Tillitsvalgte

Bestemmelsene om tillitsvalgte finner man i hovedsak i Hovedavtalens (HA) kapittel 5. Her står det at tillitsvalgte skal velges blant anerkjente dyktige arbeidstakere med erfaring og innsikt i bedriftens arbeidsforhold. Og at tillitsvalgte godkjennes som representanter og talsmenn for de organiserte arbeidstakerne. Hovedavtalen kan du laste ned her.

Videre på denne siden kan du lese om:

Antall og valg

Antallet tillitsvalgte som kan velges etter Hovedavtalen bestemmes ut i fra antall medlemmer i klubben (ref. HA § 5-3 punkt 3). Dette betyr antall tillitsvalgte som har rettigheter i henhold til Hovedavtalen, men klubben står fritt til å velge hvor mange de vil til styret og i andre verv. Les om hva fagforeninga anbefaler av verv i klubben her: http://fagforeninga.no/vedtekter/#Rutiner

Antallet tillitsvalgte som kan velges:

 • 1-25 arbeidstakere         2 tillitsvalgte
 • 26-50 arbeidstakere       3 tillitsvalgte
 • 51-150 arbeidstakere     4 tillitsvalgte
 • 151-300 arbeidstakere  6 tillitsvalgte
 • 301-500 arbeidstakere  8 tillitsvalgte

Merk at i tillegg til dette, skal man velge et verneombud (Arbeidsmiljølovens kapittel 6) og tilsynsansvarlig for lærlinger (LOK § 6 og Opplæringsloven § 4-7).

Valget av tillitsvalgte gjøres normalt på årsmøte i klubben. For at valget skal være gyldig, må bedriften ha skriftlig melding om valget innen 8 dager (HA §5-3 punkt 5).

 

Tillitsvalgtes arbeidsforhold

Tillitsvalgte skal ha nødvendig tid til å utføre sine oppgaver i vervet (HA §5-6 punkt 1). Hva som er nødvendig tid vil variere fra bedrift til bedrift. Det er i hovedsak den tillitsvalgte selv som må vurdere hva som er nødvendig tid.

Det kan være en fordel å avklare rutiner for varsling av bruk av tillitsvalgttid med bedriften. Tillitsvalgte plikter å varsle så tidlig som mulig når man må forlate sitt arbeid for å utføre oppgaver i vervet.

Tillitsvalgte skal ha tilgang til tilsvarende kontorteknisk utstyr som benyttes i bedriften (HA § 5-6 punkt 2). Tillitsvalgte har rett på låsbart skap og tilgang til telefon. Flere klubber har også eget klubbkontor på bedriften.

 

Lønn og godtgjøring

Hovedregelen er at tillitsvalgte skal få tid til å utføre sitt verv innenfor normal arbeidstid uten trekk i lønn (ref. HA § 5-7). Hvis den tillitsvalgte normalt jobber på en fast lønn, vil man kunne beholde samme sats for tillitsvalgttid. Hvis den tillitsvalgte jobber innen andre lønnssystemet, som akkord o.l., kan det være en løsning å betale ut helligdagsgodtgjørelse på timene som brukes på vervet. Hvis bedriften kaller inn til møter utenfor normal arbeidstid, skal dette betales med helligdagsgodtgjørelse.

Skolering

Tillitsvalgte skal få fri i nødvendig utstrekning for å kunne skolere seg til vervet. Man skal varsle bedriften så tidlig som mulig når man skal ha fri, og det skal mye til for at bedriften kan nekte dette (HA § 5-8).

Det finnes mange aktuelle kurs for tillitsvalgte i Trøndelag. Fagforeninga og EL og IT Forbundet setter opp flere kurs for sine medlemmer og tillitsvalgte. I tillegg er AOF (www.aof.no) en bidragsyter til å sette opp aktuelle kurs for tillitsvalgte.

For aktuelle kurs i Trøndelag kan man se: www.fagforeninga.no/aktivitet

De mest vanlige kursene som settes opp i Trøndelag er:

 • Startkurs for tillitsvalgte
 • Kurs i lov- og avtaleverk
 • LOK-kurs
 • Kurs i forhandlinger
 • Kurs i permitteringer og oppsigelser

Har du ønsker om spesielle kurs, er det bare å ta kontakt med fagforeninga på kontakt@fagforeninga.no

 

Frikjøp til verv i fagforening/forbund

For at vi skal ha ei aktiv fagforening og et bra forbund, er vi avhengig av at medlemmer og tillitsvalgte ut i bedriftene tar på seg verv. Vervene kan være styremedlem i fagforening, utvalg i EL og IT distrikt Trøndelag eller frikjøp til å bidra med annet arbeid i fagforeninga.

