Vedtekter for Elektroarbeidernes fagforening Trøndelag

På denne siden finner man vedtektene til Elektroarbeidernes fagforening Trøndelag, sist revidert på årsmøte den 19. mars 2018.

Her finner man aktuell informasjon for klubber og medlemmer som:

Her finner du informasjon om hvordan man registrerer klubben i Brønnøysundsregisteret: fagforeninga.no/breg

Under kan du lese vedtektene til Elektroarbeidernes fagforening Trøndelag i sin helhet.

Vedtekter for Elektroarbeidernes fagforening Trøndelag:

 1. Fagforeningens virkeområde
 2. Organisasjon
 3. Økonomi
 4. Instruks for valgkomitéen i EFT
 5. Rutiner for valg i klubber tilsluttet EFT
 6. Endringslogg for vedtektene
 1. FAGFORENINGENS VIRKEOMRÅDE.

Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag er en fagforening som organiserer elektroarbeidere i Trøndelag som tilhører de fagområdene som er nevnt i Landsoverenskomsten for elektrofag § 1.

Fagforeningen ble stiftet 6. august 1901.

Siste endringer i punkt 1 var 22.3.21

 1. ORGANISASJON 

2.1. Fagforeningens navn.

Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag

Siste endringer i punkt 2.1 var 31.3.16

2.2. Lokalisering

Hovedkontoret legges til Nygaardsvoldheimen i Trondheim.

2.3. Representantskap

Klubber med tariffavtale velger selv sine representanter til representantskapet etter en skala:

1 – 10 medlemmer: 1 representant

11 – 45 medlemmer: 2 representanter, og deretter 1 representant for hver 30. medlem.

Klubblederen bør være blant klubbens representanter.

Industrielektrikerutvalget anses som ”klubb” og velger representanter som klubbene.

Seniorklubben velger 1 representant som tiltrer representantskapet med fulle rettigheter.

I tillegg møter styret med fulle rettigheter.

Det avholdes minst 2 representantskapsmøter i året: årsmøte og halvårsmøte.

Alle medlemmer har møte-, tale- og forslagsrett til representantskapsmøtene.

Siste endringer i 2.3 var 22.3.21, 27.3.17

2.4. Styre

Styret skal bestå av det antall styre- og varamedlemmer som årsmøte bestemmer. Det velges en ungdomsrepresentant med personlig vara.

Leder, nestleder og 1. styremedlem velges for 2 år, men slik at ikke alle 3 er på valg samme år. Øvrige medlemmer i styret velges for 1 år.

Da representantskapsmøtet normalt kun møtes 2 ganger pr. år, må styret ha fullmakter til bl.a. å kunne bevilge støtte til arbeidskamper, vedta tariffkrav etter behandling i klubbene etc.

Som rådgivende organ i slike tilfeller benyttes tillitsvalgtkonferansene.

Siste endringer i punkt 2.4 var 17.4.23, 28.4.13, 18.4.12

2.5. Arbeidsutvalg

Arbeidsutvalget består av leder, nestleder og 1. styremedlem.

Siste endringer i punkt 2.5 var 31.3.16, 4.12.14

2.6. Utvalg

Det opprettes følgende utvalg i fagforeningen:

 • Industrielektrikerutvalg – velges av og blant industrielektrikerne.
 • EVU-utvalg

Siste endringer i punkt 2.6 var 22.3.21, 27.3.17, 4.12.14

2.7. Tillitsvalgtkonferanser / kontakt med medlemmene

Det avholdes jevnlig tillitsvalgtkonferanser.

Dette er ikke et organisatorisk vedtaksført organ etter vedtektene, men vil være et rådgivende forum hvor styret ”treffer” alle medlemmene. Det forutsettes selvsagt at tillitsvalgte sørger for å avholde klubbmøter hvor saker som behandles på tillitsvalgtkonferansene står på dagsorden.

Fagforeningens ledelse må bestrebe seg på å delta på klubbmøter så langt det er mulig.

Videre bør ledelsen foreta besøksrunder i fylkene hvor det avholdes felles ”regionale” medlemsmøter på kveldstid og anleggsbesøk på dagtid.

2.8. Kasserer

Styret utpeker en av de ansatte i fagforeninga til å ivareta kassererfunksjonen.

