Reise- og mønstringsbestemmelser for elektrofagene på LOK

Videre kan du lese om reise og mønstringsbestemmelser fra Landsoverenskomsten for elektrofagene, samt relvante tvisteprotokoller.

Les mer om:

Reisetid er arbeidstid

Etter tariffoppgjøret 2022 anser EL og IT Forbundet det som avklart at reisetiden mellom bedrift og arbeidsstedet (ikke reisetid fra hjemsted til bedrift) er å anse som arbeidstid i henhold til definisjonen i Arbeidsmiljølovens §10-1. Det betyr at man skal ta denne reisetiden med i beregningen i forhold til arbeidstid og hviletidsbestemmelsene.

Merk: Arbeidsmiljøloven regulerer hvor mange timer man kan arbeide, og hvor mye hviletid man skal ha. Tariffavtalen regulerer betaling for reise- og arbeidstid.

 

 Oppmøte på bedriften

Fra LOK §3H:

 1. Hovedregelen er (fortsatt) at man skal møte opp på bedriften.
  • Med bedriften menes adressen som er oppgitt i arbeidsavtalen (ansettelsessted).
  • Det er den enkeltes ansvar å komme seg fra hjem til bedriften for egen regning, uavhengig av type arbeid og hvilket transportmiddel man bruker.
 2. Ved mønstring direkte på bedriften skal det være garderober, slik at man kan skifte til arbeidsklær. Man skal være ferdig skiftet til arbeidstidens start. Eventuell reising herfra og ut til arbeidsplassen, foregår innenfor arbeidstida. For øvrig viser EL og IT Forbundet til LOK §16.3 c, samt Arbeidsplassforskriften.
 3. Ordene «med mindre annet er bestemt» kan f.eks. være direktemønstring iht. LOK §3H punkt 2. Hvis man skal møte opp et annet sted, må det avklares mellom bedrift og klubb hvordan dette skal løses i praksis.
 4. Bedriften kan ikke pålegge de ansatte 2 oppmøtesteder. F.eks. at man først må møte på bedriften for å hente verktøy/servicebil, for så å mønstre ut til kunde ved arbeidstidens start. (Ref. Tvisteprotokoll 14.8.2014)

 

Oppmøte på arbeidsstedet

LOK §3H:

 1. Man kan blir enige om å møte direkte på arbeidsplassen til arbeidstidens start, såfremt man ikke bruker lengre tid enn 15 minutter på reisen fra bedriften. En forutsetning for dette er at det er tilfredsstillende garderobeforhold på stedet.
  • Som hovedregel er det bedriften (ansettelsessted) som er utgangspunktet for beregning av reisetiden.
  • Det er ikke anledning til å opprette fiktive avdelinger – dvs. ansatt direkte på prosjekt osv.
 2. Ved direktemønstring på arbeidsstedet, skal de praktiske forholdene avklares mellom bedrift og klubb.
  • Reell reisetid skal måles opp begge veier, på de tidspunktene reisene skal skje.
  • Gjelder både bil og offentlig transport.
 3. Ved arbeidssted innenfor 15 minutter fra bedriften:
  • Alle skal møte på arbeidsstedet ved arbeidstidens begynnelse, uavhengig av hvor de bor.
  • Ingen får betalt reisetid.
 4. Ved arbeid lengre unna enn 15 minutter fra bedriften:
  • Arbeidstaker skal passere 15-minuttersgrensen ved arbeidstidens start og slutt.
  • Reisetiden ut over 15 minutter hver vei skal gå inn i arbeidstiden og skal betales.
 5. Arbeidstakere som bor utenfor 15 minutters reise fra bedriften:
  • Arbeidstakere som har kortere vei fra hjemmet til arbeidsstedet enn det er fra bedriften til arbeidsstedet, skal normalt starte å reise hjemmefra ved arbeidstidens start, men skal senest komme på arbeidsstedet like mange minutter etter arbeidstidens start som reisetiden er for anlegget. (Ref. Tvisteprotokoll 1.7.2021)
  • Arbeidstakere som har lengere vei fra hjemmet til arbeidsstedet enn det er fra bedriften til arbeidsstedet, skal møte opp samtidig som de som bor nærmere bedriften.
  • Arbeidstakeren får reisetid fra hjemmet til arbeidsstedet, men ikke mer enn reisetid beregnet fra bedriften til arbeidsstedet.
 6. Hvis partene på bedriften er uenige om hvor lang reisetiden til arbeidsstedet er, skal det foretas en felles fysisk oppmåling. Reisen skal foretas på riktig tidspunkt i forhold til arbeidsdagen. (Ref. Tvisteprotokoll 3.6.2005) Reisetiden måles frem til man er inne på skiftebrakke på anlegget. Tid som medgår til parkering og gangtid fra parkeringsplass skal medregnes. (Ref. Tvisteprotokoll 12.2.2015)

Eks.1: Arbeidstid er 0700-1500. Arbeidsstedet er 14 minutter fra bedriften. Alle møter på anlegget kl 0700. Ingen får betalt reisetid.

