Klubblederkonferanse i fagforeninga

Den 4. og 5. desember gjennomførte fagforeninga klubblederkonferanser, én i Steinkjer og én i Trondheim. Tilsammen 20 klubber var representert med både klubbledere og nestledere. Klubblederkonferansene er et viktig fora i fagforeninga. Der får klubbene informere om hva som rører seg ute i bransjen og bedriftene, samt at man får mulighet til å diskutere hvordan vi sammen skal møte felles problemstillinger.

Klubbene som var representert var Caverion Nord Trøndelag, Norske Skog, Elesco, Elman Innherred, Bravida, Vintervoll, GK Elektro, Elteam, Elektrikerservice, Orkla Elektriker, Nokas, Elektro Team, Fjeldseth, Argon, Flow Best Elektro, O. Løkken og Caverion Trondheim.

Tema på konferansen var

 • Status i klubbene
 • Reisetid
 • Tariffoppgjøret 2018
 • Velgelektriker.no
 • Kurs og konferanser
 • Årsmøte i klubbene
 • Verving
 • Verneombud

Status i klubbene

Arbeidssituasjonen i bedriftene var variabel. Flere bedrifter hadde litt lite arbeid i en periode fremover, og det var fare for permitteringer. Mens noen hadde bra med arbeid. Da er det viktig at tillitsvalgte i bedriftene jobber for at man leier ut mellom installasjonsbedriftene i stedet for å leie inn fra bemanningsbyrå. Tillitsvalgte meldte stort sett om at det ikke var noe problemer i bedriften i forhold til bruk av tillitsvalgttid. Det er bra. Når det gjelder lærlingeinntak var det stort sprik mellom bedriftene. Vintervoll og Bravida skiller seg ut som de bedriftene som tar inn desidert flest lærlinger. Bransjen er avhengig av at alle bedriftene tar inn nok lærlinger for å utdanne nok fagarbeidere i tiden fremover.

 

Reisetid

Fagforeninga har laget et infoskriv som er lagt ut på nettsiden vår om dette temaet. Reisetidsbestemmelsene i tariffen kan være komplekse og vanskelige og forstå, da disse har vært gjenstand for mange tvister mellom partene opp gjennom årene. Infoskrivet forsøker å forklare bestemmelsene på en oversiktlig måte og henviser til aktuelle tvister opp gjennom årene. Man finner infoskrivet her: www.fagforeninga.no/reisetid

Tariffoppgjøret 2018

Fagforeningsleder, Eystein Garberg, redegjorde for prosessen så langt. Klubbene har sendt inn forslag til fagforeninga. Fagforeninga har behandlet disse og sendt de inn til Landstariffkonferansen. Landstariffkonferansen ble avholdt i oktober 2017 i Tromsø. Konferansen vedtok hvilke krav og prioriteringer vi skal ha til tariffoppgjøret 2018.

Konferansen ville prioritere et samordnet oppgjør. Det betyr at hele LO skal gå sammen om å forhandle. Hvis det blir samordnet oppgjør vil vi prioritere endringer i Avtalefestet pensjon (AFP), samt tiltak for å begrense bemanningsbransjen.

Hvis det blir forbundsvise oppgjør, altså at EL og IT Forbundet skal forhandle direkte på tariffavtalen, vil konferansen også her prioritere tiltak som skal begrense bemanningsbransjen. I tillegg blir det prioritert forbedringer i § 9 om reisebestemmelser.

På Landstariffkonferansen ble det også gjort vedtak om at Forbundet skal utvikle et webbasert akkordprogram. EFT hadde sendt inn et forslag om ny del 1 i akkordtariffen, dette ble vedtatt at skal oversendes til Nelfo.

I februar skal LO bestemme om det blir et samordnet oppgjør eller et Forbundsvist oppgjør. Hvis det blir forbundsvist oppgjør blir forhandlingene gjennomført i siste uke i april.

