FSE-opplæring

Med jevne mellomrom dukker det opp spørsmål fra tillitsvalgte om hva som er reglene rundt FSE-opplæring og hvordan dette skal gjennomføres. Det finnes ikke noe konkret fasitsvar på dette, men skal forsøke å utdype litt hva FSE forskriften sier, hva som står i LOK ift gjennomføring og betaling.

 

FSE-forskriften – Hva er kravet?

FSE står for «Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg» og man finner denne på Lovdata. Formålet med forskriften er å ivareta sikkerheten ved arbeid på eller nær ved samt drift av elektriske anlegg ved at det stilles krav om at aktivitetene skal være tilstrekkelig planlagt, og at det skal iverksettes nødvendige sikkerhetstiltak for å unngå skade på liv, helse og materielle verdier.

Når det gjelder kravet om at elektrikere og elektropersonell skal ha årlig FSE-kurs, er dette hjemlet i FSE § 7 hvor det står: «Personellet skal ha tilgang til og gjøres kjent med relevante bestemmelser i denne forskriften med veiledning og gis nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon i denne».

For å se nærmere på kravet i denne paragrafen må man også se på veiledningen til § 7 i forskriften som man finner lengre ned på samme side på Lovdata. Det kommer det klart frem at: «Kravet om at personell skal gis nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon anses oppfylt dersom dette gjentas en gang årlig, men oftere dersom forholdene gjør dette nødvendig. Det skal ikke være mer enn 12 måneder mellom hver opplæring

FSE-kurset skal i nødvendig omfang tilpasses relevante problemstillinger som gjelder for bedriften man jobber i og den enkeltes arbeidsfunksjon. Opplæringen må også omfatte instrukser, prosedyrer og retningslinjer i den enkelte bedrift. Kurset må etter behov også omfatte instruksjon og praktisk øvelse i bruk av relevant utstyr.

FSE-forskriften sier også at: «Nødvendig førstehjelpsberedskap innebærer at personellet også må gis årlig opplæring i førstehjelp og spesialopplæring i førstehjelp ved ulykker forårsaket av elektrisk strøm

Det er eier av virksomheten som er ansvarlig i henhold til forskriften at dette følges opp. Men det vil være naturlig at faglige ansvarlige (installatør) i bedriften er delaktige i gjennomføringen av FSE-opplæringen.

 

LOK – Når kan det gjennomføres og hvordan skal det betales?

§ 5 i LOK omhandler Opplæringsutvalg og etter- og videreutdanning, og den sier også noe om FSE-kurs. I utgangspunktet legger bestemmelsene i § 5 opp til at det skal være enighet i Opplæringsutvalget om innholdet i kurset, varighet og tidspunkt. I punkt 3 i paragrafen finner vi mer konkret om betaling for FSE-kurs. Dette skal betales med §§ 3A, 3C og 3E. I tariffoppgjøret i 2016 fikk vi inn i bestemmelsen at FSE-kurs skal i sin helhet gjennomføres i ordinær arbeidstid.

 

Konklusjon

Strøm er en farlig vare, og da er det vesentlig at bedriftene får gjennomført gode FSE-kurs for våre medlemmer. Det optimale er å gjennomføre kursene på dagtid, slik at alle er våkne og opplagte, og i mindre grupper slik at det er mulighet for diskusjoner og engasjement. Man kan bli enige om avvikende varianter av dette, men da må man sørge for tiltak for å sikre at gjennomføringen blir god nok.

Hvis tillitsvalgte eller verneombud er uenig i at gjennomføringen av FSE-kurset er tilfredsstillende, bør man ta opp saken i lokale Arbeidsmiljøutvalg. Blir man ikke enige på bedriften, kan man klage saken inn til DSB som er forvalter av FSE-forskriften.