Hvilke pensjonsvilkår tilbyr installasjonsfirmaene i Trøndelag?

Sist oppdatert 23. november 2020

Det norske pensjonssystemet består av tre deler:

  1. Alderspensjon fra folketrygden
  2. Avtalefestet pensjon (AFP)
  3. Tjenestepensjon
    (+ evt. egen sparing, IPS)

Alle bedrifter er lovpålagt å ha en tjenestepensjonsordning. Denne skal være lik for alle i bedriften. Ansatte under 20 år kan holdes utenom.

Lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP-loven) sier at bedriftene skal ha en pensjonsordning som følger bestemmelsene i innskuddspensjonsloven, tjenestepensjonsloven eller foretakspensjonsloven. Det er opp til arbeidsgiver hvilken type ordning som skal opprettes, og de fleste velger innskuddspensjon siden dette er billigst.

I en innskuddsbasert pensjonsordning blir årlig innskudd/sparing fastsatt som en prosentandel av lønn, som innbetales til et forsikringsselskap. Pensjonsutbetalingene vil være avhengig av hvor store innbetalingene er og avkastningen av disse. Beløpet som innbetales beregnes av 2 –  7 % av lønn. Bedriften har anledning til å trekke fra 1G (grunnbeløp, ca. 100 000 kr) fra pensjonsgrunnlaget. Hvis man ikke gjør dette, kalles det «pensjon fra første krone».

Tabellen viser årlig pensjonssparing ved ulike avtalte nivåer. For lønn over 7,1 G kan sparingen være inntil 25,1 %.
Det er heldigvis flere klubber som har avtalt en bedre pensjonsordning enn lovens minstekrav.

Noen tall, pr 23. november 2020:

  • Statistikken er laget på grunnlag av opplysninger om 1534 medlemmer over 20 år fra 42 forskjellige bedrifter. Vi har vektet tallene, slik at vi tar hensyn til hvor mange som har de ulike ordningene.
  • Årlig sparing varierer fra 8 000 kr (lovens minstekrav) til 35 000 kr (lovens maksgrense)
  • Den gjennomsnittlige årlige sparingen er 16 471 kr. Dette tilsvarer et innskudd på 4,1 %
  • Etter 30 år utgjør forskjellen mellom dårligste og beste ordning 810 000 kr + mulig avkastning