Velgelektriker.no

Eystein orienterte om jobben som er gjort med utviklingen av velgelektriker.no. Gikk gjennom regnearket fagforeninga bruker for å kartlegge bransjen. Det er viktig for oss som fagforening å ha en slik oversikt. Dette regnearket er det som blir brukt som kilde til info på velgelektriker.no. Velgelektriker.no skal gi kunder et godt verktøy til å ta et bevisst valg av elektrobedrifter. Den viser om bedrifter har organiserte, har lærlinger, har tariffavtale osv.

 

Kurs og konferanser

Det ble orientert om planlagte aktiviteter i fagforeninga i 2018.

Det er planlagt å gjennomføre 3-4 klubblederkonferanser med forskjellige tema. Her oppfordres tillitsvalgte til å komme med forslag til hvilke tema de vil ha belyst. Det er en plan om å invitere Datatilsynet til neste konferanse for å snakke om personvern og overvåkning i arbeidslivet.

Fagforeninga gjennomfører årlig en konferanse for tilsynsansvarlige for lærlinger. Her inviteres også en representant for lærlingene i den enkelte bedrift. På konferansen diskuteres det hvordan lærlingeoppfølgingen i bedriftene blir gjennomført og hvordan vi kan bli bedre.

Konferanse for prøvenemdsmedlemmer gjennomføres også årlig. Her inviteres alle fra EL og IT som er med i prøvenemdene for å diskutere hvordan fagprøvene blir gjennomført og hvordan statusen er. Dette er nyttig for både de i prøvenemdene og for fagforeninga.

Fagforeninga arrangerer også et årlig kurs i tariffavtalen vår. Dette er et 3-dagers kurs som vanligvis blir avhold i juni. Det settes også opp dagskurs i akkord etter behov.

Fagforeninga har jobbet mye den siste tiden med å sette opp oppdateringskurs innen elektro og telekom. Dessverre måtte vi avlyse oppdateringskurset for elektro som skulle gå i oktober på Malvik vgs på grunn av for få deltagere. Vi forsøker nå å sette opp et oppdateringskurs i telekom sammen med Trondheim Fagskole som skal starte på nyåret. Men også her er vi avhengig av flere deltagere for å få gjennomført kurset.

I tillegg til kurs og konferanser i fagforeninga, er det en del gode kurstilbud fra EL og IT distrikt Trøndelag. Her settes det opp kurs etter behov. Eksempler på kurs er:

 • Basiskurs for nye tillitsvalgte
 • Forhandlingskurs
 • Kurs i permitteringer og oppsigelser
 • Økonomiforståelse
 • HR kurs
 • Personvern og overvåkning i arbeidslivet
 • Kurs i Hovedavtalen

Tillitsvalgte oppfordres til å komme med ønsker om hvilke kurs som er aktuelle.

Årsmøte i klubbene

Det ble informert om hvilke frister som gjelder i forbindelse med gjennomføring av årsmøtet i klubbene. Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av februar og kunngjøres med 6 ukers varsel. Forslagsfristen til årsmøte skal være minimum 4 uker før. Og sakspapirer med styrets innstilling i alle saker skal sendes ut til medlemmene senest 2 uker før møtet.

Dette betyr at klubbene allerede nå bør begynne å forberede årsmøte sitt og finne dato. Det ble gjennomgått rutinene for valg i klubber tilsluttet fagforeninga, som ble vedtatt på halvårsmøtet i november.

 

Verving

Klubblederkonferansen diskuterte rundt temaet verving. Her kom det mange gode innspill fra tillitsvalgte om hvordan de gjør det i egne klubber.

