Instruks for styret og arbeidsutvalget i Elektroarbeidernes fagforening Trøndelag

Denne instruksen ble sist revidert 20.6.2018.

Styret i EFT
Styret i Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag er, mellom representantskapsmøtene, fagforeningas øverste myndighet.

I henhold til vedtektene består styret av 9 medlemmer og 4 varamedlemmer. I tillegg kommer ungdomsrepresentant med personlig vara. Styrets medlemmer, 1. og 2. vara og ungdomsrepresentant kalles inn til alle styremøter. Ved forfall fra mer enn to personer, kalles tilsvarende antall varamedlemmer inn. Ved forfall av ungdomsrepresentanten skal personlig vara innkalles.

Styret skal drøfte og gjøre vedtak i saker iht. innkalling/saksliste. Styrets leder er ansvarlig for at saker som skal bli behandlet i styret blir satt opp på dagsorden og sendt ut til styrets medlemmer med nødvendig sakspapirer. Sakslisten bør sendes ut én uke før styremøte, dog senest 4 dager før for at de skal kunne behandles med vedtak i styret. Øvrige saker kan tas opp under eventuelt. Det fattes ikke vedtak i saker som tas opp under eventuelt.

Arbeidsutvalget /AU – arbeidsoppgaver og myndighet
Arbeidsutvalget består av leder, nestleder og 1. styremedlem. I tillegg tiltrer fagforeningssekretæren med ansvar for økonomi som sekretær og organisasjonssekretær ved behov.
AU skal forberede saker til styremøtene og ta avgjørelser i saker som haster eller er av en slik natur/viktighet at styret kun trengs å underrettes. AU møtes ved behov, men minst i forkant av hvert styremøte.

AU skal ikke misbruke sin myndighet til å fatte vedtak i saker som kunne vente til følgende styremøte, eller er av en slik viktighet at styret burde diskutert saken.
Fra alle møter i AU skal det settes opp en protokoll, som så snart som mulig skal gjøres tilgjengelig for styret.

Protokollen tas opp til orientering i påfølgende styremøte. Dersom AU har gjort et vedtak som noen i styret er uenig i, kan styrets medlemmer be om at saken settes opp i styremøtet og behandles på ny.
Styrets leder har ansvar for at saker som er sendt inn til fagforeninga tas opp i AU og eventuelt i styret.

Alle har anledning til å melde inn saker til AU. Dette bør fortrinnsvis skje på e-post til fagforeningas leder.