Reise- og mønstringsbestemmelser for elektrofagene på LOK

Videre kan du lese om reise og mønstringsbestemmelser fra Landsoverenskomsten for elektrofagene, samt relvante tvisteprotokoller.

Les mer om:

 

 Mønstring på bedriften

 1. Tekst fra tariffen §3 H punkt 1: Mønstring skal skje direkte på bedriften, uansett avlønningsform, med mindre annet er bestemt.
 2. Ordene «med mindre annet er bestemt» er ikke ment som at bedriften har styringsretten og ensidig kan bestemme i denne saken. Dersom så hadde vært tilfelle ville det stått «kan bedriften bestemme/beslutte…..» Tariffavtalen er en avtale som er en enighet mellom 2 parter, med andre ord skal dette bestemmes av begge parter på bedriften.
 3. Bedriften kan ikke pålegge de ansatte 2 oppmøtesteder. F.eks. at man først må møte på bedriften for å hente verktøy/servicebil, for så å mønstre ut til kunde ved arbeidstidens start. (Ref. Tvisteprotokoll 14.8.2014)

 

Mønstring på arbeidsstedet

 1. Tekst fra tariffen §3 H punkt 2: Mønstring kan skje direkte på arbeidsstedet til fastsatt arbeidstid ved reiser inntil 20 km hver vei ved bruk av bil, eller 20 minutter ved bruk av offentlig transportmiddel.
 2. Viktige definisjoner
  1. Områdegrense. Dette er grensen rundt bedriften hvor man skal reise på egen tid.  Denne grensen settes ved 20 km med bruk av bil eller 20 minutter ved bruk av offentlig transportmiddel. (Se bilde under) Dette betyr at områdegrensen kan være forskjellig for de som benytter bil og de som benytter offentlig transportmiddel.
  2. Reisetid. Reisetiden er tiden man bruker fra områdegrensen til arbeidsstedet. Det er denne reisetiden som skal gå inn i arbeidstiden og som skal betales.
 3. Ved arbeidssted innenfor områdegrensen:
  1. Alle skal møte på arbeidsstedet ved arbeidstidens begynnelse, uavhengig av hvor de bor.
  2. Ingen får reisetid.
 4. Ved arbeid utenfor områdegrensen:
  1. Arbeidstaker skal passere områdegrensen ved arbeidstidens start og slutt.
  2. Reisetiden fra områdegrensen og til arbeidsstedet skal gå inn i arbeidstiden og skal betales.
 5. Arbeidstakere som bor utenfor områdegrensen:
  1. Arbeidstakere som har kortere vei fra hjemmet til arbeidsstedet enn det er fra bedriften til arbeidsstedet, skal normalt starte å kjøre hjemmefra ved arbeidstidens start, men skal senest komme på arbeidsstedet like mange minutter etter arbeidstidens start som reisetiden er for anlegget. (Ref. Tvisteprotokoll 1.7.2021)
  2. Arbeidstakere som har lengere vei fra hjemmet til arbeidsstedet enn det er fra bedriften til arbeidsstedet, skal møte opp samtidig som de som bor innenfor områdegrensen.
  3. Arbeidstakeren får reisetid fra hjemmet til arbeidsstedet, men ikke mer enn reisetid fra områdegrensen til arbeidsstedet.

Eks.1: Arbeidstid er 0700-1500. Arbeidsstedet er 18 km fra bedriften og dermed innenfor områdegrensen. Alle møter på anlegget kl 0700. Ingen får betalt reisetid.

Eks.2: (Ref. bildet under) Arbeidstid er 0700-1500. Reisetid fra områdegrensen til arbeidsstedet er 40 min.  De som bor lengre unna enn bedriften, skal passere områdegrensa kl 0700, og starter fra bedriften ca. kl 0640. De skal møte på anlegget kl 0740. De får betalt fra kl 0700. «Knut» bor 20 min fra anlegget. «Knut» møter på anlegget kl 0720 og får betalt fra kl 0700.

Definisjon av reisetid: Det er tiden man bruker på reise i «rød sone» som definerer reisetiden til anlegget som skal gå inn i arbeidstiden, og som skal betales. Kjøring med bil i 20 km fra bedriften eller 20 minutter med offentlig transportmiddel gjøres på egen tid utenfor arbeidstid og betales ikke.

Hvis man har målt reisetiden i «rød sone» til 40 minutter, vil dette bety at ingen skal møte senere enn kl 07.40. Hvis noen har reisevei fra hjemmet lengre unna enn dette, vil de ikke få betalt for mer enn 40 minutter og må møte på anlegget kl 07.40. Hvis man bor nærmere enn bedriften, f.eks. 20 minutter unna anleggstedet, starter man reisen kl 07.00 og møter på jobb kl 07.20. 