 • Møter med nyansatte første dag – få beskjed fra ledelsen. (ref. Hovedavtalen § 8-1).
 • Elevmedlemmer er lettere å verve. Må spørres og endres til lærlingemedlem.
 • Start med de enkleste.
 • Uorganiserte får ikke delta på møter m.m.
 • Viktig med aktiv klubb, som viser at det nytter.
 • Informer om hva et medlemskap innebærer.
 • Husk å varsle når medlemmer endrer status (permittering, militær, bestått fagprøve osv.)
 • Bruk tid, presenter klubben
 • Argumenter og informer, ikke bruk trusler
 • Ta med lærlingetillitsvalgt når man møter nye lærlinger
 • Få innpass i bedriftens opplegg for nye lærlinger
 • Faglig bransjefellesskap – vi er et fagforbund
 • Hvordan beholde folk som skifter stilling? (Blir funksjonær)

 

Verneombud

Hva er verneombudets oppgave?

Forebygge

 • Ivareta arbeidstakers interesser innen HMS
 • Tas med på råd!

Overvåke

 • Påse at arbeidsgiver gjør sine oppgaver.
 • Gjøre seg kjent med regelverk
 • Delta på ATILs inspeksjoner

Gjenopprette

 • Plikt til å handle ved kunnskap om ulykkes- eller helsefare
 • Rett til å stanse arbeid

Når skal man velge verneombud?

 • Som hovedregel skal det velges verneombud i alle bedrifter
 • Ved færre enn 10 ansatte, kan arbeidsgiver og arbeidstakerne avtale en annen ordning

Hvem kan velges?

 • Bør velge en fagorganisert arbeider, som kan delta på styremøter
 • Ledelsen kan peke ut verneombud dersom klubben ikke velger
 • Pass på å unngå interessekonflikter

Hvordan skal man velge?

 • Når EL og IT klubben organiserer mer enn halvparten, kan den velge verneombud
 • Skjer vanligvis på årsmøtet i klubben

 VO er en svært viktig rolle, men har kanskje ikke fortjent status.

Hva er forskjellen mellom tillitsvalgt og verneombud?

TILLITSVALGT VERNEOMBUD
Regulert i Hovedavtalen Regulert i Arbeidsmiljøloven
Ivaretar medlemmene Ivaretar alle ansatte (minus daglig leder)
Får opplæring av Forbund/Fagforening Får opplæring av arbeidsgiver
Forhandler innen lov- og avtaleverk Lovens krav er ufravikelige
Bringer uenighet til organisasjonene Kontakter Arbeidstilsynet ved uenighet

Skal tillitsvalgt bry seg om HMS?

 • Alle skal bry seg om HMS
 • Det er bedriftens oppgave å orientere de ansatte om gjeldende rutiner ved arbeid som kan medføre risiko
 • Vi må sette verneombudene i stand til å ta sin rolle!

Hvilke saker skal verneombudet ta, og hvilke saker skal tillitsvalgte ta?

 • Den tillitsvalgte og verneombudet bør diskutere om hvilke saker den enkelte har ansvar for (f.eks. mobbesaker)
 • De tillitsvalgte må hjelpe til å øke statusen til verneombudene

AMU – arbeidsmiljøutvalg

 • AML kapittel 7
 • Over 50 ansatte – skal ha
 • Mellom 20-50 ansatte – skal ha hvis én av partene krever det
 • Lik fordeling mellom partene, minst 4 deltakere
 • Bytter på ledelsen annethvert år
 • HVO og klubbleder er opplagte deltakere i AMU
 • Bedriftshelsetjeneste (BHT) skal delta som en rådgivende part
 • Utvalget har beslutningsmyndighet
 • Oppgaver:
  • Spørsmål m BHT og vernetjeneste
  • Definisjon av verneområder
  • Spørsmål om HMS-opplæring
  • Forebyggende vernetiltak
  • Etablere og vedlikeholde systematisk HMS arbeid
  • Gjennomgå rapporter om ulykker, nestenulykker osv.
  • +++

Noen nyttige lenker:

Plikt til å velge og oppgaver, AML kapittel 6

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62#KAPITTEL_7

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, kapittel 3:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1355#KAPITTEL_3

Veileder fra Arbeidstilsynet

https://www.arbeidstilsynet.no/hms/roller-i-hms-arbeidet/verneombud/

Arbeidsmiljøutvalg, AML kapittel 7

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62#KAPITTEL_8

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *