Reise- og mønstringsbestemmelser for elektrofagene på LOK

Videre kan du lese om reise og mønstringsbestemmelser fra Landsoverenskomsten for elektrofagene, samt relvante tvisteprotokoller.

Les mer om:

 

 Mønstring på bedriften

 1. Tekst fra tariffen §3 H punkt 1: Mønstring skal skje direkte på bedriften, uansett avlønningsform, med mindre annet er bestemt.
 2. Ordene «med mindre annet er bestemt» er ikke ment som at bedriften har styringsretten og ensidig kan bestemme i denne saken. Dersom så hadde vært tilfelle ville det stått «kan bedriften bestemme/beslutte…..» Tariffavtalen er en avtale som er en enighet mellom 2 parter, med andre ord skal dette bestemmes av begge parter på bedriften.
 3. Bedriften kan ikke pålegge de ansatte 2 oppmøtesteder. F.eks. at man først må møte på bedriften for å hente verktøy/servicebil, for så å mønstre ut til kunde ved arbeidstidens start. (Ref. Tvisteprotokoll 14.8.2014)

 

Mønstring på arbeidsstedet

 1. Tekst fra tariffen §3 H punkt 2: Mønstring kan skje direkte på arbeidsstedet til fastsatt arbeidstid ved reiser 15 minutter ved bruk av bil eller offentlig transportmiddel.
 2. Ved arbeidssted innenfor 15 minutter fra bedriften:
  1. Alle skal møte på arbeidsstedet ved arbeidstidens begynnelse, uavhengig av hvor de bor.
  2. Ingen får betalt reisetid.
 3. Ved arbeid lengre unna enn 15 minutter fra bedriften:
  1. Arbeidstaker skal passere 15-minuttersgrensen ved arbeidstidens start og slutt.
  2. Reisetiden ut over 15 minutter hver vei skal gå inn i arbeidstiden og skal betales.
 4. Arbeidstakere som bor utenfor 15 minutters kjøring fra bedirften:
  1. Arbeidstakere som har kortere vei fra hjemmet til arbeidsstedet enn det er fra bedriften til arbeidsstedet, skal normalt starte å kjøre hjemmefra ved arbeidstidens start, men skal senest komme på arbeidsstedet like mange minutter etter arbeidstidens start som reisetiden er for anlegget. (Ref. Tvisteprotokoll 1.7.2021)
  2. Arbeidstakere som har lengere vei fra hjemmet til arbeidsstedet enn det er fra bedriften til arbeidsstedet, skal møte opp samtidig som de som bor nærmere bedriften.
  3. Arbeidstakeren får reisetid fra hjemmet til arbeidsstedet, men ikke mer enn reisetid beregnet fra bedriften til arbeidsstedet.

Eks.1: Arbeidstid er 0700-1500. Arbeidsstedet er 14 minutter fra bedriften. Alle møter på anlegget kl 0700. Ingen får betalt reisetid.

Eks.2: (Ref. bildet under) Arbeidstid er 0700-1500. Reisetid fra bedrift til arbeidsstedet er 1 time. Oppmøte på arbeidsstedet er kl. 0745. De som bor lengre unna enn bedriften, må starte tidligere hjemmefra og møte på anlegget til samme tid, kl. 0745. De får betalt fra kl 0700. «Knut» bor 15 min fra anlegget. «Knut» møter på anlegget kl 0715 og får betalt fra kl 0700.

Definisjon av reisetid: Det er tiden man bruker på reise i «rød sone» som definerer reisetiden til anlegget som skal gå inn i arbeidstiden, og som skal betales. Kjøring med bil eller offentlig transportmiddel i 15 minutter fra bedriften gjøres på egen tid utenfor arbeidstid og betales ikke.

 1. Hvis partene på bedriften er uenige om hvor lang reisetiden til arbeidsstedet er, skal det foretas en felles fysisk oppmåling. Reisen skal foretas på riktig tidspunkt i forhold til arbeidsdagen. (Ref. Tvisteprotokoll 3.6.2005) Reisetiden måles frem til man er inne på skiftebrakke på anlegget. Tid som medgår til parkering og gangtid fra parkeringsplass skal medregnes. (Ref. Tvisteprotokoll 12.2.2015)

 

