Innleie

Regler for innleie av arbeidskraft

Fra tid til annen dukker det opp behov for økt bemanning i bedriften. Det er flere måter å løse denne utfordringen på og regelverket rundt dette er klart. Her er en kort oppsummering av regelverket, og hvordan bedrift og tillitsvalgte skal gå frem ved behov for økt bemanning.

Det første bedrift og tillitsvalgte skal være klar over er at bemanningsspørsmålet jevnlig skal drøftes mellom partene på bedriften. Minst 1 gang per måned hvis man ikke blir enige om noe annet, ref. Hovedavtalens § 9-3.

Hvis situasjonen blir slik at avdelingen har behov for mer arbeidskraft, skal bemanningsbehovet løses i følgende prioriterte rekkefølge:

 1. Vurdere faste ansettelser
 2. Innleie fra produksjonsbedrifter
 3. Innleie fra bemanningsbyrå

I drøftelsesmøtet må man drøfte om bemanningsbehovet er av en slik permanent karakter at man må gå til faste ansettelser, eller om bemanningsbehovet er av midlertidig karakter.

I bedrifter med tariffavtale er det i hovedsak LOK, i tillegg til Hovedavtalen LO-NHO og Arbeidsmiljøloven, som regulerer innleie av arbeidskraft.

Partene EL og IT Forbundet og Nelfo har i en felles uttalelse fra 2006 uttalt at det er kun i de tilfeller det er svært vanskelig eller umulig, at det er åpning for å leie inn fra bemanningsbyrå. Les fellesuttalelsen her.

Innleie fra produksjonsbedrifter

Med produksjonsbedrifter menes installasjonsbedrifter som er godkjente opplæringsbedrifter og har en egenproduksjon på over 50 %. Andre installasjonsbedrifter vil komme inn under denne kategorien. Innleie fra produksjonsbedrifter reguleres i LOK § 17.

§ 17 sier blant annet at: «Ved innleie under 10 % av ansatte innen fagområdet skal forholdet drøftes med de tillitsvalgte. Ved innleie utover 10 % av de ansatte innen fagområdet skal forholdet avtales med de tillitsvalgte.» Bedriften skal på anmodning fra de tillitsvalgte dokumentere lønns- og arbeidsvilkår som er gjeldende hos utleievirksomheten. Drøftinger og forhandlinger rundt dette dokumenteres i protokoll.

Husk at det skal skrives protokoll også ved drøftelser om inn- og utleie. Her må man avklare bl.a.:

 • Hvem skal leies ut?
 • Hvilken periode skal de leies ut?
 • Hvilket lønnssystem skal de følge (§3E, §4A eller §4B)?
 • Er det spesielle forhold rundt reisetid som må avtales?

Her er eksempel på protokoll om innleie etter LOK § 17.

Innleie fra bemanningsbyrå.

Slik innleie reguleres i Arbeidsmiljølovens § 14-12. I utgangspunktet er slik innleie bare tillatt i samme utstrekning som midlertidige ansettelser etter AML § 14-9 bokstav a-e. Men § 14-12 punkt 2 åpner for at i bedrifter som er bundet av tariffavtale*, kan bedriften og tillitsvalgte inngå skriftlig avtale om tidsavgrenset innleie. Det betyr at det må forhandles om et slikt innleieforhold og det skal være en skriftlig avtale på plass før slik innleie kan skje. Bedriften skal på forespørsel fra Arbeidstilsynet kunne dokumentere at skriftlig avtale er inngått mellom partene på bedriften, jfr AML § 14-12 punkt 2 siste setning.

*Fra 1.1.2019 er det kun tillitsvalgte i bedrifter som er bundet av tariffavtale inngått med «fagforening med innstillingsrett» (i praksis EL og IT Forbundet, Fellesforbundet osv.) som kan inngå slike avtaler. 

LOK bilag 13 har også en del bestemmelser rundt innleie fra bemanningsbyrå. Her presiseres det blant annet at;

 • Det skal på forhånd forhandles med de tillitsvalgte før innleie fra bemanningsbyrå.
 • Ansatte i bemanningsbyrået skal, så lenge innleieforholdet varer, ha samme lønns- og arbeidsvilkår som gjelder i innleiebedrift i samsvar med AML § 14-12a.
 • På anmodning fra de tillitsvalgte skal bedriften dokumentere lønns- og arbeidsvilkår som er gjeldende hos bemanningsforetaket når innleide skal arbeide innen overenskomstområdet.
 • Innleide arbeidstakere skal presenteres for tillitsvalgte i innleiebedriften.

Spørsmålet rundt om det skal være skriftlig avtale med tillitsvalgte eller ikke har vært diskutert flere ganger i forskjellige bedrifter. Flere bedrifter har også sendt inn tvist på dette spørsmålet, blant annet Caverion Kongsvinger. Enighetsprotokollen mellom EL og IT og Nelfo på denne tvisteprotokollen gir et klart svar på at det skal være skriftlig avtale med tillitsvalgte ved slik innleie. Der kommer det også frem at partene er enige i en prioritert rekkefølge når man har behov for mer arbeidskraft.  Innleie_fra_bemanningsselskap_19.10.2016

Hvis man blir enige på bedriften om at det er saklig behov for å leie inn fra bemanningsbyrå, er det en del forhold man må avklare. I tillegg til å skrive en avtale om tidsbegrenset innleie, kan man bruke følgende sjekkliste for innleie fra bemanningsbyrå: Sjekkliste vedr innleie fra bemanningsbyrå_Elektro

Utdrag fra Arbeidsmiljøloven med kommentarer: