Ung i EL og IT

Er du ung i EL og IT? Vi har laget en side med informasjon og veiledning om viktige rettigheter og plikter.

OBS: En del av disse rettighetene gjelder kun hvis du er ansatt i en bedrift med tariffavtalen Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK). Er du usikker på om din bedrift har tariffavtale kan du sjekke DENNE SIDEN eller sende en henvendelse til kontakt@fagforeninga.no

Her kan du også laste ned EL og IT Forbundets brosjyre «Klar for læretiden»

Les mer om:

Hva er dine rettigheter?

Arbeidskontrakt

Når du er i et arbeidsforhold skal du ha en arbeidskontrakt, også som lærling. Denne skal være underskrevet av deg og sjefen. Det er sjefen sitt ansvar at du har fått denne. Har du ikke en arbeidskontrakt, må du ta dette opp med bedriften snarest. Eventuelt kontakte fagforeninga.

I arbeidskontrakten skal det stå minimum, ref AML §14-6:

 • Navnet ditt og navnet på bedriften (samt organisasjonsnummeret til bedriften).
 • Hvor bedriften er og hvor ditt oppmøtested er.
 • En beskrivelse av arbeidet eller stillingstittel.
 • Tidspunktet for arbeidsforholdets begynnelse.
 • For lærlinger; tidspunkt for læretidens slutt.
 • Oppsigelsesfrister
 • Reglene for ferie
 • Den avtalte lønna og at denne skal følge tariffavtalen.
 • Arbeidstiden, altså når man begynner og slutter på jobb hver dag.

Fagforeninga har laget et eksempel på arbeidsavtale.

Lønn

Lønnsutbetaling

Hvis ikke annet er avtalt skal det foretas lønnsutbetaling minst to ganger i måneden, ref. Arbeidsmiljølovens § 14-15. En del bedrifter har avtale om utbetaling én gang per måned.

Samme bestemmelse i Arbeidsmiljøloven regulerer også når det er lov for arbeidsgiver å trekke i lønn. For at arbeidsgiver skal kunne trekke i lønn, må det være hjemlet i en lov, være trekk til pensjon eller fagforeningskontingent, eller være skriftlig avtalt på forhånd. En arbeidsgiver kan ikke bare trekke i lønn eller stryke timer uten at dette er tatt opp med den ansatte på forhånd.

Vanlig lønn

Lærlinger skal ha timesats etter hvilket halvår man er i læretiden. Disse satsene finner man i Landsoverenskomsten for elektrofag (LOK) § 3A.

Hvis det arbeides listeakkord på prosjektet etter LOK § 4A, skal lærlingen ha prosentvis samme forskudd på lønna som montørene. Se akkordtariffens 115-30.

Montører skal ha lønn i henhold til den lokale lønnsavtalen på bedriften. Det som utgjør timelønna er fastlønn iht LOK §3A, fagarbeidertillegget iht LOK §3C og det lokalt avtalte tillegget iht LOK § 3E.

Lønn ved skolegang

Når lærlinger har skoletid under læreperioden, skal bedriften betale vanlig fastlønn. Denne bestemmelsen finner man i LOK §6 punkt 5.

Overtid

Bedriften kan pålegge ansatte å jobbe overtid, men den enkelte kan nekte hvis man har f.eks. sosiale viktige grunner. Les mer om reglene for overtid i fagforeningas infoskriv.

Når lærlinger jobber overtid, skal de ha lønnssats og overtidstillegg som «Arbeidstaker uten fagbrev». Bortsett fra lærlinger i 9. halvår som beholder sin vanlige lønn. Se LOK § 8B.

Lønn på helligdager

Har bedriften du jobber i tariffavtale, har du krav på fri med lønn på alle helligdager som faller på en ukedag.

Har bedriften du jobber i ikke tariffavtale, har du krav på fri alle helligdager, men kun betalt for 1. og 17. mai.

Lønn for ledigtid

Bedriften skal betale lønn, også hvis man ikke har arbeid i en periode. Denne bestemmelsen finner man i LOK §3B.

Lønnsøkning

Hvert år justeres lønnssatsene i tariffavtalen. De nye satsene skal gjelde fra 1. mai hvert år. Følg med på lønnsslippen om lønna blir justert riktig. Ta kontakt med tillitsvalgt eller fagforening hvis dette ikke skjer.

Fagforeninga legger ut de nye satsene her: https://fagforeninga.no/lok/

Ferie og feriepenger

Med tariffavtale (LOK) har man rett til 5 ukers ferie per år.

Ferieloven har bestemmelser om fastsetting av ferien. De fleste bedriften har rutiner for hvordan man melder inn sine ferieønsker, og hvordan man får disse bekreftet. Ansatte har bl.a. krav på å få 3 ukers sammenhengende ferie mellom 1. juni – 30. september. Les mer om tiden for ferie her.

Bedriften setter av 12 % av all lønn hvert år. Dette er feriepengene dine, og skal bli betalt ut i forbindelse med feire året etter. Les mer om utbetaling av feriepenger. Merk at selv om du ikke har opptjent nok feriepenger året før, har du likevel rett på å ta ut 5 uker ferie. Så fremt man er ansatt før 30. september i ferieåret, har man rett til full ferie.

 

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Arbeidsmiljøloven stiller en del krav til helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Det er arbeidsgivers (bedriftens) plikt til å sørge for et godt og forsvarlig arbeidsmiljø. Du som ansatt har plikt til å medvirke til dette, og følge de retningslinjer for HMS som bedriften kommer med.

Krav om verneutstyr

Bedriften skal sørge for nødvendig verneutstyr til den ansatte. Bedriften skal også sørge for nødvendig opplæring i bruk av verneutstyr og verktøy. Les mer om personlig verneutstyr på Arbeidstilsynets sine sider.

FSE-kurs

Som elektroarbeider skal man ha et FSE-kurs minst hver 12. måned. FSE står for «Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg«, og har en del bestemmelser for sikkerhet for elektroarbeidere. Også lærlinger skal ha FSE-kurs.

Les mer om FSE-kurs i fagforeningas infoskriv.

 

Rett til å være organisert

Det er organisasjonsfrihet i Norge. Bedriften har ikke lov til å forskjellsbehandle eller diskriminere noen for å være organisert, ref. AML §13-1.

Ved ansettelser har ikke bedriften lov til å innhente opplysninger om medlemskap i fagorganisasjoner, ref. AML §13-4.

 

Møte med tillitsvalgte

Reglene sier at nyansatte skal så snart som mulig presenteres for tillitsvalgte (HA §8-1). Hvis det ikke har skjedd, kan man spørre en kollega om hvem som er tillitsvalgt i bedriften. Eller man kan gå inn på «Min side» hos EL og IT, så finner man navn og kontaktinfo på tillitsvalgte der.

Merk at enkelte bedrifter har en egen lærlingetillitsvalgt også. Dette er en tillitsvalgt som er valgt av og blant lærlingene i bedriften.

Slutten av læretia

Det er en myte at lærlinger kan jobbe alene siste halvåret av læretiden. Før man har bestått fagprøven skal man alltid jobbe under overoppsyn av en faglært. Les mer om det i fagforeningas infoskriv om lærlinger.

Når det er en måned igjen av læretiden, skal bedriften gi lærlingen skriftlig beskjed om man ikke får fortsette. Hvis man ikke hører noe fra bedriften før det er en måned igjen, er man å betrakte som fast ansatt.

Bedriften er ansvarlig for å melde opp lærlingen til fagprøve. Hvis man stryker på fagprøven, plikter bedriften å forlenge læretiden og melde lærlingen opp til ny fagprøve.

Oppsigelse av lærlinger

En lærling har samme rettslige stilling som en vanlig fast ansatt i læretiden. Eneste forskjell er at lærlingen ikke trenger å fortsette i bedriften når lærlingetiden er ferdig, så fremt lærlingen har fått varsel om dette senest 1 måned før lærlingekontrakten utgår.

Tekst fra LOK § 2

Ved oppsigelse av en lærling i læretiden, gjelder bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven. 

Det er krav til drøftelsesmøte før oppsigelse finner sted, ref. AML § 15-1. Husk at her kan man ha med seg tillitsvalgt eller annen rådgiver.

Det er krav til at oppsigelsen må være saklig begrunnet. Ref. AML § 15-7.

Oppsigelsesfrister i henhold til AML § 15-3, eller det som står i arbeidskontrakt eller i arbeidsreglement.

Det er også samme formelle krav til innholdet i en eventuell oppsigelse, ref. AML § 15-4.

 

Hva er dine plikter?

Arbeidstid i henhold til arbeidskontrakt

I arbeidskontrakten skal det stå noe om arbeidstiden. Noen bedrifter har en egen særavtale om dette med klubben. Den ansatte har plikt til å forholde seg til denne arbeidstiden, og må melde fra om eventuelle avvik. Hvis man ikke forholder seg til arbeidstiden, kan dette få konsekvenser for arbeidsforholdet.

 

Retningslinjene til bedriften

Bedriften har ofte retningslinjer og rutiner de ansatte skal følge. Det er da viktig at bedriften har informert om disse på en tydelig måte. Den ansatte må tilstebe å følge disse.

Eksempel på rutiner og retningslinjer:

 • Rutiner hvis man er syk. Bedriftene har gjerne en rutine på hvordan man skal melde fra og til hvem.
 • Riktig bekledning og riktig verneutstyr. Bedriftene har retningslinjer og instrukser på hvilken type bekledning man skal bruke og hvilke type verneutstyr man skal i i de forskjellige arbeidsmetodene.
 • Levering av timelister. Bedriftene har rutiner for hvordan man fyller ut og leverer timelister. Og gjerne en frist for nå disse skal være levert.

Plikter som lærling

Hvis man er lærling, har man plikt til å følge opp Elskolen og holde denne oppdatert. Samt utføre de oppgaver som ligger i opplæringsplanen.

 

Hvorfor er vi organisert?

Jo flere vi er – desto sterkere blir vi.

Det kan hende at du allerede får mange av godene du som organisert har krav på.
Det kan hende at et medlemskap ikke vil «lønne seg», hvis man kun ser på kroner og ører.
Det kan hende at du ikke vil merke noen forskjell over natta dersom du organiserer deg i dag.

Hvorfor skal du da organisere deg?

Mange tar vilkårene og rettighetene vi i dag har for gitt. Men de har ikke kommet av seg selv – det er noen som har gjort jobben før oss. I løpet av de siste hundre årene har fagbevegelsen kjempet dem fram, skritt for skritt. Hvis ingen var organisert, ville vi ikke ha noen til å ta vare på disse godene.
Da ville vi alle fort falle tilbake på arbeidsmiljølovens minimum:

 • 9 timers arbeidsdag, 40 timers arbeidsuke og ingen normalarbeidsdag!
 • 40 % overtidsbetaling (etter 9 timer)
 • Ferie i 4 uker og 1 dag (10,2 % feriepenger)
 • Ingen lønn på bevegelige helligdager

Avtaler er ikke hugget i stein. Både arbeidsmiljøloven og tariffavtalene våre er under hardt press. Mange arbeidsgivere synes at vi har det alt for godt. De ønsker å øke sin fortjeneste («konkurransekraft») på bekostning av våre vilkår. Dette merker vi i hvert lønnsoppgjør, der arbeidsgiverne har like mange krav som oss.

Vi har ingen minstelønn i Norge, men mange arbeidsgivere skjønner at de må gi montørene sine de samme gode vilkårene som de har rett på med tariffavtale. Men de er ikke nødt, og det varer kun så lenge sjefen vil …

En tariffavtale medfører noen ekstra kostnader for bedriften. Disse utgiftene kommer de ansatte til gode. Med tariffavtale får du for eksempel rett på AFP – avtalefestet pensjon. For en gjennomsnittlig pensjonist betyr dette totalt mer enn en million ekstra i pensjon (4-5000 ekstra pr mnd.)!

Med tariffavtale kan både bedriftene og arbeiderne konkurrere på like vilkår! Det blir vanskelig for en seriøs bedrift å overleve dersom konkurrenten opererer med vilkår under tariffavtalen (f.eks. nattarbeid uten å betale 100 % overtid). En tariffavtale er et felles lønnsgulv som vi aldri skal gå under!

EL og IT Forbundet jobber for å sikre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår innenfor IKT-, energi- og installasjonsbransjen. Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag er installasjonsbransjens fagforening i Trøndelag. Fagforeninga binder klubbene i virksomhetene sammen, og gir de tillitsvalgte i klubbene støtte og den hjelpa de trenger. Fagforeninga holder et øye med det som foregår i området vårt, og er ute og besøker byggeplasser flere ganger i uka. Fagforeninga har et godt samarbeid med eltilsynet (DLE) og arbeidstilsynet, samt de andre fagforeningene i bygg og anleggsbransjen. Sammen jobber vi for en trygg og seriøs elektrobransje i Trøndelag!

Det er EL og IT Forbundet som jobber for å ivareta og utvikle elektrofagene. Forbundet har i en årrekke jobbet for den nye kvalifikasjonsforskriften (FEK). EL og IT Forbundet er aktive i myndighetenes organ for fag- og yrkesopplæring. Fagforeninga finner gode kandidater til prøvenemndene. Fagforeninga jobber for at lærlingene skal få en skikkelig utdanning, og at montørene skal få nødvendig etterutdanning.

Det er gjennom å være organisert at du har mulighet til å bli med å påvirke; alt fra forholdene i egen klubb til hva som skal prioriteres i neste tariffoppgjør.

Som organisert medlem i EL og IT Forbundet og Elektroarbeidernes fagforening Trøndelag er du med å bidrar i dette arbeidet!

 

For skoleelever

Skolebesøk

EL og IT Forbundet besøker alle elektrofaglinjer på videregående skoler hvert år. EL og IT ønsker på å informere om hva EL og IT jobber med og hva en tariffavtale er. Alle vil da få tilbud om å bli elev-medlemmer.

 

Hva vil det si å være elev-medlem?

Elev-medlemskap er gratis og inneholder ingen forsikringer fra LO-favør. For å bli elev-medlem må du oppgi kontaktinformasjon til EL og IT. Du vil da motta medlemsbladet «Nettverk» fra EL og IT Forbundet. I tillegg vil du motta informasjonsskrivet «Fagforeningsnytt» fra Elektroarbeidernes fagforening Trøndelag. Påfølgende høst vil fagforeninga kontakte deg for å høre om du har fått deg lærlingeplass, går videre på skole eller noe annet. Hvis man blir lærling, vil man få tilbud om å bli lærlinge-medlem.

 

Overgang til lærlingemedlem

Når man får seg lærlingeplass, får man muligheten til å bli lærlinge-medlem. Som lærlingemedlem betaler man 1,9 % av lønna i medlemskontingent til fagforeninga. Man får også gratis forsikringer hos LO-favør; Grunnforsikring Liv, innboforsikring, samt reiseforsikring. Man må aktivt melde overgang fra elev-medlem til lærlinge-medlem. Dette kan man gjøre via tillitsvalgt i klubben, eller sende henvendelse direkte til fagforeninga på kontakt@fagforeninga.no.

Les mer om forskjellige typer medlemskap i fagforeninga her.

Sosiale medier

Facebook

Fagforeningas Facebookside finner du her: https://www.facebook.com/EFT1901/

Fagforeninga har også ei Facebook-gruppe for medlemmer her: https://www.facebook.com/groups/eft1901/

Gå gjerne inn å «lik» og bli medlem i disse.

 

Snapchat

Fagforeninga har egen bruker på Snapchat. Følg oss her:

 

Instagram

Følg fagforeninga på Instagram: instagram.com/fagforeninga

 

Kurs og konferanser

EL og IT Forbundet og fagforeninga arrangerer en del kurs og konferanser for medlemmer og tillitsvalgte.

Noen eksempler på kurs og konferanser er:

 • Konferanse for tilsynsansvarlige for lærlinger
 • Startkurs for nye tillitsvalgte
 • Akkordkurs
 • Kurs i forhandlinger
 • Ungdomskurs

Ungdomskurset arrangeres årlig og blir lagt i forbindelse med helg. Det er LO og EL og IT distrikt Trøndelag som arrangerer dette. Kurset har de siste årene blitt lagt til Scandic Hell. Dette er en sosial og engasjerende konferanse for ungdom i forbundet hvor man lærer litt om hva forbundet og LO driver med. I tillegg får man møtt mange andre engasjerte ungdommer i forbundet.

Følg med på oversikten over kurs og konferanser på fagforeningas hjemmesider her: http://fagforeninga.no/aktivitet/

Hvis man har lyst å melde seg på kurs eller konferanser som innebærer at man må ha fri fra jobb, må man huske å avklare dette med bedriften før man melder seg på. Da må man søke om fri uten lønn. Fagforeninga betaler lønna de dagene man er med på kurs eller konferanse.

 

Ungdommer i EL og IT

EL og IT distrikt Trøndelag har et eget ungdomsutvalg. Utvalget møtes jevnlig og har i oppgave å engasjere ungdom til å fagorganisere seg og dele kunnskap om det å være organisert. Utvalget arrangerer et årlig ungdomskurs sammen med LO. Kurset avholdes på Stjørdal.

Elektroarbeidernes fagforening Trøndelag og EL og IT arrangerer også enge kurs for tillitsvalgte og medlemmer. Som for eksempel kurs i tariffavtalen vår (LOK-kurs) og Startkurs for nye tillitsvalgte. Alle kurs gjennom vår organisasjon dekker reiseutgifter og tapt arbeidsfortjeneste.

Det å delta på kurs er både lærerikt og sosialt. På ungdomskurs møter man både lærlinger og unge montører i samme bransje. Det deles erfaringer, kunnskap og er en god arena for å knytt bånd til vår fagforening.

Leder for ungdomsutvalget er Jørn Ohlgren Østvik. Kontaktinfo: 934 82 241 joernohlgren@gmail.com

 

Oppbygningen av LO til klubb