Diett

På denne siden kan du lese om reglene for diett. Når man har krav på det og hvilke satser som gjelder. Disse reglene er etter Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK) § 9 K.

Når har man krav på diett?

Reglene rundt diett i elektrofagene er beskrevet i LOK § 9 K. Forutsetningen for at reglene i § 9 skal gjelde er at arbeidstaker ikke har nattkvarter i sitt hjem. Det betyr at man kun har rett på diett hvis man overnatter utenfor eget hjem.

Før oppdraget starter skal partene på bedriften avtale hvordan den ansatte får dekket sine kostnader i forbindelse med reiseoppdraget. Man må her avtale om det utbetales diett eller om bedriften stiller med alle eller noen av måltidene.

Hvis man har en dagsreise, gjelder reisetidsbestemmelsene i § 3 H, bestemmelsene for normalarbeidsdagen i § 7 og overtidsreglene i § 8. Altså maks 15 min reisetid på egentid og normalarbeidsdag på 7,5 timer. Alt arbeid utenfor dette er overtid.

Reisediett

Reisediett regnes fra når man drar hjemmefra og er fram til man starter å arbeide på anlegg, samt når man drar fra anlegget og er hjemme. Er reisen under 6 timer, får man ingen utbetaling for reisen. Hvis reisen er over 6 timer utløser dette utbetaling av diett. Er reisen over 12 timer er satsen høyere. Hvis man må reise dagen før man starter og arbeide på anlegget, skal man ha reisediett med overnatting.

Diett under arbeid (stasjoneringsdiett)

Når man starter å arbeide på anlegget, starter man å regne «stasjoneringsdiett». Diettdøgnet er 24 timer. Her vil satsene variere ut i fra hvordan man bor. Det er forskjellige satser om man bor på hotell, pensjonat, brakke, messe eller privat innkvartering. Det vil også være forskjell på hvor mye man må skatte av dietten, avhengig av om man har kokemuligheter eller ikke.

Håndpenger

Håndpenger betales ut kun dersom bedriften betaler utgifter til kost og losji etter regning (ref. LOK §9H punkt 3). Hvis man får utbetalt diett, har man ikke krav på håndpenger. Merk at håndpenger skal betales ut i forhold til antall dager som arbeides i henhold til arbeids/rotasjonsplan, og skal ikke regnes på samme måte som diett ift døgn. Ref. enighetsprotokoll fra 2005.

Fratrekk for måltider

Hvis bedriften dekker noen av måltidene, skal disse måltidene trekkes fra diettsatsen.

Frokost = 20 % fratrekk fra diettsats

Lunsj = 30 % fratrekk fra diettsats

Middag = 50 % fratrekk fra diettsats

Gjeldende satser

Satsene for diett står i LOK § 9 K. Disse satsene blir normalt regulert én gang per år, i forbindelse med endringene i statens diettsatser. Normalt gjelder endringen fra 1. januar hvert år.

Sist endring gjelder fra 1. januar 2024. Satsene finner man her: Nye diettsatser og km – gjeldende fra 1.1.2024 – LOK og Offshoreavtalen

Én av grunnene til at diettsatsene i LOK er lavere enn statens satser, er at Statens satser reduseres betydelig etter 28 diettdøgn. Satsene i LOK reduseres ikke.

Hvordan regne diettdøgn

Man skiller her mellom reisediett og stasjoneringsdiett. Stasjoneringsdietten starter når man starter å arbeide på anlegget. Etter 24 timer på anlegget starter nytt diettdøgn. Hvis man går 6 timer inn i nytt diettdøgn, utløser dette ny diett. (Se punkt 5 i enighetsprotokoll mellom EL og IT Forbundet og Nelfo)

MERK: Hvis man går 6 timer inn i nytt diettdøgn samme dag man reiser hjem, vil man ikke få både stasjoneringsdiett og reisediett, kun én av delene.

Hvis man er på reise med flere små-oppdrag, skal man regne reisediett fra hjem og til første oppdrag, samt fra siste oppdrag og hjem. Reise mellom oppdragene skal regnes som arbeidstid og inngår i beregningen av stasjoneringsdiett. (Ref Tvisteprotokoll fra 2011)

Skatt på diett

Fra 2018 innførte regjeringen skatt på diettsatser. Det fungerer slik at staten har fastsatt en skattefri sats av dietten. Den del av diettsatsen som overstiger den skattefri delen er skattbar. Les mer om de skattefrie satsene her.

Hvor stor del av dietten som blir skattbar er avhengig av hvilken type innlosjering man har, og om man har kokemuligheter eller ikke. I tabellen under ser man hvordan satsene er på de forskjellige typene, og hva man faktisk får utbetalt hvis man betaler 30 % skatt.

 

Utenbystillegg

Utenbystillegget står i LOK § 9G. Tillegget skal være 14 % av gjeldende § 3A-sats. Utenbystillegget skal betales på alle timer man jobber på oppdraget. Lærlinger og arbeidstakere uten fagbrev får beregnet utenbystillegget etter egen §3A-sats.

Man får ikke utenbystillegg for reisetiden til og fra anlegget. Man har heller ikke krav på utenbystillegg for timene bedriften eventuelt kompenserer i en rotasjonsordning.

Hvis oppdraget inneholder flere mindre oppdrag og reise i mellom disse, skal det utbetales utenbystillegg for reisetiden mellom disse oppdragene. Men ikke utenbystillegg for reisen til første oppdrag, og reisen fra siste oppdrag og hjem. (Ref. Tvisteprotokoll fra 2011)

Nattillegg og privat innkvartering

Regelen er at bedriften skal sørge for tilfredsstillende kost og losji iht. LOK sine bestemmelser.

Det er kun etter ønske fra arbeidstaker at det kan avtales privat innkvartering, f.eks. at den ansatte har et eget og egnet bosted/hytte o.l. i nærheten av arbeidsstedet. I slike tilfelles betales det nattillegg iht. LOK §9K punkt 5. Ved privat innkvartering der arbeidstaker betales skal man ha både diett og nattillegg.

I en slik ordning, der ansatte selv ordner med innkvarteringen, er det ikke reise/gangtid. All reise til/fra innkvarteringsstedet er på den ansattes regning.