Siste endringer i punkt 2.8 var 31.3.16, 4.12.14

 1. ØKONOMI

3.1. Kontingent

Medlemskontingenten er 1,9 % for fagarbeidere, lærlinger og arbeidstakere uten fagbrev i installasjonsbedrifter (ref. §1 i «Landsoverenskomsten for elektrofagene»), uavhengig om man har tariffavtale i bedriften eller ikke.

Medlemskontingenten er 1,4 % for yrkesgrupper som ikke er omfattet av vilkårene i «Landsoverenskomsten for elektrofagene». Det kan være f.eks. funksjonærer i installasjonsbedrifter eller medlemmer i andre typer bedriften hvor «Landsoverenskomsten for elektrofagene» ikke er en aktuell tariffavtale.

Merknad: Medlemskontingent beregnes etter reglene i EL og IT Forbundets vedtekter § 1.18. EL og IT Forbundet har en medlemskontingent på 1,2% og EFT har en tilleggskontingent på 0,7% / 0,2%.

Utdrag fra EL og IT Forbundets vedtekter

Siste endringer i punkt 3.1 var 22.3.21

3.2. Tapt arbeidsfortjeneste / tjenestepensjon

3.2.1 Tapt arbeidsfortjeneste utbetales i henhold til gjeldende sats i forbundet sentralt. (317 kr/t per 1.9.20)

 • Ved frikjøp fra arbeidsgiver for aktivitet i regi av fagforeninga, utbetales tapt arbeidsfortjeneste for de antall timer man skulle ha arbeidet.
 • Det utbetales også tapt arbeidsfortjeneste for deltakelse på møter på dagtid i fagforeningen når møtet faller på en fridag, i forbindelse med rotasjon/arbeidstidsordninger. Det betales for de timene man deltar på aktiviteten, begrenset oppad til 7,5 timer per dag. Det kreves dokumentasjon fra arbeidsgiver.
 • Etter vedtak i styret kan fagforeninga engasjere medlemmer til arbeid for fagforeninga. Da utbetales det sats for tapt arbeidsfortjeneste for timer medlemmet har arbeidet for fagforeninga, såfremt man ikke mottar lønn eller ytelser fra andre.

3.2.2 Ved uttak av mer enn 50 timer tapt arbeidsfortjeneste pr. år, og bedriften ikke betaler inn tjenestepensjon for disse timene, kan den enkelte søke om kompensasjon for tapt tjenestepensjon. Fagforeninga utbetaler en kompensasjon for tapt tjenestepensjon. Kompensasjonen utbetales som lønn. Styret har fullmakt til å bestemme satsen i henhold til gjennomsnittet av pensjonsordningene i de 5 største bedriftene. (Vedtak i styret 14.09.18 om 4 %.)

Siste endringer i punkt 3.2 var 22.3.21, 14.9.18, 4.12.14, 22.4.09, 19.4.07

3.3. Reisetid

Reisetiden til/fra styremøter betales med samme sats som tapt arbeidsfortjeneste, hvis samlet tid blir mer enn 8,5 timer.

Siste endringer i punkt 3.3 var 19.11.18, 4.12.14, 20.4.10

3.4. Km-godtgjørelse

Km-godtgjørelse utbetales etter statens satser.

Siste endringer i punkt 3.4 var 4.12.14, 20.4.10

3.5. Refusjon av utgifter til klubbmøter

Vanlige klubbmøter: Inntil kr. 175,- pr. medlem som deltar på møtet. (sats vedtatt i styremøte 8.5.2024)

Utgifter til representantskapsmøter refunderes på lik linje med medlemsmøter.

Ett møte i året – julemøte eller årsmøte: Inntil kr. 450,- pr. medlem som deltar på møtet. (sats vedtatt i styremøte 8.5.2024)

Styret har fullmakt til å endre disse satsene.

Utgiftene må dokumenteres med kvittering som attesteres av klubbleder eller kasserer, og påføres antall deltakere på møtet. Alkohol dekkes ikke.

(Send kopi av deltagerliste og kopi av kvittering for utlegg til mat o.l. til kontor@fagforeninga.no)

Siste endringer i punkt 3.5 var 31.3.16, 4.12.14, 18.4.12, 20.4.10, 22.4.09, 19.4.06

3.6. Kampfond

3.6.1 Fondet skal brukes til arbeidskamp.

3.6.2 Samlet nivå på streikestøtten skal tilsvare snittlønn i den årlige lønnsundersøkelsen, fratrukket 30%. Styret har fullmakt til å justere størrelsen på streikestøtten der dette er hensiktsmessig.

3.6.3 Det er en målsetning at kampfondet skal inneha midler til utbetaling til en full streik i 12 uker, fratrukket sentral streikestøtte, til alle medlemmer som jobber i en bedrift med tariffavtale.

3.6.4 Av den lokale kontingenten på 0,7% skal 0,005% (1/14) avsettes til kampfondet. Den resterende kontingentandelen på 0,65% inngår i drifta. Årsmøte kan vedta ytterligere avsetninger til kampfondet.

3.6.5 Styret kan fatte vedtak om støtte på inntil 25 000 kr til eksterne kamper. Støtte ut over dette må behandles i representantskapet.

3.6.6 Utligning av ekstrakontingent etter forbundets vedtekter §1.17 dekkes av kampfondet for fagforeningas medlemmer.

Siste endringer i punkt 3.6 var 17.4.2023, 18.4.12

3.7. Internasjonalt solidaritetsfond

Fondet skal kun brukes til internasjonalt støttearbeid, som bevilgninger til fagbevegelsen i andre land, delegasjoner til andre land eller delegasjoner fra andre som besøker fagforeninga.

Alle nye prosjekter i regi av fagforeninga skal behandles i representantskapet.

Siste endringer i punkt 3.7 var 18.4.12

3.8 Økonomisk støtte til klubbene

Klubber som oppfyller følgende krav gis et tilskudd på kr 5000,- (Vedtatt på styremøte 8.5.2024)

 • Klubben må gjennomføre minst to møter i året: årsmøte og et medlemsmøte.
 • En representant fra Fagforeninga inviteres til ett av møtene.
 • Klubben sender skriftlig melding om valg til fagforeninga.
 • Klubben svarer på kartleggingsskjema som fagforeninga sender ut.
 • Klubben må være registrert i Brønnøysundregisteret, ha en klubbkonto og sende inn godkjent regnskap til fagforeninga.
 • Ordningen gjelder pr kalenderår.
 • Styret i fagforeninga har fullmakt til å endre størrelsen på tilskuddet.

Fagforeninga skal være behjelpelig med gjennomføringen av alle punktene.

(Fagforeninga sender ut et spørreskjema på slutten av året, hvor kriteriene for økonomisk støtte til klubbene er en del av spørsmålene. Hvis klubben oppfyller alle kriteriene, vil fagforeninga betale ut til klubben i løpet av desember. Melding om valg og godkjent regnskap skal sendes fagforeninga fortløpende.)

Siste endringer i punkt 3.8 var 22.3.21, 25.3.2019, 27.3.17

3.9 Støtte til profileringsartikler

Fagforeninga utbetaler støtte på inntil 175 kr per medlem til klubber som kjøper inn profileringsartikler. Profileringsartiklene må ha fagforeningas logo. Støtten utbetales mot dokumentasjon på utgiftene. Klubber kan få støtten én gang per år. Styret i fagforeninga har fullmakt til å justere satsen. (Sats endret på styremøte 8.5.2024)

Siste endringer i punkt 3.9 var 7.12.2020

 1. INSTRUKS FOR VALGKOMITÉEN I EFT

Siste endringer i punkt 4 var 22.3.21, 19.3.18, 13.11.17, 18.4.13

 4.1 Valgkomitéens valgbarhet og sammensetning

Valgkomitéen velges på fagforeningas halvårsmøte. Komitéen består av 5 medlemmer, som bør gjenspeile bredden i medlemsmassen. Det skal velges 2 vararepresentanter, som tiltrer komitéen ved varig forfall fra andre medlemmer. Medlemmer av valgkomitéen er ikke valgbar til styret.

4.2 Fagforeningas ansvar

 • Ta kontakt med valgkomitéen tidlig i januar.
 • Informerer om viktige datoer:
  • Når årsmøtet er (innen utgangen av april)
  • Når styret skal behandle årsmøtesakene (3-4 uker før)
  • Når årsmøtepapirene skal sendes ut (senest 2 uker før)
 • Send en oversikt over valgresultatet fra sist årsmøte, samt opplysninger om hvor lang periode den enkelte ble valgt for (1 eller 2 år)
 • Send ei oppdatert liste over alle tillitsvalgte i klubbene.
 • Oppgi kontaktinfo til valgkomitéen når årsmøtet kunngjøres (senest 6 uker før møtet).

4.3 Valgkomitéens ansvar

 • Gjennomfør nødvendige møter i valgkomitéen. Det første møtet bør avholdes innen utgangen av januar, der man planlegger den videre prosessen.
 • Bli enig om hvem som leder komitéens arbeid, dersom dette ikke ble valgt på årsmøtet.
 • Sett frist for innkommende forslag fra klubbene.
 • Send ut informasjon om det kommende valget og valgkomitéens rolle til klubbene.
 • Gjennomføre samtaler med styrets medlemmer for å kartlegge deltakelse, aktivitet og motivasjon for å fortsette.
 • Finne de beste egnede tillitsvalgte som representerer fagforeninga på en best mulig måte.
  Ta hensyn til geografisk spredning, kjønnsfordeling og fordeling mellom bedrifter.

4.4 Husk å avtale

Når valgkomitéen skal levere sin innstilling til administrasjonen, slik at denne blir med i årsmøtepapirene.

 

 1. RUTINER FOR VALG I KLUBBER TILSLUTTET EFT

Hele punkt 5 vedtatt på halvårsmøte 13.11.17

EL og IT Forbundets vedtekter for klubber ligger til grunn.

Fagforeninga ønsker at klubbene velger disse vervene på årsmøtet:

 • Klubbleder
 • Nestleder[1]
 • Sekretær1
 • Kasserer
 • Ungdomsrepresentant/lærlingetillitsvalgt[2]
 • Verneombud[3] (Se Arbeidsmiljøloven kap. 6, kommer i tillegg til de tillitsvalgte iht. Hovedavtalen)
 • Tilsynsansvarlig for lærlingene[4] (kommer i tillegg til de tillitsvalgte iht. Hovedavtalen)

Det kan i tillegg velges så mange styremedlemmer og varamedlemmer som årsmøtet ønsker.

Klubber med prosjektvirksomhet bør velge en akkordtillitsvalgt, som skal samordne akkordarbeid og avtalepriser i bedriften samt bistå akkordtakerne på det enkelte prosjektet.

Klubben kan velge en studie/-kompetansetillitsvalgt. Denne skal ivareta etter- og videreutdanning blant medlemmene (§ 5 i LOK og § 18 i Hovedavtalen). Rollen kan alternativt ivaretas av klubbleder.

Antall tillitsvalgte som kan velges i bedrifter med tariffavtale (og som dermed har rett til å bruke nødvendig tid i arbeidstida på vervet, iht. Hovedavtalen § 5-3): Inntil 25 arbeidstakere 2 tillitsvalgte
26-50 arbeidstakere 3 tillitsvalgte
51-150 arbeidstakere 4 tillitsvalgte
151-300 arbeidstakere 6 tillitsvalgte

I tillegg til disse kan klubben velge en datatillitsvalgt, som skal ivareta medlemmenes interesser ved innføring og bruk av teknologi knyttet til produksjon, administrasjon og styringssystemer (inkl. elektronisk overvåkning og bruk av personopplysninger). Les mer i Hovedavtalens tilleggsavtale IV.

Utdrag fra EL og IT Forbundets vedtekter for klubber:

§ 2.2.6 Årsmøte og medlemsmøter/representantskapsmøter

2.  Årsmøtet foretar valg av styre. Styrets funksjonstid er to år, dog slik at halvparten av styrets medlemmer er på valg hvert år. Første gang avgjøres funksjonstiden ved loddtrekning. Styret skal bestå av leder, nestleder, kasserer, sekretær og verneombud/hovedverneombud så fremt vedkommende er medlem i forbundet, samt det antall styremedlemmer som årsmøtet bestemmer. Som et av styrets medlemmer skal det velges en ungdomsrepresentant med personlig vararepresentant. Det velges så mange vararepresentanter som årsmøtet bestemmer. I klubber med så lavt medlemstall at det ikke er grunnlag for valg av nestleder tilfaller dette vervet sekretæren. I bedrifter med mer enn tre lærlinger eller der det er opprettet ungdomsutvalg bør en av disse velges inn i styret. Til styret bør det velges både kvinner og menn. Straks et valg er foretatt innrapporteres dette til distriktets/distriktenes styre, likeledes meddeles dette i skriftlig form til bedriftens ledelse.

 

[1] Rollen som nestleder og sekretær kan slås sammen i mindre klubber.

[2] Ungdomsrepresentant/lærlingetillitsvalgt bør velges blant lærlinger/unge medlemmer. I mange tilfeller kan det være hensiktsmessig å ta opp dette på et eget møte for lærlinger, som gir sin innstilling til årsmøtet i klubben.

[3] Verneombudet skal ivareta alle arbeidstakere, men kan utpekes av klubben hvis man har organisert flertallet av arbeidstakerne.

[4] Tilsynsansvarlig for lærlingene skal være en representant for arbeidstakerne, som sammen med bedriftens faglige leder skal sørge for at lærlingene får riktig opplæring (opplæringslova §4-7 og LOK § 6). Tilsynsansvarlig skal få nødvendig tid til å følge opp lærlingen i samarbeid med faglig leder.

6. Endringslogg til vedtektene

Klikk her for protokoller fra årsmøter i Elektroarbeidernes fagforening Trøndelag

17.4.2023

Vedtatt vesentlige endringer i pkt 3.6 om kampfondet.

Vedtatt endring i pkt. 2.4 om at årsmøte bestemmer hvor mange styret skal bestå av. Tidligere var det maks 9 personer pluss vara.

22.3.2021

Vedtatt en del «språkvask» i teksten.

Vedtatt endring i punkt 2.3 – Antall medlemmer per delegat på representantskapsmøter

Vedtatt endring i punk 3.1 – Klargjøring av hvem som skal betale 1,9% og 1,4% kontingent.

Vedtatt endring i punkt 3.2 – Klargjøring av tekst for tapt arbeidsfortjeneste.

Vedtatt endring i punkt 3.8 – Endret størrelse på tilskudd. Styret får fullmakt til å endre størrelsen på tilskuddet fremover.

Vedtatt endring i punkt 4.1 – Valgkomité velges på halvårsmøte.

7.12.2020

Vedtatt nytt punkt 3.9 – støtte til profileringsartikler til klubbene.

25.3.19

Endret tekst i punkt 3.8 «Økonomisk støtte til klubbene». Økte satsen fra 2000 kr til 3000 kr.

19.11.18

Endret tekst i punkt 3.3 Diett. Endret til at man får betalt reisetid hvis samlet tid på reise pluss styremøter er over 8,5 timer.

14.9.18 Styremøte 

Sats for tapt arbeidsfortjeneste regulert opp til 298 kr/t, gjeldende fra 1.9.18.

Vedtak om ny sats for refundering av tapt tjenestepensjon: 4 %.

19.3.18 Årsmøte 

«Medlemmer av valgkomiteen er ikke valgbar til styret.» Teksten tas inn i fagforeningas vedtekter punkt 4.1.

13.11.17 Halvårsmøte

Vedtatt «Rutiner for valg i klubber tilsluttet Elektroarbeidernes fagforening Trøndelag». Tatt inn som punkt 5 i vedtektene.

Vedtatt «Instruks for valgkomité». Tatt inn som punkt 4 i vedtektene.

27.3.17 Årsmøte

Vedtatt å stryke setning i punkt 2.6; «Aktivitetsutvalg – ivaretar aktivitet, tariff- og studiearbeid«.

Vedtatt å stryke setning i punkt 2.3; «(hvor bl.a. halvårsregnskap/budsjettrevisjon står på dagsorden)»

Vedtatt nytt punkt 3.8 «Økonomisk støtte til klubbene».

31.3.16 Årsmøte

Vedtatt å endre siste setning i punkt 3.5 «Refusjon av utgifter til klubbmøter». Ny setning ble «Fra årsmøtet 2016 har styret fullmakt til å endre disse satsene.»

Vedtatt å endre navnet til fagforeninga til «Elektroarbeidernes fagforening Trøndelag». Punkt 2.1 i vedtektene ble endret.

Vedtatt å endre punkt 2.5. Fjerne setningen «I tillegg tiltrer fagforeningssekretæren og organisasjonssekretæren ved behov.»

Vedtatt å endre punkt 2.8. Endret overskriften fra «Administrasjonen» til «Kasserer». Endret teksten til «Styret utpeker en av de ansatte i fagforeninga til å ivareta kassererfunksjonen».

4.12.14 Halvårsmøte

Vedtatt tilleggstekst i punkt 2.5; «og organisasjonssekretær ved behov.»

Vedtatt nytt prikkpunkt i punkt 2.6; «EVU utvalg».

Vedtatt nye strekpunkt under punkt 2.8 om «Administrasjonen».

Vedtatt endret tekst i punkt 3.2 første prikkpunkt, angående sats for tapt arbeidsfortjeneste. Vedtatt å bruke gjeldende sats for forbundet sentralt. Tidligere ble det regnet ut et snitt i de 5 største bedriftene. I tillegg ble det endret tekst om kompensasjon for tapt tjenestepensjon.

Vedtatt endret tekst i punkt 3.2 fjerde prikkpunkt. Møtehonorar for møter utenfor normal arbeidstid settes lik en times tapt arbeidsfortjeneste. (Rød tekst er ny)

Vedtatt endret tekst i punkt 3.3 Diett. Ordet «styremedlemmer» byttes ut med «medlemmer».

Vedtatt endret tekst i punkt 3.4 Km godtgjørelse. Vedtatt å stryke setning om at lav sats skal brukes til kurs.

Vedtatt endret satser i punkt 3.5 for støtte til årsmøte eller julemøte.

18.4.2013 Årsmøte

Vedtatt endring i punkt 4.2; «Det velges 2 vararepresentanter til valgkomitéen. Disse tiltrer ved varig forfall.»

Vedtatt endring i punkt 2.4; Styret utvides med 1 ungdomsrepresentant med personlig vara.

18.4.2012 Årsmøte

Vedtatt tekst til punkt 3.6 om støttefondet. «Fondet skal brukes til arbeidskamp. Bevilgninger til eksterne kamper inntil 25.000,- kan styret fatte vedtak om. Bevilgninger ut over dette må behandles i representantskapet. Styret har fullmakt til å justere satsene for streikestøtte til fagforeningas medlemmer. Fondet finansieres ved overføringer fra fagforeningas overskudd.  I fagforeningas regnskap skilles det ut et eget avdelingsregnskap for fondet.»

Vedtatt endring i punkt 2.4; «Styremedlemmene velges for 2 år, slik at halvparten er på valg hvert år.

Vedtatt endring av sats i punkt 3.5; Støtte til klubbmøte økes fra 50 kr til 75 kr.

Vedtatt tekst til punkt 3.7 om internasjonalt solidaritetsfond; «Fondet skal kun brukes til internasjonalt støttearbeid, som bevilgninger til fagbevegelsen i andre land, delegasjoner til andre land eller delegasjoner fra andre som besøker fagforeninga. Alle nye prosjekter i regi av fagforeninga skal behandles i representantskapet.»

20.4.2010 Årsmøte

Vedtatt ny tekst til punkt 3.3 om diett. «Det utbetales diett i henhold til statens sats 5-9 timer for ”utenbys” styremedlemmer       ved deltakelse på møter i fagforeningen når tid fra avreise til retur hjemsted blir over 6   timer, og avreise eller ankomst hjemsted ligger utenfor tidsrommet 07.00 – 16.00»

Vedtatt ny tekst til punkt 3.4 om km godtgjørelse. «Km-godtgjørelse utbetales etter statens satser 3,65/0,90, mens forbundets lave sats           benyttes på kurs (gjelder kursdeltakerne).»

Vedtatt ny tekst til punkt 3.5 om refusjon av utgifter til klubbmøter. «Vanlige klubbmøter: kr. 50,- pr. medlem som deltar på møtet. Utgifter til representantskapsmøter refunderes på lik linje med medlemsmøter. Ett møte i året – julemøte eller årsmøte: kr. 200,- pr. medlem som deltar på møtet. Fra årsmøtet 2009 har styret fullmakt til å endre denne satsen. Utgiftene må dokumenteres med kvittering som attesteres av klubbleder eller kasserer, og påføres antall deltakere på møtet. Alkohol dekkes ikke.»

22.4.2009 Årsmøte

Vedtatt ny tekst i punkt 3.5; Økte satsen for støtte til julemøter/årsmøter til 200 kr. Ny tekst om at klubber som oppretter representantskap får støtte på lik linje med medlemsmøter.

Vedtatt endring i punkt 3.2; «Ved deltakelse på kurs og konferanser hvor man representerer fagforeninga utbetales satsen for tapt arbeidsfortjeneste. Stipend fra AOF eller evt. andre betales i slike tilfeller inn til fagforeninga.»

19.4.2007 Årsmøte

Vedtatt at styret skal ta en full gjennomgang av vedtektene og oppdatere disse. Vedtatt lagt frem på neste representantskapsmøte.

Vedtatt tilleggstekst i punkt 3.2 vedrørende kompensasjon for tapt tjenestepensjon.

19.4.2006 Årsmøte

Vedtatt økning i satsene i punkt 3.2. Støtte til klubbmøte økt fra 40 kr til 50 kr. Støtte til julemøte / årsmøte økt fra 150 kr til 175 kr.