Landstariffkonferansen 2017 – Tariffoppgjøret starter!

Den 9.-12. oktober gjennomføres Landstariffkonferansen. Denne konferansen skal blant annet vedta hvilke krav vi skal stille i tariffoppgjøret 2018 på tariffen vår, Landsoverenskomsten for elektrofag. Totalt er det rundt 100 deltagere og Elektroarbeidernes fagforening Trøndelag stiller med 10 delegater, som skal jobbe for å få gjennom meningene til medlemmene i Trøndelag.

Trønderbenken

Delegatene fra Trøndelag er fagforeningsleder Eystein Garberg, Kim Olav Johansen (Norske Skog), Robert Cameron (Vintervoll), Ole Andreas Heitlo (Aker Solutions), Sandra Åberg Kristiansen (Vintervoll), Erlend Sørdal (Fjeldseth), Roy Strand (Buvik elektro), Kenneth Andersen (Caverion), Christian Hegge (GK elektro) og Lars Mjøen (EFT).

Ole Andreas er på talerstolen for å gjenreise forslag om at konferansen ikke skal legges i høstferien.

Arbeidstid og overvåking

På dag 1 var noen av temaene «Arbeidstid» og «Overvåkning i arbeidslivet». Forbundssekretær innledet om de utfordringene vi har innen arbeidstidsordninger. Det har blitt større utfordringer med arbeidstidsbestemmelsene etter at regjeringen de siste årene har svekket Arbeidsmiljøloven på dette punktet. Dette setter et stort press på normalarbeidsdagen vi har i tariffavtalen vår. Vi sliter fortsatt med for dårlige bestemmelser i tariffen vår for å få til gode rotasjonsordninger. Dette må vi prioritere i tariffoppgjøret.

To representanter fra Compendia kom på konferansen og innledet om regelverket rundt personvern og overvåking i arbeidslivet. EU innfører fra 25. mai 2018 et nytt regelverk innen personvern, som også blir implementert i Norge. Dette regelverket skal være noe strengere enn dagens, og gir blant annet muligheter for å gi større bøter til bedrifter som bryter regelverket. Regelverket gir ikke bedre rettigheter til tillitsvalgte i forhold til å forhandle om overvåkning i bedriften. Men regelverket setter strengere krav til internkontroll rundt dette i bedriften.

Flere deltagere på konferansen tok til ordnet for at EL og IT Forbundet må sette dette på dagsorden, og bruke ressurser på å skolere tillitsvalgte bedre på dette området.

Sandra tar til orde for å spisse kravene, slik Trøndelag har gjort.

 

Utviklingen innen vårt arbeidsområde

Dag 2 av konferansen startet med innledninger fra forbundsleder Jan Olav Andersen, fagforeningsleder Kai Otto Helmersen i Oslo og Akerhus, fagforeningsleder i Bergen Atle Rasmussen og vår egen fagforeningsleder Eystein Garberg. Det ble orientert om hva som jobbes med i de forskjellige fagforeningene og hvilke tiltak de har for å få bukt med bemanningsbyråproblematikken.

Eystein innleder om jobben som gjøres i EFT.

Eystein mente at det ikke var viktigst å vinne valget, men å gjøre jobben selv. Han informerte om satsingen vi har på systematisk og strukturert fagforeningsarbeid over tid. Vi må kjenne til bransjen vår i området, og fagforeninga har brukt mye ressurser på kartlegging av dette. Det har gjort at vi har god kontroll på hvor mange bedrifter vi har, hvor stor organisasjonsgrad det er og hvor vi har potensiale til å få flere med på laget. Han informerte også om satsingen på på skolebesøk og det å verve elevmedlemmer. Viktig å satse på ungdommen og få vervet de. Det gjør det også lettere å få de som lærlingemedlemmer når de får læreplass. Eystein informerte også om den nye nettsiden som EFT har utviklet; www.velgelektriker.no Denne nettsiden blir lansert i uke 42, og vil gi forbrukere bedre grunnlag for å velge seriøse elektrikere.

Fagforeningsledere Kai Otto, Eystein og Atle i paneldebatt.

Etter innledningene ble det paneldebatt med fagforeningslederne og forbundslederen. Delegatene fikk mulighet til å stille spørsmål til debatten. Hovedtema for debatten var hvordan vi kan bekjempe bemanningsbransjen som er i ferd med å ødelegge bransjen og arbeidslivet i Norge. Skal vi gjøre tariffavtalen strengere på dette punktet, eller er det å endre loven som er løsningen? Det er et komplekst tema som det ikke er lett å finne fasitsvaret på.

 

Tariffpolitisk debatt

Forhandlingsleder i EL og IT Forbundet Bjørn Fornes innledet om den tariffpolitiske situasjonen. Han sier vi må stå opp for den norske modellen. Våre kampmidler må være verving og organisering. Han tok opp problemene rundt bemanningsbyråene, reisebestemmelsene i tariffavtalen og arbeidstidsproblematikken. Bjørn snakket også om hva som er status innen tjenestepensjon og AFP, og hvilke muligheter som ligger fremover.

