Vedtekter for Elektroarbeidernes fagforening Trøndelag

På denne siden finner man vedtektene til Elektroarbeidernes fagforening Trøndelag, sist revidert på årsmøte den 19. mars 2018.

Her finner man aktuell informasjon for klubber og medlemmer som:

Her finner du informasjon om hvordan man registrerer klubben i Brønnøysundsregisteret: fagforeninga.no/breg

Under kan du lese vedtektene til Elektroarbeidernes fagforening Trøndelag i sin helhet. Eller du kan laste ned vedtektene i word-format her.

 

Vedtekter for Elektroarbeidernes fagforening Trøndelag:

 1. Fagforeningens virkeområde
 2. Organisasjon
 3. Økonomi
 4. Instruks for valgkomitéen i EFT
 5. Rutiner for valg i klubber tilsluttet EFT

 

 1. FAGFORENINGENS VIRKEOMRÅDE.

Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag er en fagforening som organiserer elektrofagfolk i Nord- og Sør-Trøndelag som tilhører de fagområdene som er nevnt i Landsoverenskomsten for elektrofag § 1.

Fagforeningen ble stiftet 6. august 1901.

Fagforeningen har sete i Trondheim og organiseres på følgende måte:

 

 1. ORGANISASJON 

 

2.1. Fagforeningens navn.

Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag

 

2.2. Lokalisering

Hovedsetet legges til Nygaardsvoldheimen i Trondheim.

 

2.3. Representantskap

Klubber med tariffavtale velger selv sine representanter til representantskapet etter en skala:

1 – 15 medlemmer: 1 representant

16 – 45 medlemmer: 2 representanter, og deretter 1 representant for hver 30. medlem.

Klubblederen bør være blant klubbens representanter.

I tillegg velger: Industrielektrikergruppa anses som ”klubb” og velger representanter som klubbene. Pensjonistgruppa velger 1 representant som tiltrer representantskapet med fulle rettigheter.

I tillegg møter styret med fulle rettigheter.

Det avholdes minst 2 representantskapsmøter i året: årsmøte og halvårsmøte.

Alle medlemmer har møte-, tale- og forslagsrett til representantskapsmøtene.

 

2.4. Styre

Styret skal bestå av 9 styremedlemmer med 4 varamedlemmer. I tillegg velges en ungdomsrepresentant med personlig vara.

Leder, nestleder og 1. styremedlem velges for 2 år, men slik at ikke alle 3 er på valg samme år. Øvrige medlemmer i styret velges for 1 år.

Da representantskapsmøtet normalt kun møtes 2 ganger pr. år, må styret ha fullmakter til bl.a. å kunne bevilge støtte til arbeidskamper, vedta tariffkrav etter behandling i klubbene etc.

Som rådgivende organ i slike tilfeller benyttes klubblederkonferansen.

 

2.5. Arbeidsutvalg

Arbeidsutvalget består av leder, nestleder og 1. styremedlem.

 

2.6. Utvalg

Det opprettes følgende utvalg i fagforeningen:

 • Industrielektrikerutvalg – velges av og blant industrielektrikerne.
 • Pensjonistutvalg – velges av og blant pensjonistene.
 • EVU-utvalg

 

2.7. Klubblederkonferanser / kontakt med medlemmene

Det avholdes jevnlig klubblederkonferanser.

Dette er ikke et organisatorisk vedtaksført organ etter vedtektene, men vil være et rådgivende forum hvor styret ”treffer” alle medlemmene. Det forutsettes selvsagt at klubblederne sørger for å avholde klubbmøter hvor saker som behandles på klubblederkonferansene står på dagsorden.

Fagforeningens ledelse må bestrebe seg på å delta på klubbmøter så langt det er mulig.

Videre bør ledelsen foreta besøksrunder i fylkene hvor det avholdes felles ”regionale” medlemsmøter på kveldstid og anleggsbesøk på dagtid.

 

2.8. Kasserer

Styret utpeker en av de ansatte i fagforeninga til å ivareta kassererfunksjonen.

 

 1. ØKONOMI

3.1. Kontingent

Kontingenten i fagforeningen settes til 1,9 % for installasjonsmontører og 1,4 % for de øvrige.

 

3.2. Tapt arbeidsfortjeneste / stipend / møtehonorar

 • Tapt arbeidsfortjeneste utbetales i henhold til gjeldende sats i forbundet sentralt.
 • Det utbetales også tapt arbeidsfortjeneste for deltakelse på møter på dagtid i fagforeningen når møtet faller på dag da man skal være arbeidsfri, i forbindelse med rotasjon/arbeidstidsordninger. Det kreves dokumentasjon fra arbeidsgiver.
 • Ved uttak av mer enn 50 timer tapt arbeidsfortjeneste pr. år utbetaler fagforeningen en kompensasjon for tapt tjenestepensjon. Styret har fullmakt til å bestemme satsen i henhold til gjennomsnittet av pensjonsordningene i de 5 største bedriftene. (Vedtak i styret i 2010 om 3,5 %.)
 • Møtehonorar for møter utenfor normal arbeidstid settes lik en times tapt arbeidsfortjeneste.
 • Kursstipend utbetales i henhold til AOF sine satser.
 • Ved kurs og konferanser med overnatting utbetales kr. 200,- pr. døgn skattefritt i henhold til regler for skattefrie organisasjoner. Dette er en kompensasjon for arbeid utover normal arbeidstid.
 • Ved deltakelse på kurs og konferanser hvor man representerer fagforeninga utbetales satsen for tapt arbeidsfortjeneste. Stipend fra AOF eller evt. andre betales i slike tilfeller inn til fagforeninga.

