Medlemsstatus

Her finner du en oversikt over de forskjellige medlemsstatusene man kan ha i EL og IT Forbundet. Dette har konsekvenser for kontingenten man betaler og hvilke forsikringer man har. Det er ikke noe automatikk i at statuser blir endret hvis man bytter jobb, blir permittert osv, så fagforeninga er avhengig av tilbakemeldinger fra tillitsvalgte eller det enkelte medlem.

Er din status endret, send beskjed til kontor@fagforeninga.no

Her er oversikt over de forskjellige statusene:

 

Elev (EL)

Elevmedlemskap er gratis og har ingen forsikringer fra LO-favør.

 

Student (ST)

Medlemmer som studerer etter videregående skole. Her må EFT motta dokumentasjon fra studiested med datoer for studieperiode (kopi av opptaksbrev e.l.) Koster 250 kr pr halvår. Dette dekker medlemskontingent samt Innboforsikring. Kan tegne Reiseforsikring som kommer i tillegg. Hvis man har vært LE/FM mister man forsikringene bortsett fra innboforsikring. Som studentmedlem i LO får du hjelp uansett hvor du jobber og hvilket forbund du er medlem av! 

 

Lærling (LE)

Trekkes 1,9% i medlemskontingent til EFT. Har følgende forsikringer hos LO-favør gratis; Grunnforsikring , Innboforsikring, Fritidsulykkeforsikring og Reiseforsikring. Uføre- og ektefelleforsikringen ligger på vent og aktiveres når man blir FM med gyldighetsdato fra da man ble LE.

 

Militæret (MI)

Betaler hverken medlems- eller forsikringskontingent under avtjening av førstegangstjenesten. Varsle gjerne ifra hvor lenge man skal være «inne». Har fortsatt sine forsikringer.

 

Fullt betalende medlem (FM)

Trekkes 1,9 eller 1,4% av brutto månedslønn i medlemskontingent til EFT, i henhold til fagforeningas vedtekter. Ulike personlige forsikringspakker hos LO-favør. Obligatoriske forsikringer er Grunnforsikring, Innboforsikring og Fritidsulykkeforsikring. Ved overgang fra lærling (LE) til fullt betalende medlem (FM) starter man å betale forsikringskontingent og må reservere seg hvis man ikke ønsker Uføre- og ektefelleforsikring samt Reiseforsikring.

 

Avtalefestet Pensjon (AF)

Medlemmer som går av med pensjon før fylte 67 år. Trekkes ikke lenger av arbeidsgiver, men mottar giro på forsikringskontingent. Betaler ikke medlemskontingent. Kan reservere seg mot Uføre- og ektefelleforsikring samt Reiseforsikring hvis de har dette fra tidligere.

 

Under utdanning (UT)

Medlemmer som har permisjon uten lønn fra jobben for å ta videreutdanning. Her må vi få dokumentasjon fra studiested (kopi av opptaksbrev e.l.) med datoer for studieperiode. Betaler kun forsikringskontingent på kr. 1300,- pr. år, for de obligatoriske forsikringene: Grunnforsikring, Innboforsikring og Fritidsulykkeforsikring, samt Reiseforsikring. Det er mulig å reservere seg mot Reiseforsikring og Uføre- og ektefelleforsikring, dersom man hadde disse mens man var i jobb. Får redusert pris dersom man beholder full forsikringspakke: 448 kr/mnd (full pris 529,-) . Mottar giro på forsikringskontingent for 3 måneder av gangen.

 

Permittert (PT)

Ved permittering får man fritak fra å betale både medlems- og forsikringskontingent i 8 uker fra siste arbeidsdag. Etter 8 uker, hvis man fortsatt er permittert, starter man kun å betale forsikringskontingent. Medlemskontingent starter man først å betale når man er i jobb igjen. Send over dokumentasjon/vedtak fra NAV ifbm. arbeidsavklaringspenger hvis man er permittert så lenge at man får dette. Kan reservere seg mot Reiseforsikring og Uføre- og ektefelleforsikring, dersom man har disse forsikringene.

 

Arbeidsledig/arbeidsavklaringspenger (AL)

Ved arbeidsledighet får man fritak fra å betale både medlems- og forsikringskontingent i 8 uker fra siste arbeidsdag. Etter 8 uker, hvis man fortsatt er arbeidsledig, starter man kun å betale forsikringskontingent. Medlemskontingent starter man først å betale når man er i jobb igjen. Send over dokumentasjon/vedtak fra NAV ifbm. arbeidsavklaringspenger. Kan reservere seg mot Reiseforsikring og Uføre- og ektefelleforsikring, dersom man har disse forsikringene.

 

Permisjon med lønn (PM)

Medlemmer som har søkt arbeidsgiver om permisjon f.eks. for å jobbe i en annen bedrift. Betaler både medlems- og forsikringskontingent. Kan motta giro.

 

Permisjon uten lønn (PU)

Medlemmer som har permisjon uten lønn fra bedriften. Dette gjelder også hvis man har omsorgspermisjon, foreldrepermisjon o.l. hvor man mottar penger fra NAV. Betaler kun forsikring. Kan motta giro.

 

Sykemeldt (SY)

Hvis man er sykemeldt og bedriften betaler lønn (forskutterer sykepenger), trenger man ikke å gi beskjed til fagforeninga. Men husk å gi beskjed om når man nærmer seg 12 mnd sykemelding. Da vil man miste retten til sykepenger fra NAV, og bedriften vil slutte å forskuttere sykepenger. Da går man over på arbeids- og avklaringspenger. Gi beskjed til fagforeninga når man nærmer seg 12 mnd. Mange har en uføreforsikring gjennom medlemskapet, som gjør at man kan få utbetalt penger etter 12 mnd sykemelding. Fagforeninga hjelper deg å søke.

Hvis man blir sykemeldt og mottar sykepenger fra NAV. Hvis man tidligere har hatt trekk via lønn ifbm. kontingent, skal arbeidsgiver/lønningskontor fylle ut et skjema fra NAV hvor det fremgår hva man trekkes i medlemskontingent- og forsikringskontingenttrekk. Dermed skal NAV trekke 1,5% som dekker både medlems- og forsikringskontingent i perioden man er sykemeldt. Hvis NAV ikke trekker kontingent, må dokumentasjon sendes EFT og giro på forsikringskontingent kan mottas. Viktig at EFT får informasjon om når medlemmet er tilbake i jobb igjen etter sykemelding.

 

Arbeidsavklaringspenger, AAP (AT)

Medlemmer som mottar arbeidsavklaringspenger fra NAV etter 1 års sykemelding. Betaler kun forsikring. Må sende dokumentasjon/vedtak fra NAV om AAP. NB! Hvis man har Uføre- og ektefelleforsikringen kan man søke om forskudd på erstatning (månedlige utbetalinger).

 

Delvis ufør (DU)

Medlemmer som har fått innvilget mindre enn 100% uføretrygd og fortsatt jobber litt. Det kan også være at man jobber litt og mottar litt AAP. F.eks. 50% AAP og 50% jobb.

 

Ufør (UF)

Medlemmer som har blitt 100% ufør. Betaler kun forsikring. Må sende dokumentasjon/vedtak fra NAV. Kan reservere seg mot Uføre- og ektefelleforsikring hvis de har denne. Må først sjekke om de har rett på noen form for erstatning/utbetaling fra denne forsikringen.