Frikjøp til slike verv er regulert i HA § 5-8. Det skal helt spesielle grunner hvis bedriften skal nekte fri til dette, så lenge man varsle i rimelig tid.

Ved frikjøp til slike verv vil man få betalt tapt arbeidsfortjeneste fra fagforening/forbund. Bedriften betaler ingenting.

 

Tillitsvalgtes oppgaver

Ofte får vi spørsmål om hva som er konkrete oppgaver for tillitsvalgte, og hvor mye tid en tillitsvalgt bør/kan bruke. Dette vil nok variere fra bedrift til bedrift, men det er uansett en del oppgaver en tillitsvalgt er forpliktet til å gjøre i henhold til lov- og avtaleverket.

Under er en liste over oppgaver en tillitsvalgt har i henhold til Arbeidsmiljøloven, Hovedavtalen og LOK. Lista er bare et utdrag, og det er ytterligere oppgaver en tillitsvalgt kan/bør utføre:

Oppgaver etter Arbeidsmiljøloven

 • Samarbeide om HMS-spørsmål (§3-1)
 • Delta i informasjons- og drøftingsmøter etter kapittel 8. (Blir i hovedsak dekket av bestemmelsen i HA kap. IX)
 • Drøfte og inngå avtaler om arbeidstidsspørsmål etter Arbeidsmiljølovens kapittel 10, herunder om utarbeidelse av arbeidsplan (§10-3), avtaler om beredskapsvakt (§10-4), avtaler om gjennomsnittsberegning (§10-5), avtaler om overtid (§10-6), avtaler om daglig og ukentlig fritid (§10-8), avtaler om nattarbeid (§10-11), avtaler om unntak fra arbeidstidsbestemmelsene (§10-12)
 • Drøfte bruk av midlertidig ansatte (§14-9)
 • Drøfte spørsmål om innleie (§§14-12 og 10-13)
 • Delta i utarbeidelse av arbeidsreglement (§14-17)
 • Forhåndsdrøfte planlagte oppsigelser (§15-1), få informasjon ved masseoppsigelser (§15-2), inngå avtale om aldersgrense
 • Motta informasjon ved virksomhetsoverdragelse (§16-5)
 • Bistå oppsagt eller avskjediget arbeidstaker ved forhandlinger (§17-3)

 

Oppgaver etter Hovedavtalen

 • Være representant og talsperson for de organiserte arbeidstakerne (§5-1)
 • Forhandle tvistesaker etter reglene i §2-3
 • Forhandle og inngå avtale om arbeid i forbindelse med konflikt (§3-3)
 • Motta oversikt over arbeidstakernes arbeidssteder i forbindelse med avstemning over tarifforslag (§3-8 nr.8)
 • Forhandle om lokale særavtaler (kap. IV)
 • Påse at plikter etter tariffavtale, arbeidsreglement og arbeidsmiljølov blir overhold (§5-1 nr. 1)
 • Delta i skolering (§5-1 nr.1)
 • Inngå avtaler som forplikter arbeidstakerne (§5-2 nr. 2 annet ledd)
 • Ta seg av og prøve å ordne i minnelighet klagemål som arbeidstakere har ovenfor bedriften, eller som bedriften har overfor de enkelte arbeidstakerne (§5-2 nr. 2 tredje ledd)
 • Sende melding om valg til bedriften om valg av tillitsvalgte (§5-2 nr. 5)
 • Tillitsvalgte med spesielle oppgaver, har oppgaver i samsvar med vervet (§5-4 nr. 2)
 • Forhandle om hva som er nødvendig tid for utførelse av tillitsvervet (§5-6 nr. 1)
 • Drøfte spørsmål om utstyr for de tillitsvalgte (§5-6 nr. 2)
 • Avholde møter i samsvar med bestemmelsene i §5-6 nr. 4
 • Delta i drøftinger om oppsigelse av tillitsvalgt (§5-11 femte ledd)
 • Særlige oppgaver etter bestemmelsene for bygg, anlegg og offshore (§5-12)
 • Funksjon som verneombud i mindre bedrifter (§6-1 tredje ledd)
 • Arbeide for opprettelse av bedriftshelsetjeneste (§6-3)
 • Delta i drøftinger (konferanse) ved permitteringer (§7-2)
 • Lederen i arbeidsutvalget skal presenteres for nyansatte mv. (§8-1)
 • Delta i drøftinger etter en rekke bestemmelser i kapittel IX og X
 • Gi oppgave til bedriften om hvilke arbeidstakere som skal ha lønnstrekk for fagforeningskontingent (§11-3)
 • Inngå samarbeidsavtale (§12-1)