Eks.2: (Ref. bildet under) Arbeidstid er 0700-1500. Reisetid fra bedrift til arbeidsstedet er 1 time. Oppmøte på arbeidsstedet er kl. 0745. De som bor lengre unna enn bedriften, må starte tidligere hjemmefra og møte på anlegget til samme tid, kl. 0745. De får betalt fra kl 0700. «Knut» bor 15 min fra anlegget. «Knut» møter på anlegget kl 0715 og får betalt fra kl 0700.

Definisjon av reisetid: Det er tiden man bruker på reise i «rød sone» som definerer reisetiden til anlegget som skal gå inn i arbeidstiden, og som skal betales. Kjøring med bil eller offentlig transportmiddel i 15 minutter fra bedriften gjøres på egen tid utenfor arbeidstid og betales ikke.

Forskjellig oppmøtetidspunkt for bil og buss

Merk: Man kan få forskjellig oppmøtetidspunkt på arbeidsstedet om man bruker bil eller offentlig transport (f.eks. buss). Det er tiden man bruker på reisen som skal måles, ikke antall kilometer.

Bedriften kan ikke pålegge sine arbeidstakere å benytte egen bil i arbeidet, like lite som arbeidstakeren kan kreve å få benytte egen bil mot den fastsatte godtgjørelse (Ref. LOK §3I punkt 1).

I eksempelet på bildet, tar det 10 minutter å kjøre med bil. Mens transport med buss tar 45 minutter. Hvis ordinær arbeidstid er 07.00-15.00, vil de som kjører bil møte kl. 07.00. Mens de som tar buss reiser tiden utover 15 minutter inn i arbeidstiden, og møter kl. 07.30.

 

Betaling for reisetid

 1. Ved arbeid i lønnssystemene i § 4 (akkord/produktivitetslønn) betales reisetid utover 15 minutter med grunnlønn + fagarbeidertillegg (3A+3C). Ved fastlønnsoppdrag lønnes tid utover 15 minutter med 3A+3C+3E. (Altså inkl. bedriftstillegg)
 2. Ved reisetid i akkord skal grunnlønnssatsen (§ 3A) tillegges akkorden. Man skal få utbetalt akkordforskudd/akkordetterskudd på reisetiden. (Ref. LOK §4A punkt 3 «Ovennevnte (reisetid) inngår i akkordfordelingen«)
 3. Reisetid utover 15 minutter går inn i normalarbeidsdagen og betales med vanlig lønn. Bor man nærmere anlegget enn bedriften, regnes reisetiden fra hjemmet.
 4. Dersom partene på bedriften blir enige om å legge reisetiden utover 15 minutter utenfor ordinær arbeidstid, skal reisetiden utover 15 minutter, fortløpende betales med overtidstillegg etter LOK §8 (Ref. Tvisteprotokoll 20.6.1997)
  • Merk at tariffavtalen forplikter de ansatte å legge maks 15 minutter reisetid på utsiden av ordinær arbeidstid. Å legge mer av reisetiden på utsiden av ordinær arbeidstid, må behandles på samme måte som overtidsbestemmelsene når det gjelder betaling og fritak for overtid.
 5. Det må avklares på bedriften hvordan avvik fra den målte reisetiden skal håndteres, f.eks. ved trafikale problemer til/fra arbeidsstedet.
  • Avvik skal betales. Enten ved at ekstra reisetid på trasèen arbeidsplass-bedrift betales til alle (uavhengig av hvor den enkelte reelt kjører) eller ved at ekstra reisetid på den enkeltes reisevei betales.
 6. Unntaksbestemmelse for reisetid ut over 15 minutter;
  • Dersom det er påkrevd og kunden forlanger at arbeidstakerne er tilstede på arbeidsstedet under hele normalarbeidsdagen (7,5 timer), kan all reisetid legges på utsiden av ordinær arbeidstid.  Reisetiden skal da avspaseres umiddelbart etter anleggets avslutning eller ved langvarige oppdra hver 3. mnd. Da betales kun vanlig lønn i avspaseringen (Ref. Tvisteprotokoll 29.1.2006). Får man ikke avspasert reisetiden skal det utbetales overtidstillegg § 8 i Landsoverenskomsten. (Ref. Tvisteprotokoll 20.6.1997)
  • Eksempler hvor det kan være påkrevd å være tilstede under hele normalarbeidsdagen:
   • Man skal være en del av oppdragsgiverens operative drift på en fabrikk (f.eks. et bryggeri) eller et produksjonsanlegg (f.eks. Mongstad, Felleskjøpet, Gilde, Nortura).
   • Bedriften må dokumentere at det virkelig er påkrevd at arbeidstakerne er tilstede under hele normalarbeidsdagen, og at kunden faktisk forlanger dette.