Betaling for reisetid

 1. Ved arbeid i lønnssystemene i § 4 (akkord/produktivitetslønn) betales reisetid utover 15 minutter med grunnlønn + fagarbeidertillegg (3A+3C). Ved fastlønnsoppdrag lønnes tid utover 15 minutter med 3A+3C+3E. (Altså inkl. bedriftstillegg)
 2. Ved reisetid i akkord skal grunnlønnssatsen (§ 3A) tillegges akkorden. Man skal få utbetalt akkordforskudd/akkordetterskudd på reisetiden. (Ref. LOK §4A punkt 3 «Ovennevnte (reisetid) inngår i akkordfordelingen«)
 3. Reisetid utover 15 minutter går inn i normalarbeidsdagen og betales med vanlig lønn. Bor man nærmere anlegget enn bedriften, regnes reisetiden fra hjemmet.
 4. Dersom reisetiden er over 15 minutter hver vei, kunden krever det før prosjektets start, og arbeidstakerne blir pålagt å være på arbeidsstedet ved arbeidstidens start til slutt, og følgelig reiste utenfor arbeidstiden, skal reisetiden ut over 15 minutter betales i sin helhet. Reisetiden skal da avspaseres umiddelbart etter anleggets avslutning eller ved langvarige oppdra hver 3. mnd. Da betales kun vanlig lønn i avspaseringen (Ref. Tvisteprotokoll 29.1.2006). Får man ikke avspasert reisetiden skal det utbetales overtidstillegg § 8 i Landsoverenskomsten. (Ref. Tvisteprotokoll 20.6.1997)

 

Reiseutgifter

 1. Dokumenterte medgåtte reiseutgifter godtgjøres med maksimalt bedriften som utgangspunkt.
 2. Reiseutgifter skal være for bedriften billigste måte. Kopi av utlegg må vedlegges.
 3. Man skal ha dekket sine reiseutgifter enten i form av kilometergodtgjørelse ved bruk av privatbil eller billettutgifter ved bruk av offentlig transportmiddel.
 4. Bedriften kan ikke pålegge sine arbeidstakere å benytte egen bil i arbeidet, like lite som arbeidstakeren kan kreve å få benytte egen bil mot den fastsatte godtgjørelsen.
 5. Ved bruk av egen bil får man dekt kilometergodtgjørelse etter fastsatte satser. Man får også tillegg for passasjer og transport av materiell. (Se Landsoverenskomstens § 3I)

 

Fellestransport

 1. Bedriften kan beslutte å sette opp fellestransporter. I slike tilfeller er oppmøte bedriften. I den enkelte bedrift kan man inngå avtale om annet oppmøtested.
 2. Hvis bedriften velger å sette opp fellestransport, er oppmøte på bedriften tidligst 15 minutter før arbeidstidens begynnelse, og man skal være tilbake på bedriften senest 15 minutter etter arbeidstidens slutt.
 3. Fellestransport skal drøftes med tillitsvalgte, og bedriften skal ta rimelig hensyn til arbeidstakernes bopel og arbeidssted.
 4. Hvis bedriften bruker sin rett til å beslutte fellestransport kan den ikke samtidig kreve at den ansatte skal møte frem til fellestransporten ferdig skiftet til arbeidstøy. Hvis fellestransporten ankommer anlegget før arbeidstidens begynnelse, skal den resterende tid kunne benyttes til skifting til arbeidstøy. Hvis bedriften krever at arbeidstaker skal mønstre i arbeidsklær ved fellestransportens begynnelse, faller bestemmelsen om oppmøtetid tidligst 20 min. før arbeidstidens begynnelse bort. Mønstringstidspunktet i fellestransport skal da være ved normalarbeidsdagens begynnelse. (Ref. Tvisteprotokoll 27.10.1997)
 5. Hvis bedriften krever at arbeidstakerne stiller ferdig skiftet til arbeidsklær ved fellestransportens start, påhviler det bedriften å sørge for tilstrekkelig garderobeforhold. (Ref. Arbeidsplassforskriftens §3-4)
 6. Ved fellestransport skal sjåføren ha betalt for all reisetid. (Ref. Tvisteprotokoll 26.10.1995) Dette gjelder også ved reiseanlegg under § 9. (Ref Tvisteprotokoll 30.8.2002)
 7. En transport som er organisert av bedriften er å betrakte som fellestransport, uavhengig av antall deltagere. (Ref. Tvisteprotokoll 26.10.1995)
 8. Den enkelte arbeidstaker kan selv velge om vedkommende vil delta i fellestransporten eller ikke. I de tilfelle arbeidstaker velger ikke å delta i fellestransporten, skal vedkommende mønstre hos kunden uten reisekostnader for bedriften.