Nye regler om permitteringer

Endringene gjelder fra 1. juli 2016 og innebærer forlenget permitteringsperiode og ny arbeidsgiverperiode under permitteringen.

Fra 1. juli 2016 er perioden med dagpenger og lønn for en permittert arbeidstaker på til sammen 52 uker. Den lønnsfrie perioden er utvidet fra 30 til 49 uker. Samtidig er det innført en ny arbeidsgiverperiode (tilsammen blir dette 52 uker).
Endringene gjelder både permitteringer iverksatt før 1. juli 2016, og for nye permitteringer.

Lovpålagt lønnsplikt
Permittering innebærer at arbeidstaker midlertidig løses fra arbeidsplikten samtidig som arbeidsgiver løses fra plikten til å betale lønn. Permitteringslønnsloven pålegger likevel arbeidsgiver å betale lønn i deler av permitteringsperioden. 1. juli 2015 ble arbeidsgivers lønnsplikt halvert fra 20 til 10 dager. Nå, ett år senere, blir den igjen økt med fem dager, men først etter en lønnsfri periode på 30 uker. Lønnsplikten blir etterfulgt av en ny lønnsfri periode på 19 uker.

To arbeidsgiverperioder
Endringen i permitteringslønnsloven og forskrifter skal hjelpe virksomhetene å holde på arbeidskraften i en vanskelig tid. Staten åpner for å yte dagpenger til permitterte i en lengre periode enn før. Men virksomhetene må også bidra noe, i form av en ny arbeidsgiverperiode.
Arbeidsgiver får altså plikt til å betale lønn i to ulike perioder. Som tidligere har arbeidsgiver lønnsplikt de ti første dagene av en permittering. Så starter en lønnsfri periode på 30 uker i løpet av en 18-månedersperiode, der arbeidstaker kan søke om dagpenger, før arbeidsgiver blir pålagt å betale lønn i en ny arbeidsgiverperiode på fem dager. Deretter inntrer en ny lønnsfri periode på 19 uker.
Blir arbeidstaker tatt inn i jobb igjen for mer enn seks uker, må arbeidsgiver på ny betale lønn i ti dager ved ny permittering. Det gjelder i hele permitteringsperioden.

Kan søke om dagpenger
Arbeidstaker kan søke om dagpenger i de lønnsfrie periodene, og gis dermed en mulighet til å få deler av lønnstapet kompensert. Men vedkommende har ikke noe ubetinget krav på ytelsen. De alminnelige vilkårene for å få rett på dagpenger gjelder også for permitterte arbeidstakere.
Arbeidstaker får uansett ikke dagpenger for tiden før han søkte om det, og ventetiden på tre dager gjelder også her. For å få rett på dagpenger må dessuten vanlig arbeidstid være redusert med minst 50 prosent.

Lønnsplikten halvert i 2015
1. juli 2015 ble arbeidsgivers lønnsplikt ved permittering halvert fra 20 til 10 dager, og den lønnsfrie perioden økt fra 26 til 30 uker i løpet av en periode på 18 måneder. Utvidelsen ble nedfelt i en egen «forskrift om utvidet periode med fritak fra lønnsplikt under permittering».
Reglene om lønnsplikt og dagpenger under permittering følger ellers av permitteringslønnsloven § 3, folketrygdlovens regler om dagpenger, dagpengeforskriftens kapittel 6, og forskrift om lønnsplikt under permittering.