 

Reiseutgifter

 1. Dokumenterte medgåtte reiseutgifter godtgjøres med maksimalt bedriften som utgangspunkt.
 2. Reiseutgifter skal være for bedriften billigste måte. Kopi av utlegg må vedlegges.
 3. Man skal ha dekket sine reiseutgifter enten i form av kilometergodtgjørelse ved bruk av privatbil eller billettutgifter ved bruk av offentlig transportmiddel.
 4. Bedriften kan ikke pålegge sine arbeidstakere å benytte egen bil i arbeidet, like lite som arbeidstakeren kan kreve å få benytte egen bil mot den fastsatte godtgjørelsen.
 5. Ved bruk av egen bil får man dekt kilometergodtgjørelse etter fastsatte satser. Man får også tillegg for passasjer og transport av materiell. (Se Landsoverenskomstens § 3I)

 

Fellestransport

 1. Fellestransport er transport til arbeidsstedet, organisert av bedriften. Dette kan være minibuss/buss eller privatbil/firmabil med pålagte passasjer(er).
  • Dette gjelder uavhengig av antall passasjerer. (Ref. Tvisteprotokoll 26.10.1995)
  • Husk at det er å anse som fellestransport dersom man blir bedt om å hente en kollega.
 2. Hvis bedriften ønsker å sette opp fellestransport, skal dette drøftes med de tillitsvalgte.
  • Før anleggets oppstart skal blant annet dette avklares:
   • Hensikten med fellestransporten
   • Trasévalg og stoppesteder underveis
   • Om fellestransporten blir et reelt tilbud til alle, eller om noen skal reise på andre måter
   • Om det skal avtales et annet oppmøtested enn bedriften
    Eksempel på hva som må vurderes i drøftingene rundt fellestransport.

    Eksempel på hva som må vurderes i drøftingene om fellestransport.
 3. Ved fellestransport er oppmøte på bedriften tidligst 15 minutter før arbeidstidens begynnelse, og man skal være tilbake på bedriften senest 15 minutter etter arbeidstidens slutt.
 4. Hvis det blir satt opp fellestransport kan ikke bedriften samtidig kreve at den ansatte skal møte frem til fellestransporten ferdig skiftet til arbeidstøy. Hvis fellestransporten ankommer anlegget før arbeidstidens begynnelse, skal den resterende tid kunne benyttes til skifting til arbeidstøy. Hvis bedriften krever at arbeidstaker skal mønstre i arbeidsklær ved fellestransportens begynnelse, faller bestemmelsen om oppmøtetid tidligst 15 min. før arbeidstidens begynnelse bort. Mønstringstidspunktet i fellestransport skal da være ved normalarbeidsdagens begynnelse. (Ref. Tvisteprotokoll 27.10.1997)
 5. Hvis bedriften krever at arbeidstakerne stiller ferdig skiftet til arbeidsklær ved fellestransportens start, påhviler det bedriften å sørge for tilstrekkelig garderobeforhold. (Ref. Arbeidsplassforskriftens §3-4)
 6. Ved fellestransport skal sjåføren ha betalt for all reisetid. (Ref. Tvisteprotokoll 26.10.1995) Dette gjelder også ved reiseanlegg under § 9. (Ref Tvisteprotokoll 30.8.2002)
 7. En transport som er organisert av bedriften er å betrakte som fellestransport, uavhengig av antall deltagere. (Ref. Tvisteprotokoll 26.10.1995)
 8. Den enkelte arbeidstaker kan selv velge om vedkommende vil delta i fellestransporten eller ikke. I de tilfelle arbeidstaker velger ikke å delta i fellestransporten, skal vedkommende mønstre hos kunden uten reisekostnader for bedriften.

 

Garderobeforhold

Vi må alle jobbe for at alle arbeidsplasser skal ha gode garderobeforhold!

 1. Hvis du har dirkete oppmøte/mønstrer på en arbeidsplass uten tilfredsstillende garderobeforhold, starter arbeidstiden når du er ferdig skiftet. EL og IT Forbundet viser i denne sammenheng til LOK §16.3 c, samt Arbeidsplassforskriften. (Ref. Tvisteprotokoll 27.10.1997)
 2. I slike tilfelles kan du enten skifte på bedriften, eller det kan avtales at du skifter hjemme. En slik avtale må være frivillig for den enkelte.
 3. EL og IT Forbundet fraråder sine medlemmer om å avtale å skifte i hjemmet på grunn av risiko for å dra med seg farlige stoffer i hjemmet.
 4. Eksempler:
  • En arbeidstaker skifter til arbeidsklær hjemme. Vedkommende kan forlate hjemmet ved arbeidstidens start kl. 07:00. Arbeidstiden avsluttes når vedkommende er hjemme igjen, i utgangspunktet kl. 15:00.
  • En arbeidstaker skifter til arbeidsklær i garderoben på bedriften, og må være klar til arbeidstidens start kl. 07:00. Arbeidsdagen avsluttes på bedriften kl. 15:00, når arbeidstakeren går og skifter i garderoben.