 

Arbeid for medlemmene

Når tillitsvalgt sitter som representant for medlemmene i forskjellige samarbeidsfora og utvalg, blir det naturligvis behov for tid til informasjon og kommunikasjon med medlemmene. Medlemmene skal ha informasjon om hvilke saker man har drøftet og forhandlet, samtidig som tillitsvalgte skal ha mulighet for tilbakemeldinger fra medlemmene. I tillegg blir det naturlig å informere om nyheter, organisasjonsendringer og annen relevant informasjon i bedriften.

Tillitsvalgte får ofte mange spørsmål fra medlemmene som skal besvares, f.eks. om lover og regler, lønn o.l. Tillitsvalgte blir involvert i personalsaker for medlemmene. Dette kan dreie seg om advarselssaker, oppsigelser, sykefraværssaker, trivsel, konflikthåndtering og andre personalsaker.

Tillitsvalgte har også rett til å ta seg av og forsøke å løse andre saker enn tariffsaker for medlemmene, ref Hovedavtalens § 5-2 punkt 2. Det betyr i praksis at tillitsvalgte kan bistå medlemmene i «hva som helst» som skjer i forbindelse med arbeidet og arbeidsforholdet.

Tillitsvalgte må bruke tid på forberedelse av medlemsmøter og årsmøter. De fleste møtene blir holdt utenom arbeidstiden.

Tillitsvalgte skal møte nyansatte innen tariffområdet innen rimelig tid etter de er ansatt i bedriften. Dette for at de får mulighet til en orientering om hvem som representer de i forhandlinger, hvilke lønnsavtaler som gjelder og annen relevant informasjon.

 

Opplæring, videre- og etterutdanning

Tillitsvalgte skal delta i opplæringsutvalg sammen med representanter fra ledelsen (ref LOK § 5). Tillitsvalgte skal bidra til å kartlegge den enkelte medlems og bedriftens nåværende kompetanse, samt bedriftens fremtidige kompetansebehov. Tillitsvalgte skal også bidra til å kartlegge det enkeltes medlem behov for videre- og etterutdanning i forhold til stilling og arbeidssituasjon.

Tillitsvalgte skal bidra til at opplæringsutvalget utarbeider en opplæringsplan for bedriften og følger opp denne, slik at alle medlemmer får et reelt tilbud om etter- og videreutdanning i løpet av tariffperioden.

 

Fagopplæring

Tillitsvalgte, eller tilsynsansvarlig for læringene, skal sammen med faglig leder sørge for at utdanning av lærlingene i bedriften foregår på en forsvarlig måte i henhold til Opplæringsloven. Tillitsvalgte skal bidra sammen med faglig leder i å sørge for at lærlingene får den opplæringen de har krav på og blir godt ivaretatt i bedriften. Dette medfører noe tid for den tillitsvalgte å følge opp.

 

Generelt

Tillitsvalgte er valgt i henhold til Hovedavtalen og skal velges blant anerkjente dyktige medarbeidere. Det betyr at medlemmene som har valgt sin representant har full tillit til at vedkommende skal utføre vervet på en god måte. De ansatte må da også kunne forutsette at også ledelsen har tillit til de ansattes representanter. Dette må da også gjelde nødvendig bruk av tid for å utføre vervet. Hvor mye tid som er nødvendig vil variere mellom avdelingene og vil variere i ulike tidsrom. Men som oppsummeringen viser, er det mange arbeidsoppgaver og arbeidsområder en tillitsvalgt skal være deltagende i.