Foreldrepermisjon

Feriepenger etter foreldrepermisjon

Under foreldrepermisjonen får man foreldrepenger fra NAV hvis ikke firmaet man er ansatt i velger å utbetale lønn og få igjen foreldrepengene fra NAV («forskuttering»).

NAV betaler bare 10,2 % feriepenger av de første 12 ukene med foreldrepermisjon. Dette medfører at man ikke får opptjent feriepenger for store deler av tida man er i permisjon. Dette rammer alle, men i hovedsak kvinner siden de tar den største delen av permisjonen etter en fødsel.

  • En mor som tar permisjon før termin (3 uker), mødrekvoten (15 uker) og hele fellesperioden (16 uker) får cirka 12.000 kr i feriepenger fra NAV. Hvis arbeidsgiver forskutterer foreldrepengene og utbetaler ordinære feriepengene året etter blir beløpet cirka 41.000 kr.
  • En aleneforsørger (49 uker foreldrepermisjon) får cirka 12.000 kr i feriepenger fra NAV, men ville fått cirka 59.500 kr dersom arbeidsgiver forskutterte foreldrepengene og dermed feriepengene (12% med tariffavtale).

En bedrift som fremmer likestilling velger å forskuttere lønna under foreldrepermisjonen, slik at den ansatte kan ta ferie med familien og feriepenger året etter.

Fra altinn.no

Vi kjenner til at disse firmaene utbetaler feriepenger etter foreldrepermisjon.
Si ifra hvis flere skal stå på lista!

 

 

Les om de forskjellige typene lønnet og ulønnet permisjon