Etter innledning fra forhandlingslederen ble det åpnet for debatt. Flere trøndere var opp på talerstolen. Nestleder i EFT, Kim Olav Johansen, snakket om viktigheten av å endre AFP-ordningen for å tette de hullene som ligger i denne ordningen. Dette er en viktig ordning som betyr mye for medlemmene, og da er det tragisk når medlemmer mister rettighetene til ordningen hvis de mister jobben rett før pensjonsalder, bedriften går konkurs eller at man er for lenge sykemeldt i slutten av arbeidslivet.

Kim Olav Johansen snakket om AFP

Organisasjonssekretær i EFT, Lars Mjøen, holdt innlegg om tillitsvalgtes arbeidsforhold. I flere bedrifter er det ledelse som behandler sine tillitsvalgte dårlig, og blant annet nekter de å bruke nødvendig tid på vervet. EL og IT og LO må jobbe for å styrke rettighetene til tillitsvalgte i avtaleverket.

Lars Mjøen snakker om tillitsvalgtes arbeidsforhold

Sandra Kristiansen fra Vintervoll holdt en strålende appell for hvorfor vi må kjempe mot bemanningsbransjen og hvorfor dette må prioriteres høyest i tariffoppgjøret neste år. Innlegget til Sandra fikk konferansens lengste applaus.

Sandra Kristiansen holder innlegg om bemanningsbransjen

Robert Cameron fra Vintervoll snakket også om hvilke utfordringer bemanningsbransjen gir oss. Han er meget bekymret for at dette vil påvirke rekrutteringen til faget hvis vi ikke tar tak i problematikken i dag. Vi ser allerede at montører i Trondheim som blir permittert og må melde seg arbeidsledig til NAV, blir kontaktet av bemanningsbyrå for så å bli utleid midlertidig til installasjonsbedrifter.

Robert Cameron fra Vintervoll snakker om bemanningsbransjen.

Vår egen fagforeningsleder, Eystein Garberg, hadde en tale om AFP. Hvorfor skal vi spare til pensjon selv, når vi ikke sparer selv til sykelønn eller foreldrepermisjon? Vi er én av tre parter i AFP-avtalen. Da må vi kreve å forhandle på den, og få endret på de urettferdighetene som ligger i avtalen i dag. Han tok også til orde for at konferansen må prioritere de viktige sakene som AFP og bemanningsbransjen, fremfor økt kjøpekraft.

Fagforeningsleder Eystein Garberg snakker om AFP.

Klubbleder i Fjeldseth, Erlend Lunde Sørdal, slo et slag for akkord. Han tok til orde for at vi må endre en del tekst i akkordtariffen, slik at det skal bli brukt mindre tid på krangling i bedriftene og mer tid på produktivitet. «- Æ har en drøm, og æ har ei bok….», sitat Erlend.

Erlend Lunde Sørdal fra Fjeldseth snakker om akkord.

 

Behandling av forslag

Dag 3 ble brukt til behandling av innkommende forslag på tariffen vår. Her hadde fagforeninger og distrikt rundt om i landet sendt inn flere hundre forslag som skulle vedtas eller avvises. Disse forslagene går i hovedsak ut på konkrete forbedringer i tariffteksten.

Kenneth Andersen fra Caverion Trondheim snakket om akkord.

Fra Trøndelag var blant annet Kenneth Andersen fra Caverion Trondheim opp på talerstolen og holdt et innlegg om akkord. Han fikk konferansen til å vedta at det skal settes av midler til å utvikle et akkordprogram på web, slik at det blir lettere for akkordtakere å føre akkorden. Han fikk også vedtatt en del krav om forbedringer i akkordtariffen.

Prioriteringer og oppgjørsform

Høydepunktet på konferansen er alltid debatten om hva vi skal prioritere i tariffoppgjøret. Konferansen skal ta stilling til om vi skal gå for et samordnet oppgjør, altså at hele LO går sammen om å forhandler på gitte tema, eller om vi skal gå for forbundsvise oppgjør. Og hvilke krav som skal prioriteres i oppgjøret.

Eystein mener forbedringer i AFP-ordningen må prioriteres.

 

Fagforeningsleder Eystein Garberg ba konferansen støtte et samordnet oppgjør der forbedringer i AFP-ordningen er kravet. Salen støttet til slutt Eysteins innlegg, og hadde i tillegg med krav om at vi skal prioritere å stoppe bruken av bemanningsbyrå.

Sandra Kristiansen ba konferansen om støtte til å spisse kravene mer ved et forbundsvist oppgjør, samt ha færre prioriteringer. Også dette ble det støtte for fra konferansen.

Vedtaket til oppgjørsform og prioriteringer ble slik:

Landstariffkonferansen for LOK vil gå for et samordnet oppgjør med følgende prioriteringer:

  1. Forbedre vilkårene i AFP
  2. Begrense bruk av bemanningsbyrå

Hvis LOs representantskap går inn for et forbundsvist oppgjør blir det følgende prioriteringer:

  1. Begrense bruk av bemanningsbyrå
  2. Forbedringer i §9 som gir oss bedre rotasjonsordninger

Valg

Trøndelag fikk flere av sine representanter inn i sentrale utvalg. Lars Mjøen ble valgt inn i forhandlingsutvalget på LOK. Eystein Garberg ble valgt inn som medlem i Installasjonsutvalget og Ole Andreas Heitlo ble 1. vara til Olje- og anleggsutvalget.