Resultatet i tariffoppgjøret 2024

Les mer om resultatet i tariffoppgjøret på Landsoverenskomsten for elektrofagene 2024. Hvis et flertall av medlemmene stemmer «ja» til resultatet innen 21. juni 2024, vil resultatet være gjeldende fra 1. mai 2024.

Les mer om:

Forhandlingene på tariffavtalen ble gjennomført siste uke i april, uten at partene kom til enighet. Partene møttes hos Riksmekleren den 27.-28. mai og kom til en enighet der. 9 av 11 i forhandlingsutvalget til EL og IT stemte for å anbefale resultatet for medlemmene.

I perioden 11.-21. juni skal medlemmene i EL og IT som jobber i en bedrift med tariffavtale stemme over resultatet. Alle som skal stemme vil motta sms eller mail med informasjon om hvordan man stemmer. Avstemningen skjer elektronisk. Fristen for å avgi stemme er fredag 21. juni kl. 09.00.

Resultatet

 

Prioritet 1 – Bedre regulering av lønn i mellomoppgjør

I tariffavtalen vår (§15) har vi hatt en bestemmelse som automatisk regulerer lønna i mellomoppgjør, altså oddetallsår. Reguleringen har vært basert på statistikk fra SSB. Vi har sett at de siste årene har denne slått dårligere ut enn tidligere, og derfor har lønn for elektroarbeidere fått en dårligere utvikling enn snittet for industrien (som er normgivende for lønnsutvikling i Norge).

EL og IT fikk gjennomslag for å endre på måten man skal beregne lønnsøkninga i mellomoppgjør fremover. Man skal nå benytte den avtalte økonomiske ramma mellom LO-NHO inneværende år, og man skal benytte snittlønna i elektrobransjen som beregningsgrunnlag (avtale 60).

Det er vanskelig å spå hvordan denne vil slå ut fremover, men ser man tilbake de siste 4 mellomoppgjørende viser den at hadde vi hatt denne beregningsmodellen da, hadde det gitt et bedre resultat.

 

 

Lønnstillegg

Det gis et generelt lønnstillegg for alle fagarbeidere og hjelpearbeidere på 15,45 kr/time. Dette blir gjeldende fra 1. mai 2024 (med forbehold om flertall for «ja» i uravstemningen).

Merk at lønna til elektroarbeidere i tariffavtalen består av 3 deler. Fastlønn i §3A, fagarbeidertillegg i §3C og den bedriftsinterne lønna i §3E (denne er avtalt lokalt på bedriften). Se her for lønnsstatistikken i elektrobransjen i Trøndelag.

Også lærlinger får økt satsene sine:

Akkordmultiplikatoren øker også. Men denne øker prosentvis mer enn grunnlønna.

Multiplikatoren er det man skal gange opp prisene i prislista med. Eksempelvis øker 1 lengde (4 meter) kabelbro fra 365 kr til 388 kr. Det er en økning på 22 kr.

Som en konsekvens av at fastlønna i LOK §3A øker, øker også de tilleggene som beregnes ut i fra denne.

 

 

Endring i bestemmelsen om ledig tid

Frem til nå har tariffavtalen hatt en bestemmelse om at man gikk ned i lønn ved ledigtid. Da fikk man bare fastlønn i §3A og fagarbeidertillegget i §3C. Man fikk ikke det lokalt avtalte tillegget i §3E. Dette kunne bety at man gikk ned 40-60 kr i timen for at bedriften ikke hadde skaffet nok jobb til sine ansatte.

Dette er nå endre til at man skal ha full lønn ved ledig tid. Altså fastlønn i §3A + fagarbeidertillegg i §3C + bedriftsinternt tillegg i §3E.

Enkelte bedrifter har i sine interne avtaler at man også går ned i lønn for alle timer man ikke kan fakturere til kunder. Dette blir nå helt feil i forhold til intensjonene i tariffavtalen og må endres i de lokale avtalene.

 

Endring i tekst om basens oppgaver

Etter forslag fra blant annet Trøndelag, fikk vi en endring i teksten om basens oppgaver. Teksten skal klargjøre bedre hva som er oppgavene til basen, slik at bedriftene ikke kan «utnytte» basen som en billig prosjektleder.

 

 

Ny bestemmelse for endring av skift på reisearbeid

Vi har fått inn et nytt kulepunkt i LOK §9F. Denne gjelder for de som er på reisearbeid og har avtalt en arbeidstidsordning. I praksis får bestemmelsen kun virkning for de som går 15-20/14-21 dag/natt. Hvis man må endre skift underveis i rotasjonen fra dag til natt eller motsatt, skal man ha 100% overtidstillegg i 2 døgn.

 

 

Endring i utbetaling av feriepenger ved sykdom og fødselspermisjon

I 2022 fikk vi inn at bedriftene skal, i tillegg til sykelønn, også forskuttere lønn for foreldrepermisjon og svangerskapspermisjon. Men forskuddet var begrenset til det man får igjen fra NAV. Dette gjaldt også feriepenger.

Dessverre er bestemmelsene meget dårlig i loven når det gjelder feriepenger for sykelønn, svangerskapspenger og foreldrepenger. I henhold til loven får man kun opptjent feriepenger for:

  • Sykelønn: 10,2% de første 48 dagene hvert opptjeningsår
  • Svangerskapspenger: 10,2% av de første 64 dagene
  • Foreldrepenger: 10,2% de første 12 ukene (60 dager).
    • Hvis mor har tatt de første 12 ukene av foreldrepengene, vil ikke far får utbetalt feriepenger.

I tariffoppgjøret 2024 fikk vi inn en bestemmelse om at bedriftene skal i tillegg betale differansen mellom det NAV utbetaler i feriepenger (altså 10,2%) og opp til 12%. Men fortsatt gjelder altså de antall dager som listet opp over.

I noen bedrifter har tillitsvalgte avtalt med bedriften at det gis full feriepengeopptjening under hele sykdomsperioden, svangerskapspermisjonen eller foreldrepermisjonen.

Ny tekst i tariffavtalen:

 

 

Ny tekst om arbeidstøy og verktøy

Det har kommet inn en liten forbedring i tekst om arbeidstøy og verktøy. Den fastslår nå at man skal ha tilpasset arbeidstøy til kroppsformen, uavhengig om man er mann, dame, høy, lav osv.

I setningen om at «bedriften er ansvarlig for at nødvendige HMS og sertifiseringskrav overholdes» ligger det at bedriften har ansvaret for vask av arbeidsklær. Dette er viktig at gjøres, og at man ikke tar med skitne klær som kan inneholde farlig støv og kjemikalier hjem og vasker det der.

 

 

Liten endring i akkordtariffen

Det ble en liten endring i akkordtariffen. I tabellen som viser hva som er bedriftens, akkordlagets og hva som er delt ansvar, fikk vi inn at det er et delt ansvar med koordinering.

 

Husk å stemme i uravstemningen innen 21. juni 2024 kl. 09.00!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *