Blir det streik i Trøndelag også i 2024?

 

Sist oppdatert: 16.5.24 kl 15:00

På denne siden finner du informasjon om en eventuell streik. Les mer om:

Hvilke trønderske klubber streiker?

Dette blir offentliggjort i forkant av meklingen 27.-28. mai 2024.

En eventuell streik starter onsdag 29. mai 2024.

 

Hvem streiker?

Alle i klubbene som er tatt ut, som får sine lønnsvilkår regulert av «Landsoverenskomsten for elektrofagene».

Det betyr alle montører, lærlinger, og «hjelpearbeidere» som er medlemmer i disse bedriftene. Funksjonærmedlemmer (f.eks. prosjektledere) tas ikke ut.

 

Oppdatere info

 1. Sjekk at opplysningene dine stemmer på Min Side.
  • Sjekk at mobilnr stemmer. Legg gjerne inn både privat og jobb e-post. Legg inn kontonr. hvis du vil ha streikestøtte 🙂
 2. Følg med og les utsendt informasjon
  • Fra klubbledelsen din
  • Følg med på denne siden for informasjon fra fagforeninga i Trøndelag
  • Følg med på nettsidene til EL og IT Forbundet og Nettverk

Hvorfor streiker vi?

Det er den eneste måten vi kan stille makt bak krava på.

EL og ITs krav er:

 • Økt kjøpekraft for medlemmene
 • Forbedring i LOK §15 som handler om fremtidig lønnsutvikling (lønnsreguleringen som skjer i mellomoppgjør, altså i oddetallsår.)

Her kan du lese alle kravene våre i tariffoppgjøret 2024. 

Får jeg lønn under streiken?

Nei, men du får streikestøtte fra EL og IT Forbundet og EFT.

EL og IT Forbundet utbetaler 1380 kr/dag.
Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag utbetaler 250 kr/dag i tillegg til dette for montører og hjelpearbeidere, men ikke lærlinger.

Streikestøtten er skattefri, og tilsvarer en lønn på ca. 285 kr/t (hvis vi regner med 30 % skatt).

 

Hva gjør vi under streiken?

De streikende blir sysselsatt av fagforeninga og klubben. En av hovedoppgavene til de streikende vil være å stå vakt ved arbeidsstedet (anlegget) og forhindre streikebrytere.

Det vil også være andre arbeidsoppgaver knyttet til streiken som koordinering, stå på stands, lage infomateriell og andre aktiviteter.

Man må stille opp på de aktivitetene klubben og fagforeninga arrangerer for å motta streikestøtte.

 

Arbeid under streiken (dispensasjon)

Hvis det er arbeid som må gjøres under streiken for å avverge fare for liv og helse eller hvor arbeidsstans kan påføre materiell skade, kan bedriftsledelsen drøfte med de tillitsvalgte dispensasjoner fra streiken. Endelig avtale om dispensasjon skal inngås mellom konfliktens parter – dvs. på forbundsnivå (EL og IT /NHO Elektro).

Lokale klubber sender inn søknad/vurdering til EFT.

 

Hva skjer med uorganiserte under streik?

Uorganiserte tas ikke ut i streik. Men de skal ikke utføre arbeid som de streikende skulle ha gjort. Det kalles streikebryteri! Hvis uorganiserte blir permittert som følge av streiken, vil de ikke motta dagpenger fra NAV da de vil nyte godt av resultatet av konflikten. De vil heller ikke motta streikestøtte fra EL og IT.

Hva er streikebryteri?

En streikebryter er en betegnelse på en person som under en streik ikke vil ta del i streiken eller utfører arbeid som skulle vært utført av andre.

Streikebryteri er ikke ulovlig, men blir betegnet som svært illojalt og umoralsk. Å opptre som streikebryter er en av de alvorligste forseelser en arbeidstaker kan gjære mot en solidarisk opptreden i fagbevegelsen.

De streikende vil hindre streikebryteren å utføre dette arbeidet. Å hindre streikebrytere er heller ikke ulovlig.

 

Ferie under streik

Fastsetting og avvikling av ferie, inkludert utbetaling av feriepenger, skal skje etter de vanlige reglene også under en konflikt (streik), i følge Ferieloven §9 (4). Lovlig arbeidskamp gir ikke arbeidsgiveren rett til å endre tidspunktet for ferie som er fastsatt før konflikten brøt ut. Arbeidsgiveren har også plikt til å sørge for at feriepengene blir utbetalt på vanlig måte, selv om bedrifter er rammet av streik når ferien skal avvikles. Hvis feriepengene ikke blir utbetalt, skal ferien ikke anses som avviklet.

Sykdom og streik

Er du sykemeldt av lege før streiken bryter ut, sikrer folketrygdloven at du får sykepenger fra NAV under konflikten. Er du sykemeldt med egenmelding når streiken bryter ut, har du ikke krav på sykepenger (da vil du få streikestøtte). Det samme gjelder om du blir sykemeldt av lege etter at konflikten har brutt ut. Er du fortsatt sykemeldt når konflikten avsluttes, har du krav på sykepenger fra arbeidsgiveren eller det offentlige fra den dagen arbeidet tas opp igjen.

 

Permisjon og streik

Har du fått innvilget permisjon med lønn før konflikten brøt ut, er du ikke omfattet av konflikten. Det vil si at den lønnede permisjonen fortsetter under streiken (med mindre annet er avtalt i det enkelte tilfellet).

Permittering på grunn av streik

Det kan nå bli aktuelt for bedrifter å permittere ansatte på grunn av streiken.

Dette gjelder både lærlinger i bedrifter som er tatt ut i streik, samt medlemmer i bedrifter som ikke er tatt ut i streik. F.eks. på grunn av at innleieforhold avsluttes, eller at byggeplasser stenges fordi hovedentreprenør er i streik.

Husk at Hovedavtalens regler for permitteringer fortsatt gjelder!

Det betyr at:

 • Permittering skal kun skje hvis det er saklig grunn (HA §7-1). Det kan være saklig grunn å permittere pga streiken.
 • Bedriften må drøfte med tillitsvalgte før permitteringen (HA §7-2). Drøfte om det er saklig å permittere, hvem som skal permitteres og fra når.
 • Merk at varslingsfristen på 14 dager ikke gjelder når det permitteres pga streik (HA §7-3 pkt. 4). I praksis kan det bety permittering på 1 dags varsel.
 • Merk at for lærlinger som blir permittert pga streik, er varslingsfristen 7 dager (HA §3-2 pkt. 2). Husk at lærlinger fortsatt er ufaglærte, og skal i utgangspunktet ikke jobbe alene. Les mer om det på fagforeninga sine sider om lærlinger.
 • Permitteringsvarsel skal sendes den enkelte med angivelse om hvilket tidspunkt man er permittert fra (HA §7-4).
 • Hvis man blir permittert pga streik, betaler ikke bedriften lønnspliktdager. Les mer på NAV sine sider.

Hvis man blir permittert på grunn av streiken, må man søke om dagpenger fra NAV. Da vil man mest sannsynlig på avslag på dagpenger. Dette fordi det er en regel om at du ikke har krav på dagpenger dersom lønns- og arbeidsvilkårene dine blir påvirket av utfallet av streiken.

Hvis man får avslag på dagpenger fra NAV, ta kontakt med fagforeninga. Da ordner vi med utbetaling av streikestøtte til våre medlemmer, så lenge man er disponibel til å delta på streikeaktiviteter for fagforeninga.