 

3.3. Diett

Det utbetales diett i henhold til statens sats 5-9 timer for ”utenbys” styremedlemmer    ved deltakelse på møter i fagforeningen når tid fra avreise til retur hjemsted blir over 6 timer, og avreise eller ankomst hjemsted ligger utenfor tidsrommet 07.00 – 16.00

 

3.4. Km-godtgjørelse

Km-godtgjørelse utbetales etter statens satser.

 

3.5. Refusjon av utgifter til klubbmøter

Vanlige klubbmøter: kr. 100,- pr. medlem som deltar på møtet. (sats vedtatt i styremøte nr. 2/2018)

Utgifter til representantskapsmøter refunderes på lik linje med medlemsmøter.

Ett møte i året – julemøte eller årsmøte: kr. 300,- pr. medlem som deltar på møtet. (sats vedtatt i styremøte nr. 2/2018)

Fra årsmøtet 2016 har styret fullmakt til å endre disse satsene.

Utgiftene må dokumenteres med kvittering som attesteres av klubbleder eller kasserer, og påføres antall deltakere på møtet. Alkohol dekkes ikke.

 

3.6. Støttefond

Fondet skal brukes til arbeidskamp.  Bevilgninger til eksterne kamper inntil kr 25.000,- kan styret fatte vedtak om. Bevilgninger ut over dette må behandles i representantskapet.

Styret har fullmakt til å justere satsene for streikestøtte til fagforeningas medlemmer.

Fondet finansieres ved overføringer fra fagforeningas overskudd.  I fagforeningas regnskap skilles det ut et eget avdelingsregnskap for fondet.

 

3.7. Internasjonalt solidaritetsfond

Fondet skal kun brukes til internasjonalt støttearbeid, som bevilgninger til fagbevegelsen i andre land, delegasjoner til andre land eller delegasjoner fra andre som besøker fagforeninga.

Alle nye prosjekter i regi av fagforeninga skal behandles i representantskapet.

 

3.8 Økonomisk støtte til klubbene

Klubber som oppfyller følgende krav gis et tilskudd på kr 2000,-

 • Klubben må gjennomføre minst to møter i året: årsmøte og et medlemsmøte.
 • En representant fra Fagforeninga inviteres til ett av møtene.
 • Klubben sender skriftlig melding om valg til fagforeninga.
 • Klubben svarer på kartleggingsskjema som fagforeninga sender ut.
 • Klubben må være registrert i Brønnøysundregisteret, ha en klubbkonto og sende inn godkjent regnskap til fagforeninga.
 • Ordningen gjelder pr kalenderår, fra og med 2017.

Fagforeninga skal være behjelpelig med gjennomføringen av alle punktene.

 

 1. INSTRUKS FOR VALGKOMITÉEN I EFT

 4.1 Valgkomitéens valgbarhet og sammensetning

Valgkomitéen velges på fagforeningas årsmøte. Komitéen består av 5 medlemmer, som bør gjenspeile bredden i medlemsmassen. På årsmøtet i 2013 ble det vedtatt at det skal velges 2 vararepresentanter, som tiltrer komitéen ved varig forfall fra andre medlemmer. Medlemmer av valgkomitéen er ikke valgbar til styret.

 

4.2 Fagforeningas ansvar

 • Ta kontakt med valgkomitéen tidlig i januar.
 • Informerer om viktige datoer:
  • Når årsmøtet er (innen utgangen av mars)
  • Når styret skal behandle årsmøtesakene (3-4 uker før)
  • Når årsmøtepapirene skal sendes ut (senest 2 uker før)
 • Send en oversikt over valgresultatet fra sist årsmøte, samt opplysninger om hvor lang periode den enkelte ble valgt for (1 eller 2 år)
 • Send ei oppdatert liste over alle tillitsvalgte i klubbene.
 • Oppgi kontaktinfo til valgkomitéen når årsmøtet kunngjøres (senest 6 uker før møtet).