 1. Hvis partene på bedriften er uenige om hvor lang reisetiden til arbeidsstedet er, skal det foretas en felles fysisk oppmåling. Reisen skal foretas på riktig tidspunkt i forhold til arbeidsdagen. (Ref. Tvisteprotokoll 3.6.2005) Reisetiden måles frem til man er inne på skiftebrakke på anlegget. Tid som medgår til parkering og gangtid fra parkeringsplass skal medregnes. (Ref. Tvisteprotokoll 12.2.2015)

 

Betaling for reisetid

 1. Ved arbeid i lønnssystemene i § 4 (akkord/produktivitetslønn) betales reisetid utover 20 km eller 20 minutter med grunnlønn + fagarbeidertillegg (3A+3C). Ved fastlønnsoppdrag lønnes tid utover 20 km eller 20 minutter med 3A+3C+3E. (Altså inkl. bedriftstillegg)
 2. Ved reisetid i akkord skal grunnlønnssatsen (§ 3A) tillegges akkorden. Man skal få utbetalt akkordforskudd/akkordetterskudd på reisetiden. (Ref. LOK §4A punkt 3 «Ovennevnte (reisetid) inngår i akkordfordelingen«)
 3. Reisetid utover 20 km eller 20 minutter går inn i normalarbeidsdagen og betales med vanlig lønn. Bor man nærmere anlegget enn bedriften, regnes reisetiden fra hjemmet.
 4. Dersom reisetiden er over 20 minutter hver vei, kunden krever det før prosjektets start, og arbeidstakerne blir pålagt å være på arbeidsstedet ved arbeidstidens start til slutt, og følgelig reiste utenfor arbeidstiden, skal reisetiden ut over 20 minutter betales i sin helhet. Reisetiden skal da avspaseres umiddelbart etter anleggets avslutning eller ved langvarige oppdra hver 3. mnd. Da betales kun vanlig lønn i avspaseringen (Ref. Tvisteprotokoll 29.1.2006). Får man ikke avspasert reisetiden skal det utbetales overtidstillegg § 8 i Landsoverenskomsten. (Ref. Tvisteprotokoll 20.6.1997)

 

Reiseutgifter

 1. Dokumenterte medgåtte reiseutgifter godtgjøres med maksimalt bedriften som utgangspunkt.
 2. Reiseutgifter skal være for bedriften billigste måte. Kopi av utlegg må vedlegges.
 3. Man skal ha dekket sine reiseutgifter enten i form av kilometergodtgjørelse ved bruk av privatbil eller billettutgifter ved bruk av offentlig transportmiddel.
 4. Bedriften kan ikke pålegge sine arbeidstakere å benytte egen bil i arbeidet, like lite som arbeidstakeren kan kreve å få benytte egen bil mot den fastsatte godtgjørelsen.
 5. Ved bruk av egen bil får man dekt kilometergodtgjørelse etter fastsatte satser. Man får også tillegg for passasjer og transport av materiell. (Se Landsoverenskomstens § 3I)

 

Fellestransport

 1. Bedriften kan beslutte å sette opp fellestransporter. I slike tilfeller er oppmøte bedriften. I den enkelte bedrift kan man inngå avtale om annet oppmøtested.
 2. Hvis bedriften velger å sette opp fellestransport, er oppmøte på bedriften tidligst 20 minutter før arbeidstidens begynnelse, og man skal være tilbake på bedriften senest 20 minutter etter arbeidstidens slutt.
 3. Hvis bedriften bruker sin rett til å beslutte fellestransport kan den ikke samtidig kreve at den ansatte skal møte frem til fellestransporten ferdig skiftet til arbeidstøy. Hvis fellestransporten ankommer anlegget før arbeidstidens begynnelse, skal den resterende tid kunne benyttes til skifting til arbeidstøy. Hvis bedriften krever at arbeidstaker skal mønstre i arbeidsklær ved fellestransportens begynnelse, faller bestemmelsen om oppmøtetid tidligst 20 min. før arbeidstidens begynnelse bort. Mønstringstidspunktet i fellestransport skal da være ved normalarbeidsdagens begynnelse. (Ref. Tvisteprotokoll 27.10.1997)
 4. Hvis bedriften krever at arbeidstakerne stiller ferdig skiftet til arbeidsklær ved fellestransportens start, påhviler det bedriften å sørge for tilstrekkelig garderobeforhold. (Ref. Arbeidsplassforskriftens §3-4)
 5. Ved fellestransport skal sjåføren ha betalt for all reisetid. (Ref. Tvisteprotokoll 26.10.1995) Dette gjelder også ved reiseanlegg under § 9. (Ref Tvisteprotokoll 30.8.2002)
 6. En transport som er organisert av bedriften er å betrakte som fellestransport, uavhengig av antall deltagere. (Ref. Tvisteprotokoll 26.10.1995)
 7. Den enkelte arbeidstaker kan selv velge om vedkommende vil delta i fellestransporten eller ikke. I de tilfelle arbeidstaker velger ikke å delta i fellestransporten, skal vedkommende mønstre hos kunden uten reisekostnader for bedriften.