt behovet for ordningen, tidsaspekt, antall personell, pauser og pauseavvikling, reisetid, kompensasjoner osv., skal det minst avtales og redegjøres for følgende punkter:

1. Behovet for nattarbeid samt begrunnelse

Et avvik fra AML vedrørende nattarbeid behøver en grundig og godkjent begrunnelse. Det holder ikke med «det er behov for nattarbeid». Ved nattarbeid forventes det en egen vurdering av nattarbeidet opp mot arbeidets art, og de helse-, miljø- og sikkerhetsmessige samt velferdsmessige aspektene.

2. Helse- og sikkerhetsmessige risikovurderinger

Den selvstendige helse- miljø- og sikkerhetsvurderingen samt den velferdsmessige vurderingen skal synliggjøres slik at det er lettfattelig og forståelig for en utenforstående. Det skal synliggjøres eventuelle risikoforhold ved arbeidet og hvordan disse kan forebygges og reduseres. En søknad avvises om ikke dette er gjort.

3. Praktiske forhold og velferdsmessige ordninger

Reisetid, hviletid, innkvartering og andre velferdsmessige og praktiske ordninger som er drøftet mellom partene.

Opplysningsskjema

Navn på søkebedrift; Navn, organisasjonsnummer og bedriftsnummer til den som søker ordningen. Dersom bedriften er organisert med ulike avdelinger, skal gjeldende avdelingsnavn oppgis.

Kontaktperson i søkebedrift; Navn og kontaktopplysninger til en ansvarlig representant for bedriften.

Tillitsvalgt i søkebedrift; En tillitsvalgt som er valgt av og blant de organiserte arbeidstakerne i bedriften. Kun bedrifter som er bundet av landsomfattende tariffavtale kan søke EL og IT Forbund og LO om godkjenning av arbeidstidsordninger. Det skal fremkomme at den tillitsvalgte og ansatte er med i EL og IT Forbundet (eller annet LO forbund).

Egen entreprise (sett kryss); Her skal det svares på om oppdraget eller prosjektet utføres i egen regi. Entreprise er når en underentreprenør selv stiller med egne arbeidstakere, leder og har ansvar for arbeidet som skal utføres. Det motsatte er i dette tilfellet utleie.

Hvis den som søker om ordningen leier ut personell til en annen oppdragsgiver som skal utføre arbeidet, skal det ikke settes kryss. Da må også det følgende punktet fylles ut.

Utleid til (hvis det ikke er egen entreprise); Bedriften som søkebedriften leier ut personell til. Ved søknaden skal det foreligge en oppdragsbekreftelse fra innleiebedriften Når utleie er foretatt av en virksomhet som har til formål å drive utleie (bemanningsforetak) skal det fra den bedriften som leier inn også legges ved protokoll der det fremgår at det er enighet med de tillitsvalgte om behovet for innleie.

Oppdragsgiver; Oppdragsgiver er den bedriften som har det overordnede ansvaret for prosjektet.

Varighet; Her må det angis varighet så presist som mulig. Det gis kun godkjenning for prosjektets varighet, men ikke for mer enn ett år av gangen. Etter ett år må det søket på nytt om forlengelse.

LO og forbundene har ingen mulighet til å tilbakedatere, godkjenninger får dermed først virkning fra og med den datoen den blir gitt. Det er derfor viktig at søknader sendes inn i god tid før oppstart av prosjektet.

Antall egne medlemmer; Antall medlemmer som ordningen skal gjelde for. Antallet må være så presist som mulig. Godkjenningen gis kun for forbundets medlemmer som har nattkvarter utenfor eget hjem/bosted (registrert bostedsadresse).

Prosjektnavn for arbeidet; Navnet på prosjektet må fremkomme av søknaden og opplysningsskjemaet. Det gis kun godkjenning for enkeltprosjekter.

Arbeidssted; Lokasjonen der arbeidet utføres.

Hvilke fag/disipliner omfattes; Her skal det kort føres opp de ulike fagene som omfattes av søknaden. Arbeidets art og vurderingen av det opp mot HMS- og velferdsmessige aspektene skal avtales og fremkomme av protokollen.

Nattarbeid; Her skal det fremgå hvorvidt det inngår nattarbeid i arbeidstidsordningen.

Begrunnelse for nattarbeid; Behovet for nattarbeid fremkomme og skal være avtalt med de tillitsvalgte på forhånd. Hvis dette er redegjort grundig for i protokollen kan den vises til i dette punktet.

Signaturer; Opplysningsskjemaet skal signeres av bedriftens representant og tillitsvalgte. Verneombudet skal signere og bekrefte at vedkommende er gjort kjent med avtalen, inkludert arbeidsplan. Signaturer på opplysningsskjema må ikke være eldre enn 3 måneder.

Arbeidsplanen

For innarbeidingsordninger som skal godkjennes av LO kan det arbeides inntil 15 påfølgende dager, hvorav maksimalt 14 arbeidsdager kan være på inntil 12 timers arbeidstid. For fullstendige kriterier vises det til «Forbundsavtalen om godkjenning av innarbeidingsordninger etter AML §10-12(4)«.

Arbeidsplanen skal angi hva slags rotasjonsordning det er snakk om med antall arbeidsdager (inkludert fridager i arbeidsperioden) og antall fridager. En 14-21-rotasjon er med andre ord en femukersrotasjon med 14 arbeidsdager og etterfulgt av en friperiode på 21 sammenhengende dager.

Arbeidsplanen skal «gå opp», det vil si at det gjennomsnittlig skal være 37,5 timer pr uke i rotasjonen, inkludert eventuell kompensasjon for arbeidstidsreduksjon. Kompensasjoner som gjelder for den enkelte tariffavtale eller rammeavtale skal føres opp nederst i skjemaet.

Øvrige avtaler som berører den totale summen av timer kan føres opp i feltet «Tilleggsopplysninger».

I arbeidstidsplanen skal det føres opp klokkeslett for arbeidstid og lengden på pausene, både de betalte og ubetalte pausene.

Signaturer på arbeidsplanen skal ikke være eldre enn 3 måneder.

Ordrebekreftelse

I de tilfellene den bedriften som søker skal leie ut personell til oppdragsgiver som skal utføre arbeidet, skal det foreligge en oppdragsbekreftelse. Den bedriften som leier inn skal da fylle ut eget skjema «Oppdragsbekreftelse«. I de tilfellene bedriften som leier ut er en virksomhet som har til formål å drive utleie, jf. aml § 14-12 skal innleier til oppdragsbekreftelsen legge ved protokoll som viser at man har avtalt og er enige om behovet for innleie.