 

4.3 Valgkomitéens ansvar

 • Gjennomfør nødvendige møter i valgkomitéen. Det første møtet bør avholdes innen utgangen av januar, der man planlegger den videre prosessen.
 • Bli enig om hvem som leder komitéens arbeid, dersom dette ikke ble valgt på årsmøtet.
 • Sett frist for innkommende forslag fra klubbene.
 • Send ut informasjon om det kommende valget og valgkomitéens rolle til klubbene.
 • Gjennomføre samtaler med styrets medlemmer for å kartlegge deltakelse, aktivitet og motivasjon for å fortsette.
 • Finne de beste egnede tillitsvalgte som representerer fagforeninga på en best mulig måte.
  Ta hensyn til geografisk spredning, kjønnsfordeling og fordeling mellom bedrifter.

 

4.4 Husk å avtale

Når valgkomitéen skal levere sin innstilling til administrasjonen, slik at denne blir med i årsmøtepapirene.

Valgkomitéens medlemmer må vurdere om de stiller seg disponible for neste periode på kommende årsmøte.

 

 1. RUTINER FOR VALG I KLUBBER TILSLUTTET EFT

 EL og IT Forbundets vedtekter for klubber (http://www.elogit.no/node/17578#G7WjTbuvhB47) ligger til grunn.

Fagforeninga ønsker at klubbene velger disse vervene på årsmøtet:

 • Klubbleder
 • Nestleder[1]
 • Sekretær1
 • Kasserer
 • Ungdomsrepresentant/lærlingetillitsvalgt[2]
 • Verneombud[3] (Se Arbeidsmiljøloven kap. 6, kommer i tillegg til de tillitsvalgte iht. Hovedavtalen)
 • Tilsynsansvarlig for lærlingene[4] (kommer i tillegg til de tillitsvalgte iht. Hovedavtalen)

Det kan i tillegg velges så mange styremedlemmer og varamedlemmer som årsmøtet ønsker.

Klubber med prosjektvirksomhet bør velge en akkordtillitsvalgt, som skal samordne akkordarbeid og avtalepriser i bedriften samt bistå akkordtakerne på det enkelte prosjektet.

Klubben kan velge en studie/-kompetansetillitsvalgt. Denne skal ivareta etter- og videreutdanning blant medlemmene (§ 5 i LOK og § 18 i Hovedavtalen). Rollen kan alternativt ivaretas av klubbleder.

Antall tillitsvalgte som kan velges i bedrifter med tariffavtale (og som dermed har rett til å bruke nødvendig tid i arbeidstida på vervet, iht. Hovedavtalen § 5-3): Inntil 25 arbeidstakere 2 tillitsvalgte
26-50 arbeidstakere 3 tillitsvalgte
51-150 arbeidstakere 4 tillitsvalgte
151-300 arbeidstakere 6 tillitsvalgte

I tillegg til disse kan klubben velge en datatillitsvalgt, som skal ivareta medlemmenes interesser ved innføring og bruk av teknologi knyttet til produksjon, administrasjon og styringssystemer (inkl. elektronisk overvåkning og bruk av personopplysninger). Les mer i Hovedavtalens tilleggsavtale IV.

 

Utdrag fra EL og IT Forbundets vedtekter for klubber:

§ 2.2.6 Årsmøte og medlemsmøter/representantskapsmøter

2.  Årsmøtet foretar valg av styre. Styrets funksjonstid er to år, dog slik at halvparten av styrets medlemmer er på valg hvert år. Første gang avgjøres funksjonstiden ved loddtrekning. Styret skal bestå av leder, nestleder, kasserer, sekretær og verneombud/hovedverneombud så fremt vedkommende er medlem i forbundet, samt det antall styremedlemmer som årsmøtet bestemmer. Som et av styrets medlemmer skal det velges en ungdomsrepresentant med personlig vararepresentant. Det velges så mange vararepresentanter som årsmøtet bestemmer. I klubber med så lavt medlemstall at det ikke er grunnlag for valg av nestleder tilfaller dette vervet sekretæren. I bedrifter med mer enn tre lærlinger eller der det er opprettet ungdomsutvalg bør en av disse velges inn i styret. Til styret bør det velges både kvinner og menn. Straks et valg er foretatt innrapporteres dette til distriktets/distriktenes styre, likeledes meddeles dette i skriftlig form til bedriftens ledelse.

 

 

[1] Rollen som nestleder og sekretær kan slås sammen i mindre klubber.

[2] Ungdomsrepresentant/lærlingetillitsvalgt bør velges blant lærlinger/unge medlemmer. I mange tilfeller kan det være hensiktsmessig å ta opp dette på et eget møte for lærlinger, som gir sin innstilling til årsmøtet i klubben.

[3] Verneombudet skal ivareta alle arbeidstakere, men kan utpekes av klubben hvis man har organisert flertallet av arbeidstakerne.

[4] Tilsynsansvarlig for lærlingene skal være en representant for arbeidstakerne, som sammen med bedriftens faglige leder skal sørge for at lærlingene får riktig opplæring (opplæringslova §4-7 og LOK § 6). Tilsynsansvarlig skal få nødvendig tid til å følge opp lærlingen i samarbeid med faglig leder.